ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย สำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน

รับทำบัญชี.COM | ภาษีเงินได้นิติบุคคลกรณีการหักภาษีเงินได้ณที่จ่าย?

Click to rate this post!
[Total: 120 Average: 5]

ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย สำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน

ข้อหารือที่ กค 0811/17059
เลขที่หนังสือ
: กค 0811/17059
วันที่
: 17 ธันวาคม 2541
เรื่อง
: ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย สำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
ข้อกฎหมาย
: มาตรา 40, คำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป.4/2528ฯ
ข้อหารือ
: บริษัท ก. จำกัด ได้รับการส่งเสริมการลงทุนในกิจการผลิตอุปกรณ์จับยึด และ CUTTING
TOOLS การผลิตเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ที่ใช้สำหรับงานไม้หรืองานโลหะ โดยได้รับสิทธิและประโยชน์ ให้
ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นเวลา 8 ปี นับแต่วันที่บริษัทฯ เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการ
นั้น และในการผลิตดังกล่าว บริษัท ข. จำกัด (ลูกค้า) เป็นผู้นำวัตถุดิบมาว่าจ้างให้บริษัทฯ ผลิต ขอ
ทราบว่า เมื่อบริษัท ข. จำกัดจ่ายเงินค่าจ้างผลิตสินค้าให้บริษัท ก. มีหน้าที่หักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย
หรือไม่
แนววินิจฉัย
: กรณีผู้ได้รับการส่งเสริมใช้เครื่องจักรที่ได้รับการยกเว้นภาษีอากรไปรับจ้างผลิตผลิตภัณฑ์
ชนิดเดียวกับที่ตนได้รับการส่งเสริม ไม่ถือว่าเป็นการใช้เครื่องจักรเพื่อการอื่น ผู้ได้รับการส่งเสริมมีสิทธิ
ที่จะกระทำได้โดยไม่ต้องขออนุญาตจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนก่อน และรายได้ที่เกิดจากการ
รับจ้างดังกล่าวเป็นรายได้จากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมและได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ตาม
มาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 ด้วย
ดังนั้น ผู้ว่าจ้างหรือผู้จ่ายเงินในกรณีนี้จึงไม่มีหน้าที่ต้องหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายตามข้อ 8
ของคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป.4/2528 เรื่อง สั่งให้ผู้จ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 แห่ง
ประมวลรัษฎากร มีหน้าที่หักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ลงวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2528 ตลอดระยะเวลาที่
บริษัทฯ ได้รับสิทธิและประโยชน์ให้ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ระบุไว้ในบัตรส่งเสริม แต่อย่างใด
เลขตู้
: 61/27353