ภาษีค้ำประกันเงินกู้ ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีจ่าย

Click to rate this post! [Total: 24 Average: 5] ในหน้าน …

ภาษีค้ำประกันเงินกู้ ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีจ่าย Read More »

Click to rate this post!
[Total: 24 Average: 5]

ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีจ่ายเงินค่าธรรมเนียมการค้ำประกันเงินกู้ยืม

ข้อหารือที่ กค 0811/17901
เลขที่หนังสือ
: กค 0811/17901
วันที่
: 31 ธันวาคม 2540
เรื่อง
: ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีจ่ายเงินค่าธรรมเนียมการค้ำประกันเงินกู้ยืม
ข้อกฎหมาย
: ประเด็นปัญหา
ข้อหารือ
: บริษัท ประกอบกิจการขายรถยนต์ตามสัญญาเช่าซื้อ ในการประกอบธุรกิจ บริษัทฯ ได้กู้ยืม
เงินจากธนาคารและสถาบันการเงินทั้งในและต่างประเทศ เพื่อนำมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน เพื่อเอื้ออำนวยให้ธนาคารพิจารณาให้บริษัทฯ กู้ยืมเงิน จึงจำเป็นต้องมีหนังสือค้ำประกันการชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยในการกู้ยืมของผู้ให้กู้ บริษัท ในต่างประเทศ ซึ่งมิได้ประกอบกิจการในประเทศไทย มีสถานประกอบการที่กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ประกอบธุรกิจการค้าทั่วไป มิใช่สถาบันการเงิน ได้ทำสัญญาค้ำประกันเพื่อออกหนังสือค้ำประกันการชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยในการกู้ยืมของบริษัทฯ ที่ได้กู้ยืมจากธนาคารต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ และเพื่อเป็นการตอบแทนการออกหนังสือค้ำประกันเงินกู้ดังกล่าว บริษัท ในต่างประเทศ จึงคิดค่าธรรมเนียมการออกหนังสือค้ำประกันเงินกู้ยืม ในอัตราร้อยละ 0.5 (0.5%) ต่อปี ของยอดเงินที่บริษัทฯ ได้กู้ยืมตามระยะเวลาของการกู้ยืมและถ้าการชำระเงินค่าธรรมเนียมล่าช้า บริษัทฯจะต้องจ่ายดอกเบี้ยในเงินดังกล่าว ในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี โดยคิด 360 วันเป็นหนึ่งปี สำหรับรอบระยะเวลานับจากวันถึงกำหนดชำระค่าธรรมเนียม จนถึงวันที่บริษัทในต่างประเทศ ได้รับการจ่ายค่าธรรมเนียมเต็มจำนวน บริษัทฯ จึงหารือว่า เมื่อบริษัทฯ ส่งเงินค่าธรรมเนียมการค้ำประกันเงินกู้ยืม บริษัทฯ มีหน้าที่ต้องหักภาษีเงินได้และนำส่งหรือไม่ นั้น
แนววินิจฉัย
:  1. กรณีบริษัทฯ จ่ายค่าธรรมเนียมการค้ำประกันให้ บริษัท ในประเทศญี่ปุ่น ซึ่งมิได้ประกอบกิจการในประเทศไทย เข้าลักษณะเป็นเงินได้ ตามมาตรา 40(8) แห่งประมวลรัษฎากร บริษัทฯจึงไม่มีหน้าที่ต้องหักภาษีเงินได้นำส่งกรมสรรพากร ตามมาตรา 70 แห่งประมวลรัษฎากรแต่อย่างใด  
2. กรณีบริษัทฯ จ่ายค่าธรรมเนียมการค้ำประกันล่าช้า ทำให้บริษัทฯ ต้องจ่ายดอกเบี้ยสำหรับเงินดังกล่าวให้บริษัทในประเทศญี่ปุ่น ซึ่งมิได้ประกอบกิจการในประเทศไทย เข้าลักษณะเป็นเงินได้ที่มีลักษณะทำนองเดียวกับดอกเบี้ย ผลประโยชน์หรือค่าตอบแทนอื่น ๆ ที่ได้จากการกู้ยืม ตามมาตรา 40(4)(ก) แห่งประมวลรัษฎากร บริษัทฯ ผู้จ่ายเงินมีหน้าที่ต้องหักภาษีนำส่ง ในอัตราร้อยละ 15 ของเงินที่จ่ายตามมาตรา 70 แห่งประมวลรัษฎากร ประกอบกับ ข้อ 11 วรรค 2(ข) และวรรค 4 แห่งอนุสัญญาภาษีซ้อนระหว่างประเทศไทยกับประเทศญี่ปุ่น
เลขตู้
: 60/26268

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

อ่านบทความทั้งหมด >>> รับทำบัญชี.com

หมวดบัญชี

หมวดบัญชี #5 ทั้งหมด มีกี่ ชื่อบัญชี ความหมาย เดบิต เครดิต?

หมวดบัญชี 5 หมวด หมวดบัญชี 5 หมวด เดบิต เครดิต หมวดบัญชี ค่า ใช้ จ่าย มีอะไรบ้าง หมวดบัญชี เดบิต เครดิต ไฟล์ ผังบัญชี หมวดบัญชีสินทรัพย์ หมวดบัญชี 5 หมวด ภาษาอังกฤษ การ แบ่ง หมวดบัญชี 

รับทําบัญชี #2 [DBD] สำนักงานบัญชี นนทบุรี ปิดงบ จดบริษัท?

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย สํานักงานบัญชี นนทบุรี สมัครงาน สํานักงานบัญชี นนทบุรี ฝึกงาน รับทําบัญชี บางใหญ่ สํานักงานบัญชี ใกล้ฉัน รับทําบัญชี ปทุมธานี สำนักงานบัญชี นนทบุรี รับทําบัญชี ใกล้ฉัน ใกล้ฉัน ออนไลน์

ช่างผู้รับเหมา รายรับ รายจ่าย โอกาส !

หัก ณ ที่จ่าย อยากเป็น ผู้รับ เหมา ต้องจบ อะไร รับเหมาก่อสร้าง ต้อง จดทะเบียน อะไร รับเหมา มือใหม่ งานรับเหมามีอะไรบ้าง รับเหมาก่อสร้างทั่วไป หางานรับเหมาก่อสร้าง 2565 บัญชี รับเหมาก่อสร้าง excel เปิดบริษัทรับเหมาก่อสร้าง คนเดียว
คำรับรองจดทะเบียนบริษัท

คำรับรอง จดทะเบียน ขอบริษัท ตัวอย่าง?

ตัวอย่าง แบบคำรับรองการจดทะเบียนบริษัทจำกัด แบบฟอร์ม คํา รับรอง การ จดทะเบียน ห้างหุ้นส่วน คํารับรองการจดทะเบียนบริษัท กรมพัฒนาธุรกิจการค้า รายการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติม คํารับรองการจดทะเบียนบริษัท ภาษาอังกฤษ แบบฟอร์ม กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม กรมพัฒนาธุรกิจ การค้า ดาวน์โหลด คํารับรอง การจดทะเบียนบริษัทจํากัด ใกล้ฉัน ออนไลน์

ร้านอาหาร •OMG• ภาษี รายได้ รายรับ รายจ่าย?

เปิดร้านอาหาร คนเดียว สร้างร้านอาหารแบบประหยัด สร้างร้านอาหาร งบ หลักหมื่น กลยุทธ์ ในการเปิดร้านอาหาร กฎหมายการเปิดร้านอาหาร โครงสร้างร้านอาหารเล็กๆ การเปิดร้านอาหาร ต้องขออนุญาต อะไรบ้าง แชร์ประสบการณ์เปิดร้านอาหาร
กำลังการผลิตว่างเปล่า

กำลังการผลิตว่างเปล่า ( Idle Capacity )

Idle cost คือ  Idle Cost Idle Cost Absorption Costing คือ  Normal Capacity คือ 

Leave a Comment

Scroll to Top