ภาษีเงินเดือนย้อนหลัง

ภาษีเ งินเดือน ย้อนหลัง

Click to rate this post! [Total: 230 Average: 5] ภาษีเง …

ภาษีเ งินเดือน ย้อนหลัง Read More »

Click to rate this post!
[Total: 230 Average: 5]

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีได้รับเงินเดือนย้อนหลัง

ข้อหารือที่ กค 0811/16721
เลขที่หนังสือ
: กค 0811/16721
วันที่
: 4 ธันวาคม 2541
เรื่อง
: ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีได้รับเงินเดือนย้อนหลัง
ข้อกฎหมาย
: มาตรา 3 อัฏฐ
ข้อหารือ
: ตามที่ได้มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 เมื่อวันที่
11 ตุลาคม 2540 เป็นต้นมา ศาลรัฐธรรมนูญเป็นองค์กรหนึ่งที่ได้จัดตั้งขึ้นโดยรัฐธรรมนูญนี้และต่อมาเมื่อ
วันที่ 11 เมษายน 2541 ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งประธานศาลรัฐธรรมนูญและ
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ รวม 13 ท่าน
คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญได้เริ่มปฏิบัติหน้าที่นับแต่วันที่ได้มีพระบรมราชโองการ
โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นต้นมา โดยไม่ได้รับเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง และประโยชน์ตอบแทน
อย่างอื่น เนื่องจากยังไม่มีกฎหมายในเรื่องนี้ใช้บังคับ ทั้งนี้ คาดหมายว่าร่างพระราชบัญญัติเงินเดือน
เงินประจำตำแหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอื่น ของประธานศาลรัฐธรรมนูญ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญฯ
จะผ่านการพิจารณาของรัฐสภาและมีผลใช้บังคับในราวต้นเดือนมกราคม 2542 ซึ่งจะเป็นผลให้ประธาน
ศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญได้รับเงินเดือน และเงินประจำตำแหน่งตกเบิกย้อนหลังตั้งแต่
วันที่มีพระบรมราชโองการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งดังกล่าวเป็นเวลาหลายเดือน ทำให้เงินที่ได้รับนั้น
ต้องมารวมคำนวณภาษีเงินได้เป็นเงินได้ของปีที่รับเงินดังกล่าวอันจะเป็นภาระภาษีของผู้มีเงินได้
(ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ) เป็นอย่างมาก รวมทั้งจะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ในคราวเดียวกันที่จ่าย
เงินเดือน ฯลฯ เป็นจำนวนเงินมาก ทั้ง ๆ ที่มิใช่เป็นความผิดของผู้มีเงินได้แต่ประการใด ดังนั้น จึง
สมควรที่จะแบ่งเงินได้ออกจากจำนวนปีที่สมควรจะได้รับ และคำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่ายออกเป็นปี ๆ แล้ว
ขยายกำหนดเวลายื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีเงินได้ประจำปีภายในเดือนมีนาคมของปีถัดไปจากปีที่รับ
เงินได้โดยถือแนวปฏิบัติตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การเสียภาษีเงินได้และการขยายเวลา
ชำระภาษีสำหรับผู้ที่ต้องออกจากราชการหรือออกจากงานโดยไม่มีความผิด ลงวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ.
2535 โดยอนุโลมด้วย ทั้งนี้ เพื่อบรรเทาภาระภาษีและเพื่อความเป็นธรรมของบุคคลผู้มีเงินได้
(ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ)
แนววินิจฉัย
: เงินเดือน เงินประจำตำแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอื่นที่คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญมีสิทธิ
ได้รับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2541 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2541 แต่คาดว่าจะได้รับในต้นปี 2542
เนื่องจากต้องรอจนกว่าการร่างพระราชบัญญัติเงินเดือน เงินประจำตำแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอื่น
ของประธานศาลรัฐธรรมนูญ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญฯ จะผ่านการพิจารณาของรัฐสภา ซึ่งจะมีผลใช้
บังคับประมาณต้นปี 2542 ดังนั้น เงินเดือน เงินประจำตำแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอื่นดังกล่าว จึงถือ
เป็นเงินได้พึงประเมินของปีภาษี 2541 และมีหน้าที่ต้องยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีภายใน
กำหนดเวลาดังนี้
1. กรณีได้รับเงินตกเบิกภายในวันที่ 31 มีนาคม 2542 มีสิทธิยื่นแบบและชำระภาษี
ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2542 โดยไม่ต้องรับผิดเสียเงินเพิ่ม ตามมาตรา 27 แห่งประมวลรัษฎากร
เนื่องจากเป็นการยื่นแบบภายในกำหนดเวลา
2. กรณีได้รับเงินตกเบิกหลังวันที่ 31 มีนาคม 2542 ถือเป็นกรณีที่มีเหตุจำเป็นจนไม่
สามารถจะยื่นแบบแสดงรายการได้ภายในกำหนดเวลา ตามมาตรา 3 อัฎฐ แห่งประมวลรัษฎากร จึง
อนุมัติให้ขยายกำหนดเวลายื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปีภาษี 2541
ของคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ออกไปอีก 15 วัน นับแต่วันได้รับเงินตกเบิกดังกล่าว ซึ่งจะมีผลทำให้
ไม่ต้องรับผิดเสียค่าปรับอาญา กรณีไม่ยื่นแบบแสดงรายการภายในกำหนดเวลา ตามมาตรา 35 แห่ง
ประมวลรัษฎากร และได้รับการลดเงินเพิ่มลงคงเสียในอัตราร้อยละ 0.75 ต่อเดือนหรือเศษของเดือน
ตามมาตรา 27 วรรคสอง แห่งประมวลรัษฎากร
เลขตู้
: 61/27329

จ้างบัญชี มีผลต่อ การสร้างความไว้วางใจ กับ ลูกค้า ไหม?

ความพึง พอใจ ในการใช้บริการ สำนักงานบัญชี ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการ สํา นักงาน รับ ทํา บัญชี ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการสำนักงานรับทำบัญชี จังหวัดนนทบุรี วิจัย คุณภาพ สำนักงานบัญชี วิจัย การเลือกใช้ สำนักงานบัญชี คุณภาพการให้บริการสำนักงานบัญชี งานวิจัย บัญชี ปี 2563 งานวิจัยเกี่ยวกับการสอบบัญชี

ธุรกิจ Application รายรับ รายจ่าย โอกาส?

แผนธุรกิจแอพพลิเคชั่น โมเดลธุรกิจ แอ พ พลิ เค ชั่ น mobile application มีอะไรบ้าง mobile application มีกี่ประเภท ตัวอย่างแผนธุรกิจ แอพพลิเคชั่น ประโยชน์ของ mobile application วิเคราะห์ swot แอพพลิเคชั่น mobile application ภาษาไทย

มีความสำคัญอย่างไร ที่ต้องปฏิบัติ ตามกฎหมาย การเงิน และ บัญชี ของประเทศ ที่ บริษัท ตั้งออกไป?

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดทําบัญชี มีอะไรบ้าง สรุปกฎหมายบัญชี กฎหมายบัญชีล่าสุด กฎหมายเกี่ยวกับการเงิน คือ กฎหมายบัญชีที่สภาวิชาชีพบัญชี ใช้บังคับในปัจจุบัน การบัญชีประกอบด้วย 5 ขั้นตอนคือ ความหมายของการบัญชี ตามความหมายที่ให้ไว้โดยสภาวิชาชีพบัญชีการบัญชีประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ใกล้ฉัน ออนไลน์
อาชีพ

อาชีพทั้งหมดมีอะไรบ้าง 350+ รู้จักอาชีพสุจริต ในฝัน น่าสนใจ?

อาชีพสุจริต 100 อาชีพ , อาชีพสุจริต 50 อาชีพ , อาชีพทั้งหมดในโลก, 100 อาชีพมีอะไรบ้าง, อาชีพต่างๆที่น่าสนใจ, อาชีพทั้งหมดในประเทศไทย, อาชีพ50อาชีพ, อาชีพ ภาษาอังกฤษ 50 อาชีพ พร้อม รูป,

อุปกรณ์ไฟฟ้า 10 ความสมบูรณ์ของเทคโนโลยี ความสะดวกสบาย และปลอดภัย

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย แผนธุรกิจร้านขายอุปกรณ์ไฟฟ้า แฟรนไชส์อุปกรณ์ไฟฟ้า เปิดร้านขายอุปกรณ์ไฟฟ้า ใช้ทุนเท่าไหร่ เปิดร้านขายอุปกรณ์ไฟฟ้า เปิดร้านขายอุปกรณ์ไฟฟ้า ประปา เซลล์ขายอุปกรณ์ไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้าขายดี ตัวแทน จำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า ใกล้ฉัน ออนไลน์

แม่ค้าร้านค้า ขายของออนไลน์ รายรับจ่าย รู้ก่อนโดนย้อนหลัง?

หัก ณ ที่จ่าย ขายของออนไลน์อะไรดี อยากขายของออนไลน์ แต่ไม่รู้จะขายอะไรดี ไอ เดีย การขายของออนไลน์ เว็บขายของออนไลน์ เริ่มต้นขายของออนไลน์ ขายของออนไลน์ยังไงให้มีคนซื้อ อาชีพขายของออนไลน์ อยากขายของออนไลน์
แพลตฟอร์ม ร้านค้าออนไลน์

แพลตฟอร์ม ร้านค้า ออนไลน์ ยอดนิยม?

ร้านค้าออนไลน์ยอดนิยม ร้านค้าออนไลน์ มีอะไรบ้าง ร้านค้าออนไลน์ หมายถึง เปิดร้านค้าออนไลน์ รายชื่อร้านค้าออนไลน์ สมัครร้านค้าออนไลน์ ตัวอย่างเว็บไซต์ขายของออนไลน์ ขายของออนไลน์ที่ไหนดี 2566 แพลตฟอร์ม ขายของออนไลน์ต่างประเทศ

หัวใจหลักของ Digital Marketing คืออะไร?

digital marketing หมายถึง digital marketing มีกี่ประเภท ตัวอย่างธุรกิจ digital marketing  digital marketing สําคัญอย่างไร digital marketing ทําอะไรบ้าง มาร์เก็ตติ้ง ออนไลน์ คือ digital marketing สมัครงาน digital marketing เรียนคณะอะไร ออนไลน์

Leave a Comment

Scroll to Top