ภาษีมูลนิธิสมาคม

อัตราภาษี คือ การคำนวณภาษี มูลนิธิ หรือ สมาคม

Click to rate this post!
[Total: 552 Average: 5]

อัตราภาษี คือ การคำนวณภาษี มูลนิธิ หรือ สมาคม

อัตราภาษี และการคำนวณภาษี
อัตราภาษี มูลนิธิหรือสมาคม ซึ่งมีหน้าที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล จะต้องเสียภาษี จากยอดรายรับก่อนหักรายจ่าย ในอัตรา ดังนี้ 
(ก) เงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(1)-(7) แห่งประมวลรัษฎากร เช่น เงินได้จากดอกเบี้ย เงินปันผล ค่าเช่า ค่าสิทธิ ค่านายหน้า เป็นต้น เสียภาษีในอัตราร้อยละ 10.0 
(ข) เงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (8) แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งได้แก่เงินได้จากธุรกิจการพาณิชย์ การเกษตร การอุตสาหกรรม การขนส่ง การขายอสังหาริมทรัพย์ หรือการอื่น ๆ นอกเหนือจาก(ก) เสียภาษีในอัตราร้อยละ 2 .0 
การคำนวณภาษี  เมื่อมูลนิธิหรือสมาคมมีรายได้จากการประกอบกิจการจะต้องนำรายได้ ซึ่งไม่ได้รับยกเว้นมาคำนวณภาษี โดยคำนวณจากรายได้ก่อนหักรายจ่าย คูณด้วยอัตราภาษีร้อยละ 10.0 หรือร้อยละ 2.0 แล้วแต่กรณี ผลที่ได้เป็นภาษีที่ต้องเสีย 
การคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลของมูลนิธิหรือสมาคม จะต้องคำนวณตามรอบระยะเวลาบัญชีเช่นเดียวกับ “บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล”

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341
อัตราภาษี คือ การคำนวณภาษี มูลนิธิ หรือ สมาคม
อัตราภาษี คือ การคำนวณภาษี มูลนิธิ หรือ สมาคม

Leave a Comment

Scroll to Top