รับทำบัญชี.COM | หัก ณ ที่จ่าย ค่าจ้างแรงงานกี่ เปอร์เซ็นต์?

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายสำหรับค่าแรงหักกี่เปอร์เซนต์คะ

ค่าบริการที่เกิดขึ้นในกิจการทุกอย่างจะต้องมีการ หัก ณ ที่จ่าย 3% ค่ะ

  1. ภาษี (Tax) ภาษีคือเงินที่คนหรือธุรกิจจ่ายให้กับรัฐบาล เพื่อสนับสนุนงานราชการและโครงการต่าง ๆ ที่รัฐบาลดำเนินการ มีหลายประเภทของภาษี เช่น ภาษีเงินได้, ภาษีมูลค่าเพิ่ม, ภาษีอสังหาริมทรัพย์ ฯลฯ

  2. รายได้ (Income) รายได้คือเงินหรือสิ่งของที่บุคคลหรือธุรกิจรับเข้ามา รายได้สามารถมาจากการทำงาน, การลงทุน, การขายสินค้าหรือบริการ, หรือแหล่งรายได้อื่น ๆ

  3. ค่าใช้จ่าย (Expenses) ค่าใช้จ่ายคือการจ่ายเงินหรือใช้ทรัพยากรใด ๆ เพื่อดำเนินกิจกรรมหรือธุรกิจ ค่าใช้จ่ายสามารถมาจากการซื้อสินค้า, บริการ, ค่าเช่า, ค่าจ้างแรงงาน, ค่านายหน้า, ค่าน้ำไฟ ฯลฯ

  4. ค่าแรง (Wages) ค่าแรงคือเงินที่จ่ายให้แก่คนงานหรือพนักงานในการทำงาน โดยมักจะคำนวณตามระยะเวลาที่ทำงาน เช่น ชั่วโมงหรือวัน

ข้อมูลเหล่านี้เกี่ยวข้องกับการเงินและการบริหารจัดการเงินส่วนบุคคลหรือธุรกิจ การเข้าใจและการวางแผนการจัดการเงินเป็นสิ่งสำคัญเพื่อควบคุมภาษี, รายได้, และค่าใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพและรักษาสมดุลการเงินของตนเองหรือธุรกิจให้อยู่ในสภาวะที่ดีที่สุด

Click to rate this post!
[Total: 56 Average: 5]

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )