18 ธค ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการเกษียณอายุก่อนกำหนด

Click to rate this post!
[Total: 120 Average: 5]

ภาษีเกษียณก่อนกำหนด

ข้อหารือที่ กค 0811(กม.07)/1880

เลขที่หนังสือ : กค 0811(กม.07)/1880
วันที่ : 18 ธันวาคม 2543
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการเกษียณอายุก่อนกำหนด
ข้อกฎหมาย : มาตรา 42(17), กฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509)
ข้อหารือ : การไฟฟ้าฯ มีโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด หากพนักงานผู้เข้าร่วมโครงการดังกล่าว เป็น
ผู้ที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 55 ปีบริบูรณ์ และเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี จึงหารือ
ว่า บุคคลนั้นจะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ สำหรับเงินหรือผลประโยชน์ใด ๆ ที่ได้รับจาก
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือไม่
แนววินิจฉัย : การไฟฟ้าฯ มีระเบียบเรื่องการเกษียณอายุโดยกำหนดให้พนักงานที่มีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์
สิ้นกำหนดเวลาการทำงาน การที่พนักงานลาออกก่อนกำหนด จึงไม่เข้าลักษณะเป็นการออกจากงาน
เพราะเกษียณอายุ ทำให้ไม่ได้รับสิทธิตามข้อ 2(36) ของกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509)
ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ประกอบกับข้อ 1(1) ของ
ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 52) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และ
วิธีการ สำหรับกรณีลูกจ้างออกจากงานเพราะเกษียณอายุ ทุพพลภาพหรือตาย ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์
พ.ศ. 2538 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 80)ฯ
ลงวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2543 ดังนั้น เงินหรือผลประโยชน์ใด ๆ ที่พนักงานจะได้รับจาก
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพตามโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนดดังกล่าว จึงไม่ได้รับสิทธิยกเว้น
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาแต่อย่างใด
เลขตู้ : 63/30052

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการเกษียณอายุก่อนกำหนด

การไฟฟ้าฯ มีโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด หากพนักงานผู้เข้าร่วมโครงการดังกล่าว เป็น
ผู้ที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 55 ปีบริบูรณ์ และเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี จึงหารือ
ว่า บุคคลนั้นจะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ สำหรับเงินหรือผลประโยชน์ใด ๆ ที่ได้รับจาก
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือไม่

เลขที่หนังสือ กค 0811(กม.07)/1880 ข้อกฎหมาย ข้อหารือ แนววินิจฉัย

การไฟฟ้าฯ มีระเบียบเรื่องการเกษียณอายุโดยกำหนดให้พนักงานที่มีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์สิ้นกำหนดเวลาการทำงาน การที่พนักงานลาออกก่อนกำหนด จึงไม่เข้าลักษณะเป็นการออกจากงานเพราะเกษียณอายุ ทำให้ไม่ได้รับสิทธิตามข้อ 2(36) ของกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509)ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร

แก้ไขครั้งสุดท้าย มกราคม 28, 2023

Leave a Comment

Scroll to Top