ลูกหนี้ที่ติดจต่อไม่ได้

รับทำบัญชี.COM | กิจการมีลูกหนี้ไม่สามารถติดต่อได้ตั้งเป็น?

Click to rate this post!
[Total: 131 Average: 5]

กิจการมีลูกหนี้ที่ไม่สามารถติดต่อได้ จะตั้งเป็นหนี้สูญได้ไหม

มีลูกหนี้ที่ติดจต่อไม่ได้ สามารถตั้งเป็นหนื้สูญได้ไหมคะ

หลักเกณฑ์การตัดหนี้สูญ ดังนี้

1 หนี้เกิน 500,000 บาท ขึ้นไป
1.1 ต้องมีการติดตามทวงถามเป็นลายลักษณ์อักษร และ ลูกหนี้นั้นไม่จ่าย เพราะเหตุตาย สาบสูป และไม่มีทรัพย์ใด ๆ จะชำระให้ หรือ ลูกหนี้เลิกกิจการ
1.2ได้มีการฟ้องลูกหนี้และมีการออกคำบังคับแล้ว และลูกหนี้ไม่มีทรัพย์สินใด ๆ จะชำระหนี้
1.3 ได้ดำเนินการฟ้องลูกหนี้เป็นคดีล้มละลาย หรือยื่นคำรับชำระหนี้ในคดีล้มละลายแล้ว

2. หนี้ตั้งแต่ 500,000 บาท ลงมาถึง 100,000 บาท
2.1 ต้องได้มีการดำเนินการตามข้อ.1.1. แล้ว
2.2 และได้ดำเนินการฟ้องเป็นคดีแพ่งแล้ว
2.3 ยื่นฟ้องปีไหนให้ตัดหนี้สูญภายในปีนั้น

3.หนี้ตั้งแต่ 99,999 บาท ลงมาถึง 1 บาท
3.1 ให้ออกโนตีสทวง พร้อมใบไปรษณีย์ตอบรับที่กล่าวมาเป็นเพียงหลักเกณฑ์เบื้องต้นในการตัดหนี้สูญ โดยหนี้สูญนั้นจะต้องดำเนินการภายใน 2 ปี นับแต่วันเกิดหนี้

 

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )