21 ธค ภาษีมูลค่าเพิ่ม นำเข้าจำหน่ายผลิตภัณฑ์

นำเข้าและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปรับสภาพน้ำ และอาหารเสริมสำหรับพืช
[Total: 42 Average: 5]

ภาษีจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปรับสภาพน้ำ และอาหารเสริมสำหรับพืช

นำเข้าและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปรับสภาพน้ำ และอาหารเสริมสำหรับพืช
นำเข้าและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปรับสภาพน้ำ และอาหารเสริมสำหรับพืช
เลขที่หนังสือ : กค 0811/พ.7714
วันที่ : 21 ธันวาคม 2543
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีนำเข้าและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปรับสภาพน้ำ และอาหารเสริมสำหรับพืช
ข้อกฎหมาย : มาตรา 81(1)(จ)
ข้อหารือ : บริษัทฯ ได้นำเข้าผลิตภัณฑ์ PH GREEN และ PH GREEN PLUS เพื่อใช้ปรับสภาพน้ำสำหรับ
พ่นสารเคมีให้กับพืช และนำเข้าผลิตภัณฑ์ YIELD-PLUS เพื่อใช้เป็นธาตุอาหารเสริมของพืชซึ่งได้รับการ
รับรองจากกองวัตถุมีพิษการเกษตร กรมวิชาการเกษตร ระบุว่าไม่ได้นำมาใช้ในการกำจัดศัตรูพืช หรือ
สำหรับป้องกันกำจัดศัตรูพืช จึงไม่เป็นวัตถุอันตรายที่ถูกควบคุมตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง
บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย พ.ศ.2538 ที่กรมวิชาการเกษตรเป็นหน่วยงานผู้รับผิดชอบ ซึ่งบริษัทฯ เข้าใจ
ว่า การนำเข้าและการขายสินค้าดังกล่าวภายในราชอาณาจักรได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม จึงหารือว่า
ความเข้าใจของบริษัทฯ ถูกต้องหรือไม่
แนววินิจฉัย : 1. กรณีผลิตภัณฑ์ PH GREEN และ PH GREEN PLUS เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้สำหรับปรับค่าความ
เป็นกรด-ด่างของน้ำที่ใช้สำหรับพ่นสารเคมีให้กับพืชและมีสารลดแรงตึงของผิวน้ำและสารที่ช่วยให้น้ำ
กระจายตัวได้ดี ซึ่งช่วยทำให้สารละลายยึดเกาะผิวใบและกระจายตัวได้มากขึ้น จึงไม่เข้าลักษณะยาหรือ
เคมีภัณฑ์ที่ใช้สำหรับพืชหรือสัตว์ เพื่อบำรุง รักษา ป้องกัน ทำลายหรือกำจัดศัตรูหรือโรคของพืชและสัตว์
ตามมาตรา 81(1)(จ) แห่งประมวลรัษฎากร บริษัทฯ ผู้นำเข้าจึงไม่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม
มาตรา 81(2)(ก) แห่งประมวลรัษฎากร และการขายผลิตภัณฑ์ในราชอาณาจักร บริษัทฯ ต้องเสีย
ภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 77/2(1) แห่งประมวลรัษฎากร
2. กรณีผลิตภัณฑ์ YIELD-PLUS เป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นธาตุอาหารเสริมของพืชในรูปสารละลาย
มีคุณสมบัติช่วยให้พืชทนต่อสภาวะที่ไม่เหมาะสมทั้งหลาย ทำให้พืชทนต่อการโยกย้าย ทนต่ออากาศร้อน
แห้งแล้ง หรือฝนตกชุกเกินไป หรือภาวะน้ำท่วม ทำให้โครงสร้างรากดีขึ้น และออกรากมากขึ้น ทำให้พืช
มีการเจริญเติบโตดีขึ้น ทำให้มีการออกดอกมากขึ้นติดผลมากขึ้น ช่วยให้เมล็ดงอกมากขึ้น ทำให้ต้นกล้ามี
ความแข็งแรง ลดการตายของต้นกล้าทำให้ต้นพืชตั้งตัวเร็ว ช่วยให้ต้นไม้ยืนต้น หรือไม้ล้มลุก และผักต่าง ๆ
เจริญเติบโตเร็วขึ้น ช่วยป้องกันการสลัดใบ ดอก และผล เมื่อพบสภาพที่ไม่เหมาะสม จึงเข้าลักษณะ
เป็นยาหรือเคมีภัณฑ์ที่ใช้สำหรับพืชหรือสัตว์ เพื่อบำรุง รักษา ป้องกัน ทำลายหรือกำจัด
ศัตรูหรือโรคของพืชและสัตว์ ตามมาตรา 81 (1)(จ) แห่งประมวลรัษฎากร การขายผลิตภัณฑ์ใน
ราชอาณาจักร จึงได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม และการนำเข้าได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา
81(2)(ก) แห่งประมวลรัษฎากร
เลขตู้ : 63/30004

ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีนำเข้าและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปรับสภาพน้ำ และอาหารเสริมสำหรับพืช

บริษัทฯ ได้นำเข้าผลิตภัณฑ์ PH GREEN และ PH GREEN PLUS เพื่อใช้ปรับสภาพน้ำสำหรับพ่นสารเคมีให้กับพืช และนำเข้าผลิตภัณฑ์ YIELD-PLUS เพื่อใช้เป็นธาตุอาหารเสริมของพืชซึ่งได้รับการรับรองจากกองวัตถุมีพิษการเกษตร กรมวิชาการเกษตร ระบุว่าไม่ได้นำมาใช้ในการกำจัดศัตรูพืช หรือสำหรับป้องกันกำจัดศัตรูพืช จึงไม่เป็นวัตถุอันตรายที่ถูกควบคุมตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องบัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย พ.ศ.2538 ที่กรมวิชาการเกษตรเป็นหน่วยงานผู้รับผิดชอบ ซึ่งบริษัทฯ เข้าใจว่า การนำเข้าและการขายสินค้าดังกล่าวภายในราชอาณาจักรได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม จึงหารือว่าความเข้าใจของบริษัทฯ ถูกต้องหรือไม่

เลขที่หนังสือ กค 0811/พ.7714 ข้อกฎหมาย ข้อหารือ แนววินิจฉัย

กรณีผลิตภัณฑ์ PH GREEN และ PH GREEN PLUS เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้สำหรับปรับค่าความเป็นกรด-ด่างของน้ำที่ใช้สำหรับพ่นสารเคมีให้กับพืชและมีสารลดแรงตึงของผิวน้ำและสารที่ช่วยให้น้ำกระจายตัวได้ดี ซึ่งช่วยทำให้สารละลายยึดเกาะผิวใบและกระจายตัวได้มากขึ้น จึงไม่เข้าลักษณะยาหรือเคมีภัณฑ์ที่ใช้สำหรับพืชหรือสัตว์ เพื่อบำรุง รักษา ป้องกัน ทำลายหรือกำจัดศัตรูหรือโรคของพืชและสัตว์ตามมาตรา 81(1)(จ) แห่งประมวลรัษฎากร บริษัทฯ ผู้นำเข้าจึงไม่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามมาตรา 81(2)(ก) แห่งประมวลรัษฎากร และการขายผลิตภัณฑ์ในราชอาณาจักร บริษัทฯ ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 77/2(1) แห่งประมวลรัษฎากร

แก้ไขครั้งสุดท้าย พฤศจิกายน 14, 2022

Leave a Comment

Scroll to Top