3 เตรส เงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย เงินทดแทน

ภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย กรณีจ่ายเงินค่าทดแทนในการเวนคืนทรัพย์ส่วนกลางให้นิติบุคคลอาคารชุด
[Total: 40 Average: 5]

ภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย กรณีจ่ายเงินค่าทดแทนในการเวนคืนทรัพย์ส่วนกลางให้นิติบุคคลอาคารชุด ?

ข้อหารือที่ กค 0811/16541
เลขที่หนังสือ
: กค 0811/16541
วันที่
: 1 ธันวาคม 2541
เรื่อง
: ภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย กรณีจ่ายเงินค่าทดแทนในการเวนคืนทรัพย์ส่วนกลางให้นิติบุคคลอาคารชุด
ข้อกฎหมาย
: มาตรา 3 เตรส
ข้อหารือ
: รัฐวิสาหกิจ จ่ายเงินค่าทดแทนในการเวนคืนทรัพย์ส่วนกลางให้นิติบุคคลอาคารชุด ซึ่งเป็น
นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. 2522 จะต้องหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย หรือไม่
แนววินิจฉัย
: กรณีที่รัฐวิสาหกิจจ่ายเงินค่าทดแทนในการเวนคืนทรัพย์ส่วนกลางให้นิติบุคคลอาคารชุด
รัฐวิสาหกิจไม่มีหน้าที่ต้องหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย แต่อย่างใด
เลขตู้
: 61/27312

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร ?

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

แก้ไขครั้งสุดท้าย พฤศจิกายน 13, 2022

Leave a Comment

Scroll to Top