การผลิตสินค้า

รับทำบัญชี.COM | ภาษีผลิตสินค้าภาษีใช้ในการผลิตสินค้า

ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีนำสินค้าไปใช้ในการผลิตสินค้า

ข้อหารือที่ กค 0811/พ.16540
เลขที่หนังสือ
: กค 0811/พ.16540
วันที่
: 8 ธันวาคม 2540
เรื่อง
: ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีนำสินค้าไปใช้ในการผลิตสินค้า
ข้อกฎหมาย
: ประเด็นปัญหา
ข้อหารือ
: กรมการพลังงานฯ เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนและได้จดทะเบียนให้ศูนย์พัฒนาปิโตรเลี่ยมภาคเหนือเป็นสาขารับผิดชอบในการสำรวจ ขุดเจาะ ผลิตและกลั่นน้ำมันดิบ ศูนย์พัฒนาปิโตรเลี่ยมภาคเหนือนำผลิตภัณฑ์น้ำมันที่ผลิตได้เองมาใช้เป็นเชื้อเพลิงทุกขั้นตอนของการดำเนินงาน โดยชำระภาษีมูลค่าเพิ่มที่นำผลิตภัณฑ์มาใช้ในกระบวนการดังกล่าว นอกจากนี้กรมการพลังงานฯ ได้ก่อสร้างโรงไฟฟ้าเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าสนับสนุนโรงกลั่นน้ำมัน และได้จำหน่ายกระแสไฟฟ้าส่วนที่เกินความต้องการให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โดยการดำเนินการดังกล่าวได้นำผลิตภัณฑ์น้ำมันที่ผลิตได้เองมาใช้เป็นเชื้อเพลิงนั้น กรณีการปฏิบัติงานตามขั้นตอนการดำเนินงานต่อไปนี้ จะต้องชำระภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่
(1) การนำผลิตภัณฑ์จากโรงกลั่นน้ำมันไปใช้เป็นเชื้อเพลิงในกระบวนการสำรวจ ขุดเจาะผลิตและกลั่นน้ำมันดิบ และผลิตกระแสไฟฟ้า
(2) การนำผลิตภัณฑ์จากโรงกลั่นน้ำมัน ไปใช้เป็นเชื้อเพลิงในการบริหารหน่วย
แนววินิจฉัย
:  1. กรณีการนำผลิตภัณฑ์จากโรงกลั่นน้ำมันไปใช้เป็นเชื้อเพลิงในกระบวนการสำรวจ ขุดเจาะ ผลิตและกลั่นน้ำมันดิบ และผลิตกระแสไฟฟ้า เข้าลักษณะเป็นการนำสินค้าไปใช้เพื่อการประกอบกิจการของตนเองโดยตรง จึงไม่ถือเป็นการขายสินค้า ตามมาตรา 77/1(8)(ง) แห่งประมวลรัษฎากร ประกอบกับประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 1) เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการนำสินค้าไปใช้เพื่อการประกอบกิจการของตนเองโดยตรง ตามมาตรา 77/1(8)(ง) แห่งประมวลรัษฎากร ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2534 ทั้งนี้ ไม่รวมถึงการนำผลิตภัณฑ์จากโรงกลั่นน้ำมันไปใช้กับรถยนต์นั่งและรถยนต์โดยสารที่มีที่นั่งไม่เกิน 10 คน ตามกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต ซึ่งถือเป็นการขายสินค้าตามมาตรา 77/1(8) แห่งประมวลรัษฎากร และอยู่ในบังคับต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มตามปกติ
2. กรณีการนำผลิตภัณฑ์จากโรงกลั่นน้ำมัน ไปใช้เป็นเชื้อเพลิงในการบริหารหน่วย จะเข้าลักษณะเป็นการนำสินค้าไปใช้เพื่อประกอบกิจการของตนเองโดยตรง ซึ่งไม่ถือเป็นการขายสินค้าตามมาตรา 77/1(8)(ง) แห่งประมวลรัษฎากร ประกอบกับประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 1)ฯ ดังกล่าวต่อเมื่อเป็นการนำผลิตภัณฑ์จากโรงกลั่นน้ำมันไปใช้ในการบริหารในส่วนของการประกอบกิจการที่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ ทั้งนี้ ไม่รวมถึงการนำผลิตภัณฑ์จากโรงกลั่นน้ำมันไปใช้กับรถยนต์นั่งและรถยนต์โดยสารที่มีที่นั่งไม่เกิน 10 คน ตามกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต
เลขตู้
: 60/26172
การผลิตสินค้า

การผลิตสินค้า

Click to rate this post!
[Total: 111 Average: 5]

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )