รับทำบัญชี.COM | ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดากรณีการเกษียณอายุก่อนกำหนด?

ภาษีเกษียณก่อนกำหนด

ข้อหารือที่ กค 0811(กม.07)/1880

เลขที่หนังสือ : กค 0811(กม.07)/1880
วันที่ : 18 ธันวาคม 2543
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการเกษียณอายุก่อนกำหนด
ข้อกฎหมาย : มาตรา 42(17), กฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509)
ข้อหารือ : การไฟฟ้าฯ มีโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด หากพนักงานผู้เข้าร่วมโครงการดังกล่าว เป็น
ผู้ที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 55 ปีบริบูรณ์ และเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี จึงหารือ
ว่า บุคคลนั้นจะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ สำหรับเงินหรือผลประโยชน์ใด ๆ ที่ได้รับจาก
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือไม่
แนววินิจฉัย : การไฟฟ้าฯ มีระเบียบเรื่องการเกษียณอายุโดยกำหนดให้พนักงานที่มีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์
สิ้นกำหนดเวลาการทำงาน การที่พนักงานลาออกก่อนกำหนด จึงไม่เข้าลักษณะเป็นการออกจากงาน
เพราะเกษียณอายุ ทำให้ไม่ได้รับสิทธิตามข้อ 2(36) ของกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509)
ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ประกอบกับข้อ 1(1) ของ
ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 52) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และ
วิธีการ สำหรับกรณีลูกจ้างออกจากงานเพราะเกษียณอายุ ทุพพลภาพหรือตาย ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์
พ.ศ. 2538 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 80)ฯ
ลงวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2543 ดังนั้น เงินหรือผลประโยชน์ใด ๆ ที่พนักงานจะได้รับจาก
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพตามโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนดดังกล่าว จึงไม่ได้รับสิทธิยกเว้น
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาแต่อย่างใด
เลขตู้ : 63/30052

การไฟฟ้าฯ มีโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด หากพนักงานผู้เข้าร่วมโครงการดังกล่าว เป็น
ผู้ที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 55 ปีบริบูรณ์ และเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี จึงหารือ
ว่า บุคคลนั้นจะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ สำหรับเงินหรือผลประโยชน์ใด ๆ ที่ได้รับจาก
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือไม่

การไฟฟ้าฯ มีระเบียบเรื่องการเกษียณอายุโดยกำหนดให้พนักงานที่มีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์สิ้นกำหนดเวลาการทำงาน การที่พนักงานลาออกก่อนกำหนด จึงไม่เข้าลักษณะเป็นการออกจากงานเพราะเกษียณอายุ ทำให้ไม่ได้รับสิทธิตามข้อ 2(36) ของกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509)ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร

Click to rate this post!
[Total: 314 Average: 5]

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )