รับทำบัญชี.COM | ภาระภาษีจากการขายหุ้นบริษัท เสียภาษีไหม?

Click to rate this post!
[Total: 196 Average: 5]

การขายหุ้น

การขายหุ้น (Stock Selling) เป็นกระบวนการทางการเงินที่นักลงทุนหรือบริษัทสามารถทำเพื่อขายหุ้นหรือส่วนแบ่งของบริษัทให้กับผู้ลงทุนท่านอื่น ๆ โดยมีหลายวิธีในการขายหุ้น ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและวัตถุประสงค์ของผู้ขายและผู้ซื้อ นี่คือวิธีการขายหุ้นที่พบบ่อย:

  1. การขายหุ้นผ่านตลาดหลักทรัพย์: นี่คือวิธีที่ทั่วไปที่บริษัทจดทะเบียนการขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ในประเทศไทย ผู้ลงทุนสามารถซื้อหรือขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์โดยการสั่งซื้อผ่านโบรกเกอร์หลักทรัพย์ที่ลงทะเบียน บนตลาดหลักทรัพย์.

  2. การขายหุ้นให้กับผู้ร่วมลงทุน: บริษัทหรือผู้ถือหุ้นมากที่สามารถขายหุ้นให้กับผู้ร่วมลงทุนหรือนักลงทุนโดยตรง เช่น การหาผู้ลงทุนร่วมในการขยายธุรกิจ ผ่านการเสนอขายหุ้นให้กับบุคคลที่สนใจ.

  3. การขายหุ้นส่วนตัว (Private Stock Sale): นี่คือการขายหุ้นในรูปแบบส่วนตัวไม่ใช่ในตลาดหลักทรัพย์ โดยทั่วไปมีรายธุรกิจหรือนักลงทุนที่สนใจในการซื้อหรือลงทุนในบริษัท เป็นการทำธุรกิจขายหุ้นในรูปแบบไม่สาธารณะ.

  4. การลงทุนแบบเป็นหุ้น (Equity Crowdfunding): นี่คือการระดมทุนโดยขายหุ้นให้กับบริษัทหรือโครงการในรูปแบบของการลงทุนทางอินเทอร์เน็ต ผู้ลงทุนสามารถลงทุนเงินให้กับบริษัทในรูปแบบหุ้นและสามารถแลกเป็นส่วนแบ่งของกำไรหรือรางวัลทางการเงิน.

  5. การขายหุ้นในรูปแบบ Initial Public Offering (IPO): นี่คือกระบวนการเมื่อบริษัทตัดสินใจขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์สาธารณะเปิด (Stock Exchange) เพื่อเรียกเงินทุนเพิ่มเติม และเริ่มการซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์สาธารณะ เมื่อ IPO เสร็จสิ้น หุ้นของบริษัทจะถูกซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์.

  6. การลงทุนแบบกิจการผสม (Mergers and Acquisitions): การรวมกิจการหรือการซื้อความสัมพันธ์กับบริษัทอื่นอาจเป็นทางเลือกในการขายหุ้น เมื่อบริษัทอื่นต้องการเข้าซื้อหรือรวมกิจการกับบริษัทคุณ.

การขายหุ้นเป็นกระบวนการที่ต้องมีการวางแผนและพิจารณาอย่างรอบคอบ และมีผลกระทบต่อโครงสร้างทางการเงินและการควบคุมของบริษัท การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการขายหุ้นเป็นสิ่งสำคัญ เช่น การจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ การแจ้งให้ระบบการเงินทราบ และการเสนอขายในตลาดสัมพันธ์ ควรร่วมมือกับนักวิเคราะห์การเงินและที่ปรึกษาทางกฎหมายเพื่อให้กระบวนการเป็นไปได้อย่างถูกต้องและประสบความสำเร็จ.

ภาระภาษี จาก การขายหุ้น

  – ถ้าผู้ขายหุ้นเป็นบุคคลธรรมดาและหุ้นที่ซื้อขายเป็นหุ้นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ผู้ขายหุ้นจะได้รับยกเว้นภาษีจากผลกำไรที่ได้รับจากการขายหุ้นแต่ถ้าหุ้นที่ซื้อขายมิได้เป็นหุ้นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ผู้ขายหุ้นจะต้องนำผลกำไรจากการขายหุ้นไปคำนวณเพื่อเสียภาษีในอัตราก้าวหน้า
   – ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคลต่างประเทศที่มิได้ประกอบธุรกิจในประเทศไทยถ้าอยู่ในประเทศที่มีอนุสัญญาภาษีซ้อนก็จะได้รับยกเว้นภาษีแต่ถ้ามิใช่จะต้องถูกหัก ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 15
   – ในกรณีที่ผู้ขายหุ้นเป็นบริษัทที่ตั้งขึ้นตามกฏหมายประเทศไทยแม้ว่าผลกำรี่ได้รับจะไม่ต้องถูกหัก ณ ที่จ่ายแต่ผลกำไรที่ได้รับจะต้องนำมาเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 23 จากกำไรสุทธิ
   – ในการโอนขายหุ้นไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะแต่ต้องติดอากรแสตมป์ ในอัตราร้อยละ 0.1  ของราคาหุ้น

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )