25 ธค ภาษีเงินเป็นพิธีกร พากย์ภาพยนตร์

[Total: 120 Average: 5]

ภาษีพิธีกรพากย์หนังภาพยนตร์ ?

ข้อหารือที่ กค 0811/7831
เลขที่หนังสือ
: กค 0811/7831
วันที่
: 25 ธันวาคม 2543
เรื่อง
: ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีเงินได้จากการเป็นพิธีกร จากการพากย์ภาพยนตร์
ข้อกฎหมาย
: มาตรา 40(2)(8)
ข้อหารือ
: กรณีนาย ก. ได้ยื่นคำร้องขอคืนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามแบบ ภ.ง.ด.90 โดยแสดง
เงินได้ดังนี้
1. เงินได้จากการแสดงสาธารณะ เช่น การแสดงละคร เป็นพิธีกรในงานต่าง ๆ
2. เงินได้จากการพากย์ภาพยนตร์ทางโทรทัศน์ให้กับทีวี โดยไม่ได้ทำสัญญาและได้รับเงินได้
จากการพากย์เป็นตอน ๆ ตามความยาวของภาพยนตร์แต่ละตอน และจำนวนครั้งที่พากย์ และจ่ายเงินให้
เดือนละครั้ง
3. เงินได้จากการอ่านสปอร์ตโฆษณาทางวิทยุ
โดยนำเงินได้ทั้ง 3 ข้อดังกล่าวมายื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาระบุ
ว่า เป็นเงินได้ตามมาตรา 40(8) แห่งประมวลรัษฎากร ประเภทนักแสดงสาธารณะ
แนววินิจฉัย
: 1. เงินได้จากการแสดงละคร เข้าลักษณะเป็นนักแสดงสาธารณะจึงเป็นเงินได้ตามมาตรา
40(8) แห่งประมวลรัษฎากร
2. เงินได้จากการพากย์ภาพยนตร์ การเป็นพิธีกรในงานต่าง ๆ การอ่านสปอร์ตโฆษณาทาง
วิทยุและโทรทัศน์ ไม่มีลักษณะเป็นนักแสดงสาธารณะ จึงเป็นเงินได้จากการรับทำงานให้ตามมาตรา
40(2) แห่งประมวลรัษฎากร
เลขตู้
: 63/30013

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร ?

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

แก้ไขครั้งสุดท้าย พฤศจิกายน 14, 2022

Leave a Comment

Scroll to Top