ภาษีท้องถิ่น คือ

รับทำบัญชี.COM | ภาษีท้องถิ่น ปรับปรุงบันทึกบัญชีอยู่หมวด?

Click to rate this post!
[Total: 86 Average: 5]

ภาษีท้องถิ่น คือ ( Local tax )

ภาษีท้องถิ่น เป็นภาษีที่ราชการส่วนท้องถิ่นเรียกเก็บเพื่อนำไปพัฒนาท้องถิ่นนั้นๆ ได้แก่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย และค่าธรรมเนียมต่างๆ

ภาษีท้องถิ่น (Local Taxes) เป็นภาษีที่เรียกเก็บโดยหน่วยงานระดับท้องถิ่น เช่น เทศบาล จังหวัด หรืออื่น ๆ และมีวัตถุประสงค์เพื่อรับรองงบประมาณของหน่วยงานท้องถิ่นเพื่อใช้ในการสนับสนุนโครงการและบริการในพื้นที่นั้น ๆ ภาษีท้องถิ่นมักเป็นแหล่งรายได้สำคัญของท้องถิ่นเพื่อให้บริการสาธารณะอย่างเหมาะสมตามความต้องการของชุมชนและพื้นที่นั้น ๆ

รายการภาษีท้องถิ่นที่บุคคลและธุรกิจต้องจ่ายอาจมีหลายประเภทและต่างกันไปตามท้องถิ่นและประเทศ เช่น

  1. ภาษีอสังหาริมทรัพย์ (Property Tax) ภาษีที่เรียกเก็บตามมูลค่าของทรัพย์สินที่ครอบครองหรือมีอยู่ในท้องถิ่นนั้น ๆ เช่น บ้าน ที่ดิน หรือสิ่งปลูกสร้าง ภาษีอสังหาริมทรัพย์มักถูกเรียกเก็บรายปี.
  2. ภาษีธุรกิจ (Business Tax) ภาษีที่เรียกเก็บจากธุรกิจและกิจการที่ทำการในท้องถิ่นนั้น ๆ มีหลายรูปแบบ เช่น ภาษีการค้า, ภาษีพาณิชย์, หรือภาษีสิ่งบริการ มันอาจถูกเรียกเก็บเป็นรายปีหรือรายเดือน ขึ้นอยู่กับกฎหมายและระเบียบของแต่ละท้องถิ่น.
  3. ภาษีรถยนต์ (Vehicle Tax) ภาษีที่เรียกเก็บจากเจ้าของรถยนต์ เป็นที่พบอย่างแพร่หลายในหลายท้องถิ่น ภาษีรถยนต์มักถูกเรียกเก็บรายปีและมีการคำนวณโดยอิงตามค่ารถและน้ำหนัก.
  4. ภาษีสรรพสามิต (Excise Tax) ภาษีที่เรียกเก็บจากการซื้อขายสินค้าหรือบริการที่เฉพาะเจาะจง เช่น ภาษีสรรพสามิตที่เรียกเก็บจากการซื้อแอลกอฮอล์หรือบุหรี่.
  5. ภาษีพิเศษ (Special Assessment) ภาษีที่เรียกเก็บเพื่อสนับสนุนโครงการหรือบริการที่เป็นประโยชน์กลางสาธารณะในท้องถิ่น ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับการสร้างถนน, การปรับปรุงสวนสาธารณะ, หรือโครงการพัฒนาอื่น ๆ.

การจ่ายภาษีท้องถิ่นเป็นหน้าที่ทางการเงินของบุคคลและธุรกิจ และมีความสำคัญในการสนับสนุนสิ่งอำนวยความสะดวกและโครงการพัฒนาในพื้นที่นั้น ๆ โดยทั่วไปแล้ว รายได้จากภาษีท้องถิ่นนี้จะถูกนำไปใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงพื้นที่ให้เหมาะสมแก่ชุมชนและประชาชนในท้องถิ่นนั้น ๆ อย่างต่อเนื่อง

ภาษีท้องถิ่น คือ

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )