ภาษีผลิตสินค้า ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% กรณีนำสินค้าไปใช้ในการผลิตสินค้า

8 ธค ภาษีผลิตสินค้า ภาษี ใช้ในการผลิตสินค้า

Click to rate this post!
[Total: 2 Average: 5]

ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีนำสินค้าไปใช้ในการผลิตสินค้า

ข้อหารือที่ กค 0811/พ.16540
เลขที่หนังสือ
: กค 0811/พ.16540
วันที่
: 8 ธันวาคม 2540
เรื่อง
: ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีนำสินค้าไปใช้ในการผลิตสินค้า
ข้อกฎหมาย
: ประเด็นปัญหา
ข้อหารือ
: กรมการพลังงานฯ เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนและได้จดทะเบียนให้ศูนย์พัฒนาปิโตรเลี่ยมภาคเหนือเป็นสาขารับผิดชอบในการสำรวจ ขุดเจาะ ผลิตและกลั่นน้ำมันดิบ ศูนย์พัฒนาปิโตรเลี่ยมภาคเหนือนำผลิตภัณฑ์น้ำมันที่ผลิตได้เองมาใช้เป็นเชื้อเพลิงทุกขั้นตอนของการดำเนินงาน โดยชำระภาษีมูลค่าเพิ่มที่นำผลิตภัณฑ์มาใช้ในกระบวนการดังกล่าว นอกจากนี้กรมการพลังงานฯ ได้ก่อสร้างโรงไฟฟ้าเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าสนับสนุนโรงกลั่นน้ำมัน และได้จำหน่ายกระแสไฟฟ้าส่วนที่เกินความต้องการให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โดยการดำเนินการดังกล่าวได้นำผลิตภัณฑ์น้ำมันที่ผลิตได้เองมาใช้เป็นเชื้อเพลิงนั้น กรณีการปฏิบัติงานตามขั้นตอนการดำเนินงานต่อไปนี้ จะต้องชำระภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่
(1) การนำผลิตภัณฑ์จากโรงกลั่นน้ำมันไปใช้เป็นเชื้อเพลิงในกระบวนการสำรวจ ขุดเจาะผลิตและกลั่นน้ำมันดิบ และผลิตกระแสไฟฟ้า
(2) การนำผลิตภัณฑ์จากโรงกลั่นน้ำมัน ไปใช้เป็นเชื้อเพลิงในการบริหารหน่วย
แนววินิจฉัย
:  1. กรณีการนำผลิตภัณฑ์จากโรงกลั่นน้ำมันไปใช้เป็นเชื้อเพลิงในกระบวนการสำรวจ ขุดเจาะ ผลิตและกลั่นน้ำมันดิบ และผลิตกระแสไฟฟ้า เข้าลักษณะเป็นการนำสินค้าไปใช้เพื่อการประกอบกิจการของตนเองโดยตรง จึงไม่ถือเป็นการขายสินค้า ตามมาตรา 77/1(8)(ง) แห่งประมวลรัษฎากร ประกอบกับประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 1) เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการนำสินค้าไปใช้เพื่อการประกอบกิจการของตนเองโดยตรง ตามมาตรา 77/1(8)(ง) แห่งประมวลรัษฎากร ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2534 ทั้งนี้ ไม่รวมถึงการนำผลิตภัณฑ์จากโรงกลั่นน้ำมันไปใช้กับรถยนต์นั่งและรถยนต์โดยสารที่มีที่นั่งไม่เกิน 10 คน ตามกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต ซึ่งถือเป็นการขายสินค้าตามมาตรา 77/1(8) แห่งประมวลรัษฎากร และอยู่ในบังคับต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มตามปกติ
2. กรณีการนำผลิตภัณฑ์จากโรงกลั่นน้ำมัน ไปใช้เป็นเชื้อเพลิงในการบริหารหน่วย จะเข้าลักษณะเป็นการนำสินค้าไปใช้เพื่อประกอบกิจการของตนเองโดยตรง ซึ่งไม่ถือเป็นการขายสินค้าตามมาตรา 77/1(8)(ง) แห่งประมวลรัษฎากร ประกอบกับประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 1)ฯ ดังกล่าวต่อเมื่อเป็นการนำผลิตภัณฑ์จากโรงกลั่นน้ำมันไปใช้ในการบริหารในส่วนของการประกอบกิจการที่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ ทั้งนี้ ไม่รวมถึงการนำผลิตภัณฑ์จากโรงกลั่นน้ำมันไปใช้กับรถยนต์นั่งและรถยนต์โดยสารที่มีที่นั่งไม่เกิน 10 คน ตามกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต
เลขตู้
: 60/26172

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

Leave a Comment

Scroll to Top