รับทำบัญชี.COM | ประเภทสินค้าที่ได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT

Click to rate this post!
[Total: 80 Average: 5]

กิจการที่ได้รับยกเว้น VAT

1.การขายสินค้าหรือให้บริการของผู้ประกอบการที่มีรายได้ไม่เกิน 1.8 ล้านบาทต่อปี
2.การขายพืชผลทางการเกษตรภายในราชอาณาจักร
3.การขายสัตว์ทั้งที่มีชีวิตหรือไม่มีชีวิตภายในราชอาณาจักร
4.การขายปุ๋ย
5.การขายปลาป่น อาหารสัตว์
6.การขายยาหรือเคมีภัณฑ์ที่ใช้สำหรับพืชหรือสัตว์ เพื่อบำรุงรักษาป้องกัน ทำลายหรือกำจัดศัตรู หรือโรคของพืชและสัตว์
7.การขายหนังสือพิมพ์ นิตยสาร หรือตำราเรียน
*** กิจการตาม ข้อที่ 1. ถึง ข้อที่ 7. สามารถจะเลือกเข้าสู่ระบบภาษีมูลค่าเพิ่มก็ได้ ****
8.การนำเข้าสินค้าตาม ข้อที่ 2 ถึง ข้อที่ 7
9.การให้บริการการศึกษาของสถานศึกษาของทางราชการ สถานศึกษาของทางราชการ สถานศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน หรือโรงเรียนเอกชนตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน
10.การให้บริการขนส่งในราชอาณาจักรไม่ว่าจะเป็นทางบก ทางน้ำหรือทางอากาศ
11.การให้บริการขนส่งระหว่างประเทศทางบกและทางเรือซึ่งมิใช่เรือเดินทะเล
12.การให้บริการรักษาพยาบาลของสถานพยาบาลทางราชการและเอกชน
13.การให้บริการห้องสมุด พิพิธภัณฑ์ สวนสัตว์
14.การให้บริการจัดแข่งขันกีฬาสมัครเล่น
15.การให้บริการ การสอบบัญชี การว่าความ
16.การให้บริการของนักแสดงสาธารณะ
17.การให้บริการตามสัญญาจ้างแรงงาน
18.การให้เช่าอสังหาริมทรัพย์
19.การให้บริการที่เป็นงานศิลปะและวัฒนธรรม ในสาขาและลักษณะการประกอบกิจการที่อธิบดีกำหนดโดยอนุมัติรัฐมนตรี
20.การขายสินค้าหรือการให้บริการเพื่อประโยชน์แก่การศาสนา หรือการสาธารณกุศลภายในประเทศ ซึ่งไม่นำผลกำไรไปจ่ายในทางอื่น
21.การให้บริการวิจัย หรือการให้บริการ ซึ่งต้องมีลักษณะการประกอบกิจการตามที่กรมสรรพากรกำหนด คือ ต้องเป็นการวิจัยหรือบริการทางวิชาการสาขาวิทยาศาสตร์และสาขาสังคมศาสตร์ แต่ต้องมิใช่เป็นการกระทำในทางธุรกิจ ทั้ง ผู้ผระกอบการต้องเป็นบุคคลธรรมดาหรือเป็นคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล หรือมูลนิธิ
กิจการที่ได้รับยกเว้น VAT
กิจการที่ได้รับยกเว้น VAT