ยอดขายที่ได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม

รับทำบัญชี.COM | ยอดขาย ที่ได้รับการยกเว้น ภาษีมูลค่าเพิ่ม

Click to rate this post!
[Total: 142 Average: 5]

ยอดขายที่ได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม มีอะไรบ้างคะ

ยอดขายที่ได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม มีอะไรบ้างคะ

ยอดขายที่ได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม มีอะไรบ้างคะ

ตอบ: การประกอบกิจการดังต่อไปนี้ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม
+++1.การขายสินค้าหรือให้บริการของผู้ประกอบการที่มีรายรับไม่เกิน 1.8 ล้านบาทต่อปี
+++2.การขายพืชผลทางการเกษตรภายในราชอาณาจักร เช่น ข้าว ข้าวโพด ปอ มันสำปะหลัง ผักและผลไม้ เป็นต้น ( คำสั่งกรมสรรพากรที่ ป .28/2535 ฯ )
+++3.การขายสัตว์ทั้งที่มีชีวิตหรือไม่มีชีวิตภายในราชอาณาจักร เช่น โค กระบือ ไก่หรือเนื้อสัตว์ กุ้ง ปลา เป็นต้น (คำสั่งกรมสรรพากรที่ ป.29/2535ฯ)
+++4.การขายปุ๋ย
+++5.การขายปลาป่น อาหารสัตว์
+++6.การขายยาหรือเคมีภัณฑ์ที่ใช้สำหรับพืชหรือสัตว์ เพื่อบำรุงรักษาป้องกัน ทำลายหรือกำจัดศัตรูหรือโรคของพืชและสัตว์
+++7.การขายหนังสือพิมพ์ นิตยสาร หรือตำราเรียน
** ผู้ประกอบการที่ประกอบกิจการตาม 1. ถึง 7. ดังกล่าว จะเลือกเข้าสู่ระบบภาษีมูลค่าเพิ่มก็ได้
+++8.การนำเข้าสินค้าตาม 2. ถึง 7.
+++9.การให้บริการการศึกษาของสถานศึกษาของทางราชการ สถานศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน หรือโรงเรียนเอกชนตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน
+++10.การให้บริการขนส่งในราชอาณาจักรไม่ว่าจะเป็นทางบก ทางน้ำหรือทางอากาศ อย่างไรก็ดี หากเป็นการให้บริการขนส่งโดยอากาศยาน และการให้บริการขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงทางท่อ ผู้ประกอบการมีสิทธิเลือกเข้าสู่ระบบภาษีมูลค่าเพิ่มได้
+++11.การให้บริการขนส่งระหว่างประเทศทางบกและทางเรือซึ่งมิใช่เรือเดินทะเล
+++12.การให้บริการรักษาพยาบาลของสถานพยาบาลทางราชการและเอกชน
+++13.การให้บริการห้องสมุด พิพิธภัณฑ์ สวนสัตว์
+++14.การให้บริการจัดแข่งขันกีฬาสมัครเล่น
+++15.การให้บริการประกอบโรคศิลปะ การสอบบัญชี การว่าความ
+++16.การให้บริการของนักแสดงสาธารณะ
+++17.การให้บริการที่เป็นงานทางศิลปะและวัฒนธรรม ในสาขาและลักษณะการประกอบกิจการที่อธิบดีกำหนดโดยอนุมัติรัฐมนตรี
+++18.การให้บริการวิจัย หรือการให้บริการทางวิชาการ ซึ่งต้องมีลักษณะการประกอบกิจการตามที่กรมสรรพากรกำหนด คือ ต้องเป็นการวิจัยหรือบริการทางวิชาการสาขาวิทยาศาสตร์และสาขาสังคมศาสตร์ แต่ต้องมิใช่เป็นการกระทำในทางธุรกิจ ทั้งนี้ ผู้ประกอบการต้องเป็นบุคคลธรรมดาหรือเป็นคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล หรือมูลนิธิ
+++19.การให้บริการตามสัญญาจ้างแรงงาน
+++20.การให้บริการเช่าอสังหาริมทรัพย์
+++21.การให้บริการของราชการส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้ไม่รวมถึงบริการที่เป็นการพาณิชย์ของราชการส่วนท้องถิ่น หรือเป็นการหารายได้ หรือผลประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นกิจการสาธารณูปโภคหรือไม่ก็ตาม
+++22.การขายสินค้าหรือการให้บริการของกระทรวง ทบวง กรม ซึ่งส่งรายรับทั้งสิ้นให้แก่รัฐโดยไม่หักรายจ่าย
+++23.การขายสินค้าหรือการให้บริการเพื่อประโยชน์แก่การศาสนา หรือการสาธารณกุศลภายในประเทศ ซึ่งไม่นำผลกำไรไปจ่ายในทางอื่น
+++24.การขายสินค้า หรือการให้บริการตามที่กำหนดโดยพระราชกฤษฎีกาฯ( พระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 239) พ.ศ.2534 )

 
ยอดขายที่ได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม มีอะไรบ้าง
ยอดขายที่ได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม มีอะไรบ้าง