ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย สำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน

รับทำบัญชี.COM | ภาษีเงินได้นิติบุคคลกรณีการหักภาษีเงินได้ณที่จ่าย?

ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย สำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน

ข้อหารือที่ กค 0811/17059
เลขที่หนังสือ
: กค 0811/17059
วันที่
: 17 ธันวาคม 2541
เรื่อง
: ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย สำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
ข้อกฎหมาย
: มาตรา 40, คำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป.4/2528ฯ
ข้อหารือ
: บริษัท ก. จำกัด ได้รับการส่งเสริมการลงทุนในกิจการผลิตอุปกรณ์จับยึด และ CUTTING
TOOLS การผลิตเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ที่ใช้สำหรับงานไม้หรืองานโลหะ โดยได้รับสิทธิและประโยชน์ ให้
ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นเวลา 8 ปี นับแต่วันที่บริษัทฯ เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการ
นั้น และในการผลิตดังกล่าว บริษัท ข. จำกัด (ลูกค้า) เป็นผู้นำวัตถุดิบมาว่าจ้างให้บริษัทฯ ผลิต ขอ
ทราบว่า เมื่อบริษัท ข. จำกัดจ่ายเงินค่าจ้างผลิตสินค้าให้บริษัท ก. มีหน้าที่หักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย
หรือไม่
แนววินิจฉัย
: กรณีผู้ได้รับการส่งเสริมใช้เครื่องจักรที่ได้รับการยกเว้นภาษีอากรไปรับจ้างผลิตผลิตภัณฑ์
ชนิดเดียวกับที่ตนได้รับการส่งเสริม ไม่ถือว่าเป็นการใช้เครื่องจักรเพื่อการอื่น ผู้ได้รับการส่งเสริมมีสิทธิ
ที่จะกระทำได้โดยไม่ต้องขออนุญาตจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนก่อน และรายได้ที่เกิดจากการ
รับจ้างดังกล่าวเป็นรายได้จากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมและได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ตาม
มาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 ด้วย
ดังนั้น ผู้ว่าจ้างหรือผู้จ่ายเงินในกรณีนี้จึงไม่มีหน้าที่ต้องหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายตามข้อ 8
ของคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป.4/2528 เรื่อง สั่งให้ผู้จ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 แห่ง
ประมวลรัษฎากร มีหน้าที่หักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ลงวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2528 ตลอดระยะเวลาที่
บริษัทฯ ได้รับสิทธิและประโยชน์ให้ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ระบุไว้ในบัตรส่งเสริม แต่อย่างใด
เลขตู้
: 61/27353
อ่านเพิ่มเติม >> นิติบุคคล ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้
Click to rate this post!
[Total: 120 Average: 5]

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )