ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการขอยกเว้นการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

รับทำบัญชี.COM | ภาษีมูลค่าเพิ่มกรณีการขอยกเว้นการจดทะเบียน?

Click to rate this post!
[Total: 42 Average: 5]

มูลค่าเพิ่มสถานีน้ำมัน ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการขอยกเว้นการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

ข้อหารือที่ กค 0811/พ.16536
เลขที่หนังสือ
: กค 0811/พ.16536
วันที่
: 8 ธันวาคม 2540
เรื่อง
: ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการขอยกเว้นการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
ข้อกฎหมาย
: ประเด็นปัญหา
ข้อหารือ
: หน่วยงานของราชการที่มิได้มีวัตถุประสงค์ที่จะจัดจำหน่ายในเชิงธุรกิจแต่เป็นการดำเนินการเพื่อเป็นสวัสดิการให้แก่ข้าราชการ ลูกจ้าง ครอบครัวหน่วยงานได้ใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในราคาต้นทุน และเป็นสวัสดิการภายในส่วนราชการ การดำเนินงานของสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง ดังกล่าว อยู่ในข่ายที่จะต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มด้วยหรือไม่ และหากต้องดำเนินการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม จะต้องดำเนินการในเรื่องนี้อย่างไร
แนววินิจฉัย
: การจัดตั้งสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงตามข้อเท็จจริง เข้าลักษณะเป็นการขายสินค้า ตามมาตรา 77/1(8) แห่งประมวลรัษฎากร และไม่ได้ส่งรายรับทั้งสิ้นให้แก่รัฐโดยไม่หักรายจ่าย ไม่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 81(1)(ท) แห่งประมวลรัษฎากร จึงเป็นผู้ประกอบการมีหน้าที่ต้องจดทะเบียนและเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามมาตรา 77/ 2 และมาตรา 85 แห่งประมวลรัษฎากร
เลขตู้
: 60/26168