ภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่ายและภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีจ่ายเงินค่านายหน้าให้กับบริษัทในประเทศญี่ปุ่น

รับทำบัญชี.COM | ภาษีค่านายหน้าญี่ปุ่นภาษีเงินได้นิติบุคคลหักณที่จ่าย?

ภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่ายและภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีจ่ายเงินค่านายหน้าให้กับบริษัทในประเทศญี่ปุ่น

ข้อหารือที่ กค 0811(กม)/พ.2168
เลขที่หนังสือ
: กค 0811(กม)/พ.2168
วันที่
: 25 ธันวาคม 2541
เรื่อง
: ภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่ายและภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีจ่ายเงินค่านายหน้าให้กับบริษัทในประเทศญี่ปุ่น
ข้อกฎหมาย
: มาตรา 70, มาตรา 83/6, มาตรา 86/14
ข้อหารือ
: บริษัทฯ ได้รับการแนะนำจากบริษัทในประเทศญี่ปุ่น ซึ่งไม่มีสถานประกอบการหรือตัวแทนใน
ประเทศไทย โดยทางโทรศัพท์หรือโทรสาร ให้ติดต่อขายสินค้าให้กับลูกค้าซึ่งเป็นบริษัทในประเทศไทย
แล้วบริษัทญี่ปุ่นจะส่งใบเรียกเก็บเงินค่าบริการจากบริษัทฯ จึงขอทราบว่าเมื่อบริษัทฯ ส่งเงินค่าบริการ
แนะนำดังกล่าวไปให้บริษัทญี่ปุ่น
1. บริษัทฯ ต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายหรือไม่ ถ้าต้องหัก จะต้องออกหนังสือรับรองการหักภาษี
ณ ที่จ่ายอย่างไร
2. บริษัทฯ จะต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มจากการส่งเงินไปให้บริษัทญี่ปุ่น หรือไม่ จะต้องปฏิบัติ
อย่างไร บริษัทฯ มีสิทธิขอคืนภาษีซื้อได้หรือไม่
แนววินิจฉัย
: 1. ภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย การที่บริษัทฯ จ่ายเงินค่าแนะนำลูกค้าให้กับบริษัท
ญี่ปุ่นเงินค่าตอบแทนดังกล่าวเข้าลักษณะเป็นกำไรจากธุรกิจ เมื่อบริษัทญี่ปุ่น ไม่มีสถานประกอบการ ใน
ประเทศไทยจึงได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีเงินได้ในประเทศไทย ตามข้อ 7 แห่งอนุสัญญาระหว่าง
ประเทศไทยกับประเทศญี่ปุ่น เพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อนและป้องกันการเลี่ยงรัษฎากร ในส่วนที่
เกี่ยวกับภาษีเก็บจากเงินได้ ประกอบกับมาตรา 3 แห่งพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 18) พ.ศ.2505
บริษัทฯ จึงไม่มีหน้าที่ต้องหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 70 แห่งประมวลรัษฎากร
2. กรณีภาษีมูลค่าเพิ่ม การแนะนำให้บริษัทฯ ขายสินค้าให้กับลูกค้าในราชอาณาจักร
ของบริษัทญี่ปุ่น เข้าลักษณะเป็นการให้บริการในราชอาณาจักร ตามมาตรา 77/1 (10) และมาตรา
77/2 วรรคสามแห่งประมวลรัษฎากร บริษัทญี่ปุ่นจึงอยู่ในบังคับต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม เมื่อบริษัทญี่ปุ่นเป็น
ผู้ประกอบการที่อยู่นอกราชอาณาจักรแต่ได้ให้บริการในราชอาณาจักร และไม่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
เป็นการชั่วคราวตามมาตรา 85/3 (1) แห่งประมวลรัษฎากร ดังนั้น เมื่อบริษัทฯ ได้จ่ายค่าบริการให้
กับบริษัทญี่ปุ่น บริษัทฯ จึงมีหน้าที่นำส่งเงินภาษีมูลค่าเพิ่มที่บริษัทญี่ปุ่นมีหน้าที่ต้องเสียตามมาตรา 83/6 (1)
แห่งประมวลรัษฎากร
สำหรับใบเสร็จรับเงินที่กรมสรรพากรออกให้สำหรับภาษีมูลค่าเพิ่มที่ได้นำส่งดังกล่าว
ให้ถือเป็นใบกำกับภาษีตามมาตรา 86/14 แห่งประมวลรัษฎากร และภาษีมูลค่าเพิ่มที่ได้นำส่งดังกล่าวถือ
เป็นภาษีซื้อของบริษัทฯ ตามมาตรา 77/1 (18) (ค) แห่งประมวลรัษฎากร
เลขตู้
: 62/27371
Click to rate this post!
[Total: 33 Average: 5]

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )