14 ธค ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการนำเข้าสินค้า ตามประกาศอธิบดี

ภาษีสินค้านำเข้า
[Total: 113 Average: 5]

ภาษีสินค้านำเข้า ?

ข้อหารือที่ กค 0811/พ.12532
เลขที่หนังสือ
: กค 0811/พ.12532
วันที่
: 14 ธันวาคม 2542
เรื่อง
: ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการนำเข้าสินค้า ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 80)ฯ ลงวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2541
ข้อกฎหมาย
: มาตรา77/1(8), มาตรา81(2)(ข), ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 80)พ.ศ.2541
ข้อหารือ
: บริษัทฯ ตั้งอยู่ในเขตส่งออกนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง เป็นผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศ
สำหรับใช้ในอาคาร และชิ้นส่วนเครื่องปรับอากาศเพื่อส่งออก ได้ซื้อวัตถุดิบหรือชิ้นส่วนจาก A ผู้ขาย
ภายในประเทศ ทั้งนี้ A ได้นำเข้าจาก B ผู้ขายอีกรายที่อยู่ในต่างประเทศ โดย Invoice ที่ B ส่ง
วัตถุดิบหรือชิ้นส่วนเข้ามาในประเทศไทยนั้น ระบุให้ส่งวัตถุดิบหรือชิ้นส่วนมาที่บริษัทฯ ส่วนชื่อผู้ซื้อใน
Invoice ฉบับดังกล่าว จะระบุชื่อของ A เมื่อบริษัทฯ ยื่นใบขนสินค้าขาเข้าต่อเจ้าพนักงานศุลกากร ณ
ด่านศุลกากร บริษัทฯ ได้รับการยกเว้นอากรขาเข้าเนื่องจากตั้งอยู่ในเขตส่งออกของนิคมอุตสาหกรรม
ลาดกระบัง หลังจากนั้น A จะทำการชำระค่าวัตถุดิบ หรือค่าชิ้นส่วนให้กับ B โดยตรงแล้วจึงทำ
Invoice แจ้งหนี้เพื่อเรียกเก็บเงินกับทางบริษัทฯ
จึงหารือว่า Invoice ที่ A เรียกเก็บค่าวัตถุดิบ หรือชิ้นส่วนกับบริษัทฯ ไม่ต้องเรียกเก็บ
ภาษีมูลค่าเพิ่มอีก ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 80)ฯ ลงวันที่ 1
ตุลาคม พ.ศ. 2541 ถูกต้องหรือไม่
แนววินิจฉัย
: กรณีบริษัทฯ ตั้งอยู่ในเขตส่งออกนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง เมื่อนำเข้าวัตถุดิบหรือชิ้นส่วน
จึงได้รับยกเว้นอากรขาเข้าและภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามมาตรา 81(2)(ข) แห่งประมวลรัษฎากร ดังนั้น
Invoice ที่ A เรียกเก็บกับบริษัทฯ จึงต้องเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากค่าวัตถุดิบหรือชิ้นส่วนด้วย
เพราะเข้าลักษณะเป็นการขายสินค้าในราชอาณาจักร ตามมาตรา 77/1(8) แห่งประมวลรัษฎากร
ไม่ได้รับสิทธิที่จะไม่ต้องนำมูลค่าของชิ้นส่วนรวมเป็นมูลค่าของฐานภาษีเพื่อคำนวณเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม
ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 80)ฯ ลงวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2541 แต่
อย่างใด ประกอบกับหนังสือซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับ
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 80)ฯ ลงวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2541
เลขตู้
: 62/28690

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร ?

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

แก้ไขครั้งสุดท้าย พฤศจิกายน 14, 2022

Leave a Comment

Scroll to Top