25 ธค การอายัดทรัพย์สินของผู้ค้างภาษีอากร

ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการขอให้ถอนการอายัดทรัพย์สินของผู้ค้างภาษีอากร
[Total: 48 Average: 5]

ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการขอให้ถอนการอายัดทรัพย์สินของผู้ค้างภาษีอากร ?

ข้อหารือที่ กค 0811/17426
เลขที่หนังสือ
: กค 0811/17426
วันที่
: 25 ธันวาคม 2541
เรื่อง
: ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการขอให้ถอนการอายัดทรัพย์สินของผู้ค้างภาษีอากร
ข้อกฎหมาย
: มาตรา 12, มาตรา 31
ข้อหารือ
: บริษัท ก. จำกัด ได้เช่าที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทยเพื่อปลูกสร้างอาคารและจัดหา
ผลประโยชน์บริเวณสถานีรถไฟ โดยเริ่มประกอบธุรกิจปลายปี พ.ศ. 2534 ต่อมาเมื่อ พ.ศ. 2540
บริษัทฯ ได้รับคำชี้แจงว่า บริษัทฯ ได้ชำระภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะไม่ถูกต้อง และจังหวัดฯ
ได้ทำการประเมินบริษัทฯ บริษัทฯ คัดค้านการประเมินภาษีของเจ้าพนักงานว่า ไม่ถูกต้อง ขณะนี้อยู่
ระหว่างรอผลการวินิจฉัยอุทธรณ์จากกรมสรรพากร เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2541 เจ้าหน้าที่สรรพากรได้
อายัดเงินค่าเช่าอาคารรายเดือนและค่าเช่าที่ดินรายปี เนื่องจากบริษัทฯ ค้างชำระเงินภาษี บริษัทฯ
ขอผ่อนผันระยะเวลาการอายัดทรัพย์สินจนกว่าจะได้รับคำวินิจฉัยชี้ขาดการพิจารณาอุทธรณ์
แนววินิจฉัย
: กรณีตามข้อเท็จจริงบริษัทฯ ได้ยื่นอุทธรณ์คัดค้านการประเมินแต่ไม่ได้ยื่นขอทุเลาการชำระ
ภาษีโดยจัดให้มีหลักประกันการชำระภาษีดังกล่าว เนื่องจากการยื่นอุทธรณ์ไม่เป็นการทุเลาการเสียภาษี
ทั้งนี้ ตามมาตรา 31 แห่งประมวลรัษฎากร และเพื่อให้ได้รับชำระภาษีอากรค้าง กรมสรรพากรต้องทำ
การเร่งรัดจัดเก็บให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว โดยทำการยึดหรืออายัดทรัพย์สินของผู้ต้องรับผิดเสียอากรทุกราย
ทั้งนี้ ตามมาตรา 12 แห่งประมวลรัษฎากร ประกอบกับข้อ 23 (1) ของระเบียบกรมสรรพากร ว่าด้วย
การเร่งรัดจัดเก็บภาษีอากรค้าง พ.ศ. 2539 ดังนั้น กรณีบริษัทฯ ขอให้กรมสรรพากรผ่อนผันการ
อายัดทรัพย์สินดังกล่าวจนกว่าจะได้รับทราบคำวินิจฉัยอุทธรณ์นั้น กรมสรรพากรไม่อาจทำตามที่บริษัทฯ
ร้องขอได้ เนื่องจากเป็นการดำเนินการตามกฎหมายเพื่อให้ได้รับชำระภาษีอากรค้าง
เลขตู้
: 61/27370

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร ?

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

แก้ไขครั้งสุดท้าย พฤศจิกายน 15, 2022

Leave a Comment

Scroll to Top