21 ธค การโอนทรัพย์สินชำระหนี้แก่เจ้าหนี้

การโอนทรัพย์สินชำระหนี้แก่เจ้าหนี้
[Total: 44 Average: 5]

การโอนทรัพย์สินชำระหนี้แก่เจ้าหนี้ ?

การโอนทรัพย์สินชำระหนี้แก่เจ้าหนี้ การโอนทรัพย์สินชำระหนี้แก่เจ้าหนี้[/caption] ข้อหารือที่ กค 0811/12842
เลขที่หนังสือ
: กค 0811/12842
วันที่
: 21 ธันวาคม 2542
เรื่อง
: การโอนทรัพย์สินชำระหนี้แก่เจ้าหนี้
ข้อกฎหมาย
: มาตรา5, พระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 325) พ.ศ. 2541
ข้อหารือ
: บริษัท ก ได้กู้เงินกับธนาคารโดยมีนาย ข ที่เป็นกรรมการผู้จัดการของบริษัทเป็น
ผู้ค้ำประกัน ต่อมานาย ข ตาย หลังจากนั้นธนาคารได้ทวงถามให้บริษัท ก ชำระหนี้ ต่อมาธนาคารและ
บริษัท ก ได้ทำการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ ในการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ดังกล่าวมีข้อกำหนดให้
ผู้จัดการมรดกของผู้ค้ำประกันโอนทรัพย์สินให้แก่ธนาคารเจ้าหนี้ จึงหารือว่า กรณีดังกล่าวจะได้รับสิทธิใน
การยกเว้นภาษีจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้หรือไม่
แนววินิจฉัย
: กรณีดังกล่าวเนื่องจากบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ไม่ได้ระบุให้สัญญา
ค้ำประกันสิ้นสุดลงด้วยความตายของผู้ค้ำประกัน ดังนั้น สัญญาค้ำประกันจึงมีผลผูกพันอยู่ เมื่อ
ผู้จัดการมรดกของผู้ค้ำประกันโอนทรัพย์สินของผู้ค้ำประกันให้ธนาคาร เนื่องจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้
ระหว่างธนาคารกับบริษัทก หากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ดังกล่าวเป็นการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ของ
สถาบันการเงินที่ได้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ของสถาบันการเงินที่
ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศกำหนด กรณีย่อมได้รับสิทธิยกเว้นภาษีตามมาตรา 5 แห่ง
พระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 325) พ.ศ.
2541
เลขตู้
: 62/28729

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร ?

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

แก้ไขครั้งสุดท้าย พฤศจิกายน 15, 2022

Leave a Comment

Scroll to Top