ลูกหนี้ที่ติดจต่อไม่ได้

กิจการมีลูกหนี้ที่ไม่สามารถติดต่อได้ จะตั้งเป็น

Click to rate this post!
[Total: 403 Average: 5]

กิจการมีลูกหนี้ที่ไม่สามารถติดต่อได้ จะตั้งเป็นหนี้สูญได้ไหม

มีลูกหนี้ที่ติดจต่อไม่ได้ สามารถตั้งเป็นหนื้สูญได้ไหมคะ

หลักเกณฑ์การตัดหนี้สูญ ดังนี้

1 หนี้เกิน 500,000 บาท ขึ้นไป
1.1 ต้องมีการติดตามทวงถามเป็นลายลักษณ์อักษร และ ลูกหนี้นั้นไม่จ่าย เพราะเหตุตาย สาบสูป และไม่มีทรัพย์ใด ๆ จะชำระให้ หรือ ลูกหนี้เลิกกิจการ
1.2ได้มีการฟ้องลูกหนี้และมีการออกคำบังคับแล้ว และลูกหนี้ไม่มีทรัพย์สินใด ๆ จะชำระหนี้
1.3 ได้ดำเนินการฟ้องลูกหนี้เป็นคดีล้มละลาย หรือยื่นคำรับชำระหนี้ในคดีล้มละลายแล้ว

2. หนี้ตั้งแต่ 500,000 บาท ลงมาถึง 100,000 บาท
2.1 ต้องได้มีการดำเนินการตามข้อ.1.1. แล้ว
2.2 และได้ดำเนินการฟ้องเป็นคดีแพ่งแล้ว
2.3 ยื่นฟ้องปีไหนให้ตัดหนี้สูญภายในปีนั้น

3.หนี้ตั้งแต่ 99,999 บาท ลงมาถึง 1 บาท
3.1 ให้ออกโนตีสทวง พร้อมใบไปรษณีย์ตอบรับที่กล่าวมาเป็นเพียงหลักเกณฑ์เบื้องต้นในการตัดหนี้สูญ โดยหนี้สูญนั้นจะต้องดำเนินการภายใน 2 ปี นับแต่วันเกิดหนี้

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

Leave a Comment

Scroll to Top