มีเอกสารอะไรบ้างที่ต้องให้ผู้สอบบัญชี

รับทำบัญชี.COM | เอกสารอะไรบ้างที่ต้องให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบ?

มีเอกสารอะไรบ้างที่ต้องให้ผู้สอบบัญชี ตรวจสอบคะ

มีเอกสารอะไรบ้างที่ต้องให้ผู้สอบบัญชี ตรวจสอบ

ตอบ : ชนิดของบัญชีที่ต้องจัดทำผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชีที่เป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน บริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัดที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศที่ประกอบธุรกิจในประเทศไทย และกิจการร่วมค้าตามประมวลรัษฎากรต้องจัดทำบัญชีดังต่อไปนี้ โดยต้องจัดทำให้ครบถ้วนถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี

(๑) บัญชีรายวัน – บัญชีเงินสด – บัญชีธนาคาร แยกเป็นแต่ละเลขที่บัญชีธนาคาร – บัญชีรายวันซื้อ – บัญชีรายวันขาย – บัญชีรายวันทั่วไป
(๒) บัญชีแยกประเภท – บัญชีแยกประเภทสินทรัพย์ หนี้สินและทุน – บัญชีแยกประเภทรายได้และค่าใช้จ่าย – บัญชีแยกประเภทลูกหนี้ – บัญชีแยกประเภทเจ้าหนี้
(๓) บัญชีสินค้า
(๔) บัญชีรายวัน บัญชีแยกประเภทอื่น และบัญชีแยกประเภทย่อยตามความจำเป็นแก่การทำบัญชีของธุรกิจ

Click to rate this post!
[Total: 230 Average: 5]

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )