ภาษีสรรพากร

รับทำบัญชี.COM | ภาษีสรรพากร ปรับปรุงบันทึกบัญชี อยู่หมวด?

Click to rate this post!
[Total: 102 Average: 5]

ภาษีสรรพากร

ภาษีสรรพากร คือ (Revenue tax)

ภาษีสรรพากร ได้แก่ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์

ภาษีสรรพากร (Revenue Tax) เป็นการเสียภาษีที่คำนวณจากรายได้หรือรายรับที่ได้รับจากกิจกรรมหรือแหล่งรายได้ต่าง ๆ ของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ภาษีสรรพากรอกจึงมักเรียกว่า “ภาษีรายได้” หรือ “ภาษีรายรับ” ในหลายประเทศ

ภาษีสรรพากรอกมักถูกกำหนดโดยร้อยละของรายได้หรือรายรับของบุคคลหรือธุรกิจและจะถูกหักหรือเสียก่อนที่รายได้หรือรายรับจะถูกนำมาใช้ในกิจกรรมหรือใช้สำหรับรายจ่ายอื่น ๆ โดยทั่วไปภาษีสรรพากรอกจะมีการลดหย่อนหรือส่วนลดภาษีตามกฎหมายในแต่ละประเทศ เพื่อลดภาระภาษีที่บุคคลหรือธุรกิจต้องเสีย

รายได้หรือรายรับที่เข้าสู่ขอบเขตของภาษีสรรพากรอกอาจเป็นได้ทุกประเภท เช่น

  1. รายได้จากการทำงาน เงินเดือน, ค่าจ้าง, รายได้จากธุรกิจส่วนตัว, รายได้จากอาชีพอิสระ

  2. รายได้จากการลงทุน ดอกเบี้ย, ปันผล, กำไรจากการลงทุนในหลักทรัพย์

  3. รายได้จากการขายทรัพย์สิน รายได้จากการขายที่ดิน, บ้าน, รถ, สินค้า, และทรัพย์สินอื่น ๆ

  4. รายได้จากการทำธุรกิจ รายได้จากการประกอบกิจการธุรกิจต่าง ๆ รวมถึงกำไรและขาดทุน

  5. รายได้จากสิทธิ์ในทรัพย์สิน รายได้จากการให้สิทธิ์ในใช้ทรัพย์สิน เช่น ค่าเช่าที่ดินหรืออาคาร

แต่ละประเทศมีกฎหมายและระเบียบการเสียภาษีสรรพากรอกที่แตกต่างกัน และมีอัตราร้อยละที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับรายได้หรือรายรับ ระยะเวลารอบบัญชี และสิ่งอื่น ๆ ที่มีผลต่อการคำนวณภาษี การรับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญทางบัญชีหรือที่ปรึกษาภาษีเป็นสิ่งสำคัญในการปฏิบัติตามกฎหมายภาษีสรรพากรอกในประเทศที่คุณต้องการใช้งาน การเสียภาษีสรรพากรอกถูกต้องและตรงตามกฎหมายมีความสำคัญในการปกป้องตนเองจากการละเมิดทางภาษีและผลที่อาจมีต่อฐานภาษีและการเงินของคุณ

ภาษีสรรพากร

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )