นำเข้าและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปรับสภาพน้ำ และอาหารเสริมสำหรับพืช

รับทำบัญชี.COM | ภาษีมูลค่าเพิ่มนำเข้าจำหน่ายผลิตภัณฑ์?

ภาษีจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปรับสภาพน้ำ และอาหารเสริมสำหรับพืช

นำเข้าและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปรับสภาพน้ำ และอาหารเสริมสำหรับพืช

นำเข้าและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปรับสภาพน้ำ และอาหารเสริมสำหรับพืช

เลขที่หนังสือ : กค 0811/พ.7714
วันที่ : 21 ธันวาคม 2543
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีนำเข้าและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปรับสภาพน้ำ และอาหารเสริมสำหรับพืช
ข้อกฎหมาย : มาตรา 81(1)(จ)
ข้อหารือ : บริษัทฯ ได้นำเข้าผลิตภัณฑ์ PH GREEN และ PH GREEN PLUS เพื่อใช้ปรับสภาพน้ำสำหรับ
พ่นสารเคมีให้กับพืช และนำเข้าผลิตภัณฑ์ YIELD-PLUS เพื่อใช้เป็นธาตุอาหารเสริมของพืชซึ่งได้รับการ
รับรองจากกองวัตถุมีพิษการเกษตร กรมวิชาการเกษตร ระบุว่าไม่ได้นำมาใช้ในการกำจัดศัตรูพืช หรือ
สำหรับป้องกันกำจัดศัตรูพืช จึงไม่เป็นวัตถุอันตรายที่ถูกควบคุมตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง
บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย พ.ศ.2538 ที่กรมวิชาการเกษตรเป็นหน่วยงานผู้รับผิดชอบ ซึ่งบริษัทฯ เข้าใจ
ว่า การนำเข้าและการขายสินค้าดังกล่าวภายในราชอาณาจักรได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม จึงหารือว่า
ความเข้าใจของบริษัทฯ ถูกต้องหรือไม่
แนววินิจฉัย : 1. กรณีผลิตภัณฑ์ PH GREEN และ PH GREEN PLUS เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้สำหรับปรับค่าความ
เป็นกรด-ด่างของน้ำที่ใช้สำหรับพ่นสารเคมีให้กับพืชและมีสารลดแรงตึงของผิวน้ำและสารที่ช่วยให้น้ำ
กระจายตัวได้ดี ซึ่งช่วยทำให้สารละลายยึดเกาะผิวใบและกระจายตัวได้มากขึ้น จึงไม่เข้าลักษณะยาหรือ
เคมีภัณฑ์ที่ใช้สำหรับพืชหรือสัตว์ เพื่อบำรุง รักษา ป้องกัน ทำลายหรือกำจัดศัตรูหรือโรคของพืชและสัตว์
ตามมาตรา 81(1)(จ) แห่งประมวลรัษฎากร บริษัทฯ ผู้นำเข้าจึงไม่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม
มาตรา 81(2)(ก) แห่งประมวลรัษฎากร และการขายผลิตภัณฑ์ในราชอาณาจักร บริษัทฯ ต้องเสีย
ภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 77/2(1) แห่งประมวลรัษฎากร
2. กรณีผลิตภัณฑ์ YIELD-PLUS เป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นธาตุอาหารเสริมของพืชในรูปสารละลาย
มีคุณสมบัติช่วยให้พืชทนต่อสภาวะที่ไม่เหมาะสมทั้งหลาย ทำให้พืชทนต่อการโยกย้าย ทนต่ออากาศร้อน
แห้งแล้ง หรือฝนตกชุกเกินไป หรือภาวะน้ำท่วม ทำให้โครงสร้างรากดีขึ้น และออกรากมากขึ้น ทำให้พืช
มีการเจริญเติบโตดีขึ้น ทำให้มีการออกดอกมากขึ้นติดผลมากขึ้น ช่วยให้เมล็ดงอกมากขึ้น ทำให้ต้นกล้ามี
ความแข็งแรง ลดการตายของต้นกล้าทำให้ต้นพืชตั้งตัวเร็ว ช่วยให้ต้นไม้ยืนต้น หรือไม้ล้มลุก และผักต่าง ๆ
เจริญเติบโตเร็วขึ้น ช่วยป้องกันการสลัดใบ ดอก และผล เมื่อพบสภาพที่ไม่เหมาะสม จึงเข้าลักษณะ
เป็นยาหรือเคมีภัณฑ์ที่ใช้สำหรับพืชหรือสัตว์ เพื่อบำรุง รักษา ป้องกัน ทำลายหรือกำจัด
ศัตรูหรือโรคของพืชและสัตว์ ตามมาตรา 81 (1)(จ) แห่งประมวลรัษฎากร การขายผลิตภัณฑ์ใน
ราชอาณาจักร จึงได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม และการนำเข้าได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา
81(2)(ก) แห่งประมวลรัษฎากร
เลขตู้ : 63/30004

บริษัทฯ ได้นำเข้าผลิตภัณฑ์ PH GREEN และ PH GREEN PLUS เพื่อใช้ปรับสภาพน้ำสำหรับพ่นสารเคมีให้กับพืช และนำเข้าผลิตภัณฑ์ YIELD-PLUS เพื่อใช้เป็นธาตุอาหารเสริมของพืชซึ่งได้รับการรับรองจากกองวัตถุมีพิษการเกษตร กรมวิชาการเกษตร ระบุว่าไม่ได้นำมาใช้ในการกำจัดศัตรูพืช หรือสำหรับป้องกันกำจัดศัตรูพืช จึงไม่เป็นวัตถุอันตรายที่ถูกควบคุมตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องบัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย พ.ศ.2538 ที่กรมวิชาการเกษตรเป็นหน่วยงานผู้รับผิดชอบ ซึ่งบริษัทฯ เข้าใจว่า การนำเข้าและการขายสินค้าดังกล่าวภายในราชอาณาจักรได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม จึงหารือว่าความเข้าใจของบริษัทฯ ถูกต้องหรือไม่

กรณีผลิตภัณฑ์ PH GREEN และ PH GREEN PLUS เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้สำหรับปรับค่าความเป็นกรด-ด่างของน้ำที่ใช้สำหรับพ่นสารเคมีให้กับพืชและมีสารลดแรงตึงของผิวน้ำและสารที่ช่วยให้น้ำกระจายตัวได้ดี ซึ่งช่วยทำให้สารละลายยึดเกาะผิวใบและกระจายตัวได้มากขึ้น จึงไม่เข้าลักษณะยาหรือเคมีภัณฑ์ที่ใช้สำหรับพืชหรือสัตว์ เพื่อบำรุง รักษา ป้องกัน ทำลายหรือกำจัดศัตรูหรือโรคของพืชและสัตว์ตามมาตรา 81(1)(จ) แห่งประมวลรัษฎากร บริษัทฯ ผู้นำเข้าจึงไม่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามมาตรา 81(2)(ก) แห่งประมวลรัษฎากร และการขายผลิตภัณฑ์ในราชอาณาจักร บริษัทฯ ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 77/2(1) แห่งประมวลรัษฎากร

บริษัทฯ ได้นำเข้าผลิตภัณฑ์ PH GREEN และ PH GREEN PLUS เพื่อใช้ปรับสภาพน้ำสำหรับพ่นสารเคมีให้กับพืช และนำเข้าผลิตภัณฑ์ YIELD-PLUS เพื่อใช้เป็นธาตุอาหารเสริมของพืชซึ่งได้รับการรับรองจากกองวัตถุมีพิษการเกษตร กรมวิชาการเกษตร ระบุว่าไม่ได้นำมาใช้ในการกำจัดศัตรูพืช หรือสำหรับป้องกันกำจัดศัตรูพืช จึงไม่เป็นวัตถุอันตรายที่ถูกควบคุมตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องบัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย พ.ศ.2538 ที่กรมวิชาการเกษตรเป็นหน่วยงานผู้รับผิดชอบ ซึ่งบริษัทฯ เข้าใจว่า การนำเข้าและการขายสินค้าดังกล่าวภายในราชอาณาจักรได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม จึงหารือว่าความเข้าใจของบริษัทฯ ถูกต้องหรือไม่

กรณีผลิตภัณฑ์ PH GREEN และ PH GREEN PLUS เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้สำหรับปรับค่าความเป็นกรด-ด่างของน้ำที่ใช้สำหรับพ่นสารเคมีให้กับพืชและมีสารลดแรงตึงของผิวน้ำและสารที่ช่วยให้น้ำกระจายตัวได้ดี ซึ่งช่วยทำให้สารละลายยึดเกาะผิวใบและกระจายตัวได้มากขึ้น จึงไม่เข้าลักษณะยาหรือเคมีภัณฑ์ที่ใช้สำหรับพืชหรือสัตว์ เพื่อบำรุง รักษา ป้องกัน ทำลายหรือกำจัดศัตรูหรือโรคของพืชและสัตว์ตามมาตรา 81(1)(จ) แห่งประมวลรัษฎากร บริษัทฯ ผู้นำเข้าจึงไม่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามมาตรา 81(2)(ก) แห่งประมวลรัษฎากร และการขายผลิตภัณฑ์ในราชอาณาจักร บริษัทฯ ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 77/2(1) แห่งประมวลรัษฎากร

Click to rate this post!
[Total: 78 Average: 5]

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )