มูลค่าหลังการรับรู้รายการ

การวัดมูลค่าหลังการรับรู้รายการ

Click to rate this post!
[Total: 461 Average: 5]

การวัดมูลค่าหลังการรับรู้รายการ

การวัดมูลค่าหลังการรับรู้รายการ ราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม

กิจการต้องวัดมูลค่าหลังการรับรู้รายการ โดยใช้วิธีราคาทุน โดยแสดงอสังหาริมทรัพย์เพื่อนการลงทุน ด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อการลดลงของมูลค่า ( ถ้ามี ) แต่ถ้ากิจการทราบมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อนการลงทุนได้อย่างน่าเชื่อถือ กิจการอาจเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมและเกณฑ์ในการกำหนดมูลค่ายุติธรรมในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
[i]การจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อนการลงทุน จะแบ่งออกเป็น[/i] wanwan025
1. ในกรณีที่กิจการเลิกใช้อสังหาริมทรัพย์เพื่อนการลงทุนอย่างถาวรและคาดว่าจะไม่ได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต หรือกิจการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ดังนั้นกิจการต้องตัดรายการอสังหาริมทรัพย์เพื่อนการลงทุนออกจากระบบแสดงฐานะการเงิน
2. เมื่อกิจการเลิกใช้อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนอย่างถาวรหรือกิจการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนนอกเหนือจากต้องทำตามข้อ 1 แล้ว แต่ก็ต้องคำนวณหาผลกำไรหรือขาดทุนที่เกิดจากกิจการเลิกใช้หรือกิจการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน การคำนวณผลกำไรหรือขาดทุนจากการจำหน่ายคือให้นำจำนวนเงินที่ได้รับสุทธิจากการจำหน่ายกับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น แต่ในกรณีที่กิจการเลิกใช้อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนการคำนวณผลกำไรหรือขาดทุนคือมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น
แหล่งอ้างอิง : เอกสารภาษีอากร (ธรรมนิติ)

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341
การวัดมูลค่าหลังการรับรู้รายการ ราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม
การวัดมูลค่าหลังการรับรู้รายการ ราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม

Leave a Comment

Scroll to Top