การเสียภาษี กิจการเจ้าของคนเดียว

[Total: 278 Average: 5]

การเสียภาษี กิจการเจ้าของคนเดียว ?

        การประกอบธุรกิจมีรูปแบบองค์กรธุรกิจแบ่งออกเป็นหลายประเภท อาทิ การประกอบกิจการในฐานะเจ้าของกิจการคนเดียว กิจการในลักษณะห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่ไม่ใช่นิติบุคคล กิจการในรูปแบบของนิติบุคคล เช่น ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด และกิจการร่วมค้า เป็นต้น ทั้งนี้ ผู้ประกอบการจะมีภาระภาษีเช่นไรนั้นขึ้นอยู่กับรูปแบบของกิจการว่าผู้ประกอบการดำเนินธุรกิจในรูปแบบใด ซึ่งอาจจำแนกรายละเอียดได้ ดังนี้ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ผู้ประกอบการที่ประมวลรัษฎากรกำหนดให้เป็นหน่วยภาษีซึ่งมีหน้าที่ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา หมายถึง ผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจในรูปแบบของบุคคลธรรมดาซึ่งเป็นเจ้าของกิจการคนเดียว และห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ภาษีเงินได้นิติบุคคล องค์กรธุรกิจที่ประมวลรัษฎากรกำหนดให้เป็นหน่วยภาษีซึ่งมีหน้าที่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล หมายถึง การดำเนินธุรกิจในรูปแบบของห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด และกิจการร่วมค้า
กรณีผู้เสียภาษีได้ ยื่นเรื่องขอคืนเงินภาษียื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา มากกว่า 1 ฉบับ เนื่องจากได้ทำรายการยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเพิ่มเติม เพื่อปรับปรุงรายการ เป็นผลให้ได้รับเงินคืนภาษีลดลง หรือเพิ่มขึ้นนั้น เมื่อผู้ขอคืนเงินภาษีได้รับเช็คคืนเงินภาษีฉบับแรกจากกรมสรรพากรแล้ว ผู้ขอคืนเงินภาษีสามารถดำเนินการได้ดังนี้
1. กรณีได้รับเช็คฉบับแรกเป็นจำนวนเงินมากกว่า การยื่นแบบฯ ฉบับเพิ่มเติม ให้ผู้ขอคืนเงินภาษีนำเช็คฯ ส่งคืนให้แก่สำนักงานสรรพากรพื้นที่ ตามภูมิลำเนาที่ปรากฏตามหนังสือแจ้งคืนเงินฯ และกรมสรรพากรจะพิจารณาคืนเงินภาษี ตามแบบฯ ที่ถูกต้องให้ต่อไป
2. กรณีได้รับเช็คฉบับแรกเป็นจำนวนเงินน้อยกว่า การยื่นแบบฯฉบับเพิ่มเติม ผู้ขอคืนภาษีสามารถนำเช็คคืนเงินฉบับแรกเข้าบัญชีได้ทันที และ กรมสรรพากรจะจัดส่งเช็คคืนเงินภาษีในส่วนที่เหลือให้แก่ผู้ขอคืนภาษีต่อไป

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร ?

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

แก้ไขครั้งสุดท้าย พฤษภาคม 18, 2022

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

Scroll to Top