ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีจ่ายเงินทดรองจ่ายค่าโฆษณา

2 ธค ภาษีเงินทดรองจ่ายโฆษณา

Click to rate this post!
[Total: 72 Average: 5]

ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีจ่ายเงินทดรองจ่ายค่าโฆษณา

ข้อหารือที่ กค 0811/12237
เลขที่หนังสือ
: กค 0811/12237
วันที่
: 2 ธันวาคม 2542
เรื่อง
: ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีจ่ายเงินทดรองจ่ายค่าโฆษณา
ข้อกฎหมาย
: มาตรา82/5(3), มาตรา77/2, ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 17) พ.ศ.2534
ข้อหารือ
: บริษัทฯ ประกอบกิจการขายสินค้า อะไหล่ อุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์วอลโว่ และเป็นตัวแทน
ขายรถยนต์วอลโว่ที่ผลิตภายในประเทศไทยบริษัทฯ ได้จ่ายเงินทดรองจ่ายค่าโฆษณารถยนต์วอลโว่ รุ่น
S40/V40 ให้แก่บริษัท ก จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทรับจ้างทำโฆษณา แทนบริษัท ข จำกัด ซึ่งเป็นตัวแทน
จำหน่ายรถยนต์วอลโว่รุ่น S40/V40 ที่นำเข้าจากประเทศสวีเดน ซึ่งในการเรียกเก็บเงิน บริษัท ก
จำกัด ได้ออกใบกำกับภาษีให้ในนามบริษัทฯ และบริษัทฯ ได้เรียกเก็บเงินจากบริษัท ข จำกัด พร้อมกับ
ได้บันทึกในรายงานภาษีขายและได้นำส่งภาษีแล้ว จึงหารือว่า
1. บริษัทฯ มีสิทธินำภาษีซื้อสำหรับค่าโฆษณารถยนต์วอลโว่รุ่น S40/V40 มาถือเป็นภาษีซื้อ
ของบริษัทฯได้หรือไม่
2. บริษัทฯ มีสิทธิออกใบกำกับภาษี เมื่อเรียกเก็บเงินที่ได้ทดรองจ่ายค่าโฆษณาแทนบริษัท
ข จำกัด ได้หรือไม่
แนววินิจฉัย
: 1. ภาษีซื้อตามใบกำกับภาษีที่ออกในนามบริษัทฯ เป็นภาษีซื้อสำหรับค่าโฆษณารถยนต์วอลโว่
รุ่น S40/V40 ซึ่งบริษัท ข จำกัด เป็นผู้นำเข้าและเป็นตัวแทนจำหน่าย จึงเป็นภาษีซื้อที่ไม่เกี่ยวข้อง
โดยตรงกับการประกอบกิจการของบริษัทฯ บริษัทฯ ไม่มีสิทธินำภาษีซื้อไปหักในการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม
ตามมาตรา 82/5(3) แห่งประมวลรัษฎากร และข้อ 4 แห่งประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับ
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 17) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับภาษีซื้อที่ไม่ให้นำไปหักใน
การคำนวณภาษี ตามมาตรา 82/5(1)(2)(3)(4) แห่งประมวลรัษฎากร ลงวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ.
2534
2. การที่บริษัทฯ เรียกเก็บเงินทดรองจ่ายคืนจากบริษัท ข จำกัด มิใช่กรณีการขายสินค้า
หรือการให้บริการ โดยผู้ประกอบการ ตามมาตรา 77/2 แห่งประมวลรัษฎากร ดังนั้น บริษัทฯ จึงไม่มี
สิทธิออกใบกำกับภาษีตามมาตรา 86 แห่งประมวลรัษฎากร
เลขตู้
: 62/28610

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

แก้ไขครั้งสุดท้าย มกราคม 29, 2023

Leave a Comment

Scroll to Top