การยกเว้นรัษฎากร กรณีการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ของสถาบันการเงิน

รับทำบัญชี.COM | ภาษียกเว้นรัษฎากรการยกเว้นรัษฎากร?

Click to rate this post!
[Total: 74 Average: 5]

การยกเว้นรัษฎากร กรณีการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ของสถาบันการเงิน

ข้อหารือที่ กค 0811/12382
เลขที่หนังสือ
: กค 0811/12382
วันที่
: 9 ธันวาคม 2542
เรื่อง
: การยกเว้นรัษฎากร กรณีการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ของสถาบันการเงิน
ข้อกฎหมาย
: มาตรา5, พระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 325) พ.ศ. 2541)
ข้อหารือ
: สรรพากรจังหวัด ได้หารือกรณีนาย ก ได้ทำสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้กับธนาคาร ก
โดยมีหนี้เป็นจำนวนเงิน 22,308,906.71 บาท มีหลักประกันเป็นที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง จาก
การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ดังกล่าว ธนาคารฯ ยินยอมให้นาย ก ขายทรัพย์สินที่จำนองเป็นประกันให้แก่
นาง ข (บุคคลภายนอก) เพื่อนำเงินไปชำระหนี้ทั้งหมดให้แก่ธนาคารฯ ซึ่งนาย ก ได้ยื่นคำร้องขอ
จดทะเบียนโอนที่ดินให้แก่นาง ข โดยนำเอกสารรับรองการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ไปแสดงต่อ
เจ้าพนักงานที่ดินเพื่อขอยกเว้นการเสียภาษีอากรแต่เจ้าพนักงานที่ดิน แจ้งว่า ไม่สามารถยกเว้น
ภาษีอากรให้ได้เนื่องจากไม่มีอำนาจกระทำการดังกล่าว นาย ก จึงขอให้สรรพากรจังหวัด ยืนยันการ
ยกเว้นภาษีอากรสำหรับเงินได้ที่ได้รับจากการโอนทรัพย์สินระหว่างตนเองกับนาง ข ซึ่งสรรพากรจังหวัด
พิจารณาแล้วเห็นว่า เงินได้ดังกล่าว เข้าตามหลักเกณฑ์การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ของสถาบันการเงินที่
ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด จึงได้รับยกเว้นภาษีอากรตามมาตรา 5 แห่งพระราชกฤษฎีกาออกตาม
ความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 325) พ.ศ. 2541 จึงหารือว่า
ความเห็นของสรรพากรจังหวัดถูกต้องหรือไม่
แนววินิจฉัย
: ความเห็นของสรรพากรจังหวัดยังคลาดเคลื่อนอยู่ เนื่องจากหลักเกณฑ์การปรับปรุง
โครงสร้างหนี้ของสถาบันการเงินที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด ให้ได้รับยกเว้นรัษฎากร ตามมาตรา
5 แห่งพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 325)
พ.ศ. 2541 นั้น จะต้องเป็นการโอนทรัพย์สินระหว่างลูกหนี้และสถาบันการเงินเท่านั้น ซึ่งการ
โอนทรัพย์สินระหว่างนาย ก และนาง ข เป็นการโอนทรัพย์สินระหว่างลูกหนี้กับบุคคลภายนอก จึงไม่เข้า
หลักเกณฑ์การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ฯ ดังกล่าวข้างต้น เพราะฉะนั้น เงินได้จากการขายทรัพย์สินของ
นาย ก ไม่ได้รับสิทธิยกเว้นภาษีอากรแต่อย่างใด
เลขตู้
: 62/28648

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )