ภาษีชาวต่างชาติ

รับทำบัญชี.COM | 3 ภาษีชาวต่างชาติบริษัทจ่ายค่าโฆษณาใน Search Engine?

ภาษีชาวต่างชาติ บริษัทจ่ายค่าโฆษณาใน Search engine ซึ่งเป็นเครื่องมือในการสืบค้นข้อมูลในอินเตอร์เน็ต

บริษัทจ่ายค่าโฆษณาใน Search engine ซึ่งเป็นเครื่องมือในการสืบค้นข้อมูลในอินเตอร์เน็ต

บริษัทจ่ายค่าโฆษณาใน Search engine ซึ่งเป็นเครื่องมือในการสืบค้นข้อมูลในอินเตอร์เน็ตให้กับ Google ของบริษัทในไอร์แลนด์ มีภาระภาษีที่เกี่ยวข้องอย่างไร

1. ภาษีเงินได้นิติบุคคล รายจ่ายดังกล่าว เป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจการของบริษัท ถือเป็นรายจ่ายได้ไม่ต้องห้าม ตามมาตรา 65 ตรี(13) แห่งประมวลรัษฎากร
2. ภาษีหัก ณ ที่จ่าย การให้บริการดังกล่าว เข้าลักษณะเป็นเงินได้พึงประเมิน ตามมาตรา 40(8) แห่งประมวลรัษฎากร เมื่อบริษัทจ่ายเงินได้จึงไม่มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 70 แห่งประมวลรัษฎากร
3. ภาษีมูลค่าเพิ่ม การให้บริการดังกล่าว เhttps://www.rd.go.th/5207.htmlข้าลักษณะเป็นการให้บริการในต่างประเทศ และได้มีการใช้บริการนั้นในราชอาณาจักร จึงต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม บริษัทผู้จ่ายเงินมีหน้าที่นำส่งภาษีมูลค่าเพิ่มด้วยแบบ ภ.พ.36 ในอัตราร้อยละ 7 ตามมาตรา 83/6(2) แห่งประมวลรัษฎากร

อ่านเพิ่มเติม >> ภาษีต่างชาติ

 
Click to rate this post!
[Total: 25 Average: 5]

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )