ภาษีสินค้านำเข้า

รับทำบัญชี.COM | ภาษีมูลค่าเพิ่มกรณีการนำเข้าสินค้าตามประกาศอธิบดี

Click to rate this post!
[Total: 10 Average: 5]

ภาษีสินค้านำเข้า

ข้อหารือที่ กค 0811/พ.12532
เลขที่หนังสือ
: กค 0811/พ.12532
วันที่
: 14 ธันวาคม 2542
เรื่อง
: ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการนำเข้าสินค้า ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 80)ฯ ลงวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2541
ข้อกฎหมาย
: มาตรา77/1(8), มาตรา81(2)(ข), ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 80)พ.ศ.2541
ข้อหารือ
: บริษัทฯ ตั้งอยู่ในเขตส่งออกนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง เป็นผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศ
สำหรับใช้ในอาคาร และชิ้นส่วนเครื่องปรับอากาศเพื่อส่งออก ได้ซื้อวัตถุดิบหรือชิ้นส่วนจาก A ผู้ขาย
ภายในประเทศ ทั้งนี้ A ได้นำเข้าจาก B ผู้ขายอีกรายที่อยู่ในต่างประเทศ โดย Invoice ที่ B ส่ง
วัตถุดิบหรือชิ้นส่วนเข้ามาในประเทศไทยนั้น ระบุให้ส่งวัตถุดิบหรือชิ้นส่วนมาที่บริษัทฯ ส่วนชื่อผู้ซื้อใน
Invoice ฉบับดังกล่าว จะระบุชื่อของ A เมื่อบริษัทฯ ยื่นใบขนสินค้าขาเข้าต่อเจ้าพนักงานศุลกากร ณ
ด่านศุลกากร บริษัทฯ ได้รับการยกเว้นอากรขาเข้าเนื่องจากตั้งอยู่ในเขตส่งออกของนิคมอุตสาหกรรม
ลาดกระบัง หลังจากนั้น A จะทำการชำระค่าวัตถุดิบ หรือค่าชิ้นส่วนให้กับ B โดยตรงแล้วจึงทำ
Invoice แจ้งหนี้เพื่อเรียกเก็บเงินกับทางบริษัทฯ
จึงหารือว่า Invoice ที่ A เรียกเก็บค่าวัตถุดิบ หรือชิ้นส่วนกับบริษัทฯ ไม่ต้องเรียกเก็บ
ภาษีมูลค่าเพิ่มอีก ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 80)ฯ ลงวันที่ 1
ตุลาคม พ.ศ. 2541 ถูกต้องหรือไม่
แนววินิจฉัย
: กรณีบริษัทฯ ตั้งอยู่ในเขตส่งออกนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง เมื่อนำเข้าวัตถุดิบหรือชิ้นส่วน
จึงได้รับยกเว้นอากรขาเข้าและภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามมาตรา 81(2)(ข) แห่งประมวลรัษฎากร ดังนั้น
Invoice ที่ A เรียกเก็บกับบริษัทฯ จึงต้องเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากค่าวัตถุดิบหรือชิ้นส่วนด้วย
เพราะเข้าลักษณะเป็นการขายสินค้าในราชอาณาจักร ตามมาตรา 77/1(8) แห่งประมวลรัษฎากร
ไม่ได้รับสิทธิที่จะไม่ต้องนำมูลค่าของชิ้นส่วนรวมเป็นมูลค่าของฐานภาษีเพื่อคำนวณเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม
ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 80)ฯ ลงวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2541 แต่
อย่างใด ประกอบกับหนังสือซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับ
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 80)ฯ ลงวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2541
เลขตู้
: 62/28690

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )