ภาษีมาตราสามเตรส

รับทำบัญชี.COM | ภาษีมาตราสามเตรส หัก ณ ที่จ่ายมาตรา 3 เตรส?

ภาษีมาตราสามเตรส หัก ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 3 เตรส ภาษีเงินได้นิติบุคคล แห่งประมวลรัษฎากร

ข้อหารือที่ กค 0811/16809
เลขที่หนังสือ
: กค 0811/16809
วันที่
: 9 ธันวาคม 2541
เรื่อง
: ภาษีเงินได้นิติบุคคล หัก ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 3 เตรส แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อกฎหมาย
: มาตรา 3 เตรส, คำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป.4/2528ฯ
ข้อหารือ
: บริษัท เอ และบริษัท บี ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในประเทศมาเลเซีย ได้ร่วมกันจัดตั้ง
บริษัท ซี โดยจดทะเบียนในประเทศมาเลเซียขึ้น และมีสำนักงานอยู่ที่กัวลาลัมเปอร์ เพื่อทำหน้าที่เป็น
ผู้ดำเนินการ (Operator) และมีฐานะเป็นผู้รับจ้างอิสระ (Independent Contractor)เพื่อทำงาน
ในพื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย และกรมสรรพากรได้มีหนังสือแจ้งให้บริษัทฯ ทราบว่า กรณีที่บริษัท ซี
จ่ายค่าจ้างให้กับผู้รับจ้างสัญชาติไทย หรือมาเลเซีย ซึ่งเข้ามาทำงานในเขตพื้นที่พัฒนาร่วมฯ นั้น
เนื่องจากการจ่ายค่าจ้างดังกล่าวเป็นการจ่ายจากหรือที่สำนักงานใหญ่ของบริษัท ซี ในประเทศมาเลเซีย
และโดยที่บริษัท ซี เข้ามาทำงานในประเทศไทยเฉพาะในบริเวณไหล่ทวีปเท่านั้น ดังนั้น บริษัท ซี จึง
ไม่มีหน้าที่ต้องหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป.4/2528 ลงวันที่ 26 กันยายน
พ.ศ. 2528 แต่อย่างใด แต่เนื่องจากผู้รับจ้างซึ่งเข้ามาทำงานในเขตพื้นที่พัฒนาร่วมฯ มีหน้าที่ต้องเสีย
ภาษีเงินได้ในประเทศไทย ดังนั้น หากบริษัท ซี จะหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย และนำส่งกรมสรรพากรตาม
คำสั่งกรมสรรพากรดังกล่าวไว้ ก็จะเป็นการสะดวกและบรรเทาภาระภาษีให้กับผู้รับจ้าง ซึ่งผู้รับจ้าง
สามารถนำภาษีที่ถูกหักไว้ไปเป็นเครดิตในการเสียภาษีเงินได้ในประเทศไทยนั้น บริษัท เอ ได้พยายาม
ติดตามให้บริษัท ซี รวบรวมรายชื่อผู้รับจ้างเพื่อที่จะได้ให้ผู้รับจ้างเข้ามาทำการยื่นแบบแสดงรายการเสีย
ภาษีเงินได้นิติบุคคลตามมาตรา 76 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร ให้ถูกต้อง และในกรณีที่ผู้รับจ้างยินยอม
บริษัท ซี ก็จะหักภาษีเงินได้นิติบุคคล ณ ที่จ่ายไว้ อย่างไรก็ดี บริษัท เอ ได้ตรวจพบว่าสัญญาว่าจ้างที่
บริษัท ซี ทำกับผู้รับจ้างนั้น ในบางสัญญา บริษัท ซี มีฐานะเป็นตัวแทนของบริษัท เอ จึงขอทราบว่า ใน
กรณีที่บริษัท ซี จ่ายค่าจ้างให้กับผู้รับจ้างตามสัญญาซึ่งบริษัท ซี มีฐานะเป็นตัวแทนของบริษัท เอนั้น บริษัท
ซี จะมีหน้าที่ต้องหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป.4/2528 ฯ หรือไม่อย่างไร
แนววินิจฉัย
: ในกรณีที่บริษัท ซี มีฐานะเป็นตัวแทนของบริษัทฯ นั้น แม้ว่าบริษัท ซี จะจ่ายเงินค่าจ้างให้
กับผู้รับจ้างโดยเป็นการจ่ายที่หรือจากสำนักงานของบริษัท ซี ในประเทศมาเลเซียก็ตาม แต่โดยที่การ
จ่ายเงินนั้นเป็นการจ่ายแทนบริษัทฯ ซึ่งเป็นตัวการที่ประกอบกิจการอยู่ในประเทศไทย และมีหน้าที่ต้องหัก
ภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป.4/2528 ฯ ดังนั้น เมื่อบริษัท ซี จ่ายค่าจ้างให้กับ
ผู้รับจ้างซึ่งเข้ามาทำงานในพื้นที่พัฒนาร่วมฯ บริษัท ซี จึงมีหน้าที่ต้องหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายไว้แทน
ตัวการตามคำสั่งกรมสรรพากรดังกล่าว
เลขตู้
: 61/27330
 
ปก ผลไม้อบแห้ง

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )