ภาษีระหว่างประเทศ

รับทำบัญชี.COM | ภาษีระหว่างประเทศการเรียกเก็บจากบุคคลสองคน?

Click to rate this post!
[Total: 169 Average: 5]

ภาษีระหว่างประเทศ

ภาษีระหว่างประเทศ

ประเภทของภาษีซ้อน โดยทางทฤษฎีแล้วการเก็บภาษีซ้อนสามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ ภาษีซ้อนทางเศรษฐกิจ (Economic Double Taxation) และภาษีซ้อนเชิงอำนาจรัฐ (Juridical Double Taxation) หรือก็คือภาษีซ้อนระหว่างประเทศ (International Double Taxation)

1.ภาษีซ้อนทางเศรษฐกิจ (Economic Double Taxation) หมายถึง กรณีที่เงินได้จำนวนเดียวกัน แต่ถูกนำมาใช้เป็นฐานในการจัดเก็บภาษีโดยรัฐ รัฐหนึ่งมากกว่าหนึ่งครั้ง ซึ่งเป็นการเรียกเก็บจากบุคคลสองคน หรือมากกว่านั้น เช่น ฐานภาษีคือ รายได้  (Income) รัฐได้เรียกเก็บภาษี ณ เวลาที่เกิดเงินได้ครั้งหนึ่ง และเรียกเก็บอีกครั้ง ณ เวลาที่เงินจำนวนดังกล่าวได้เปลี่ยนมือไปสู่อีกบุคคลหนึ่งตัวอย่าง คือ กรณีที่บริษัทเอ ถูกเก็บภาษีเงินได้นิติบุคคลจากกำไรที่บริษัทเอประกอบกิจการได้ แล้วต่อมาเมื่อบริษัทเอจ่ายเงินปันผลซึ่งก็คือกำไรของบริษัทส่วนนั้น ให้กับผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลก็ตาม ผู้รับเงินปันผลนั้นก็จะต้องเสียภาษีจากเงินปันผลที่ได้รับนั้นอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งเห็นได้ชัดว่าเป็นการเก็บภาษีสองครั้งในเงินได้จำนวนเดียวกัน คือ กำไรจากบุคคล 2 คนโดยอาศัยการเปลี่ยนมือของเงินได้ดังกล่าว

2.ภาษีซ้อนเชิงอำนาจรัฐ (Juridical Double Taxation) หรือ ภาษีซ้อนระหว่างประเทศ (International Double Taxation) หมายถึง กรณีที่เงินได้ จำนวนเดียวกันถูกนำมาใช้เป็นฐานในการจัดเก็บภาษีจากบุคคลเดียวกันโดยรัฐมากกว่าหนึ่งรัฐ โดยอาศัยทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับรัฐที่แตกต่างกันไปจะเห็นได้ว่า กรณีอำนาจในการจัดเก็บภาษีของรัฐสองรัฐซ้อนกัน (Over Lapping Jurisdiction to Tax) เป็นเหตุให้เงินได้ที่ตกเป็นของบุคคลคนเดียว ต้องถูกเก็บในรัฐสองรัฐ โดยฐานภาษีในกรณีนี้ก็คือ เงินได้ที่บุคคลได้รับ โดยแต่ละรัฐจะเรียกเก็บภาษีอย่างไร เท่าไร ย่อมขึ้นอยู่กับการกำหนดโดยกฎหมายนโยบายด้านภาษีของแต่ละประเทศ

 
ภาษีระหว่างประเทศ
ภาษีระหว่างประเทศ

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )