หนังสือยินยอมใช้สถานที่

รับทำบัญชี.COM | หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ตัวอย่างโหลดวิธีเขียนเองง่าย?

Click to rate this post!
[Total: 342 Average: 5]

ยินยอมให้ใช้สถานที่

หนังสือยินยอมแบบต่างๆ

     การทำหนังสือยินยอมในการทำธุรกรรมต่างๆ โดยปกติแล้ว การเขียนจะมีไม่กี่รูปแบบ การออกหนังสือยินยอม ลักษณะการเขียนจะคล้ายๆ กัน แตกต่างกันตามการใช้งาน  จะต้องมีบุคคลสำคัญอยู่ 3 ประเภท ที่เกี่ยวข้อง

      1. ผู้ให้การยินยอม

      2. ผู้รับการยินยอม

      3. พยาน ( 1-2 คนแล้วแต่กรณี )

      4. ผู้รับเรื่อง (ถ้ามี)

เรื่องที่เขียนลงในหนังสือยินยอม ต้องเป็นการยินยอมจากผู้มีสิทธิ์ในเรื่องนั้นๆ เพื่อให้ผู้รับสิทธิ์ต่อ สามารถนำมาแสดงทางกฎหมายได้ ( สมัครใจทั้ง 2 ฝ่าย ไม่ได้เป็นการข่มขู่ เพื่อให้ได้มา )

  • หนังสือยินยอม ผู้ที่ต้องการใช้ จัดทำขึ้นมาเอง เขียนด้วยลายมือ หรือร่างเป็นแบบฟอร์ม ประเด็นสำคัญ อาจจะเขียนลงในหนังสือยินยอม
  • บางหน่วยงาน บางสถานที่ บางธุรกรรม ติดต่อราชการ อาจใช้ ถ้อยคำ หรือ บังคบ ให้มี “ข้อความตามที่กำหนด”

สิ่งที่จำเป็นต้องใช้กับหนังสือยินยอมส่วนใหญ่

  • สำเนาทะเบียนบ้านที่แสดงให้เห็นว่าผู้ให้ความยินยอมเป็นเจ้าบ้าน หรือสำเนาสัญญาเช่าโดยมีผู้ให้ความยินยอมเป็นผู้เช่า หรือเอกสารสิทธิ์อย่างอื่นที่ผู้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์เป็นผู้ให้ความยินยอม
  • บางครั้ง อาจต้องใช้หนังสือมอบอำนาจ ควบคู่ไปด้วย

แต่การออกหนังสือยินยอมจะต้องไม่ขัดกับข้อกฎหมายที่มี หากการออกหนังสือยินยอมออกขัดกับกฎหมาย อาจทำให้หนังสือยินยอมที่มีลายเซ็นนั้น อาจเป็นโมฆะได้

รูปแบบหนังสือยอม มีอะไรบ้าง

1.หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ (แบบในกิจการทั่วไป)

        โดยปกติแล้วการประกอบกิจการ หรือจดจั้งตั้งบริษัท หากท่านเป็นเจ้าของบ้านหรือมีกรรมสิทธิ์ในทะเบียนบ้านเลขที่ ที่จะใช้เป็นที่อยู่ของบริษัท ก็ไม่จำเป็นต้องได้รับการยินยอมจากใคร แต่!! กรณีที่ผู้ประกอบกิจการมิได้เป็นเจ้าบ้าน จำเป็นต้องแนบเอกสารหนังสือให้ความยินยอมให้ใช้สถานที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่

หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ประกอบการค้า

                                                                             เขียนที่……………………………………

   วันที่……………………………………

โดยหนังสือฉบับนี้

ข้าพเจ้า…………………………………………………………..ขอยืนยันว่า……………………หมู่ที่……….ซอย………………ถนน…………………………….ตำบล/แขวง……………………………..อำเภอ/เขต …………………………. จังหวัด………………………………

ยินยอมให้………………………..บริษัท………………………………………จำกัดใช้อาคาร/สถานที่/บ้าน…………….เลขที่ดังกล่าว…………….หมู่ที่……ซอย………………ถนน………………..ตำบล/แขวง………………………..อำเภอ/เขต……………………….จังหวัด…………………………….

เพื่อเป็นหลักฐานจึงขอลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

     

ลงชื่อ…………………………………………...เจ้าของอาคาร/สถานที่/บ้าน

(……………………………………….)

ลงชื่อ…………………………………………...พยาน

(……………………………………….)

ลงชื่อ…………………………………………...พยาน

(……………………………………….)

ตัวอย่างแบบฟอร์ม

ดาวน์โหลด หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่


2.หนังสือยิมยอมไฟฟ้า

          หนังสือยินยอมประเภทนี้ มีจุดประสงค์หลักๆ คือ การขอใช้ไฟฟ้า หรือต่อไฟฟ้าหรือ อาจจะขอรับเงินที่ไดรับจากการไฟฟ้านครหลวง โดยปกติแล้ว หากจะใช้หนังสือยินยอมขอใช้ไฟฟ้า ผู้ที่ไปร้องมักจะเป็นผู้เช่าสถานที่ โดยการยื่นเอกสารจากเจ้าของสถานที่ต้องใช้แนบท้ายในการขอไฟฟ้า จึงจำเป็นที่จะต้องจัดทำ หนังสือยินยอม แต่จะมี 1 ฉบับที่ การไฟฟ้านครหลวงจะต้องการโดยตรง คือกรณี ทีทางการไฟฟ้าต้องจ่ายเงินคืน หากผู้รับชื่อไม่ตรงตามที่แจ้งไว้ตั้งแต่แรก จะต้องมีหนังสือยินยอม มาแสดง

หนังสือให้ความยินยอม

เขียนที่………………………………………..

วันที่……..เดือน…………………..พ.ศ…………….

ด้วยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้าซึ่งมีรายชื่อ ดังนี้ (ระบุชื่อทายาทให้ครบถ้วน)

1  …………………………………………………………..

2 …………………………………………………………..

3  …………………………………………………………..

4  …………………………………………………………..

5  …………………………………………………………..

เป็นทายาทที่ถูกต้องตามกฎหมายของ…………………………………………………..ผู้เสียชีวิต และเป็นเจ้าของ เงินประกันการใช้ไฟฟ้าที่วางไว้ต่อการไฟฟ้านครหลวง รหัสเครื่องวัดฯ หมายเลข………………………………………………….. บัญชีแสดงสัญญาเลขที่…………………………………โดยข้าพเจ้าขอรับรองว่าผู้เสียชีวิตไม่มีทายาทอื่นใดอีก และยังไม่มีการ แต่งตั้งผู้จัดการมรดก ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอรับคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้าที่…………………………………………………… ผู้เสียชีวิต ได้วางหลักประกันการใช้ไฟฟ้าจำนวน…………………………….บาท(…………………………………………………………)  โดยได้ตกลงและยินยอมให้………………………………………………………………เป็นผู้ดำเนินการขอรับคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้าจาก การไฟฟ้านครหลวง ตามระเบียบ หลักเกณฑ์ที่การไฟฟ้านครหลวง กำหนด ทั้งนี้ ข้าพเจ้าขอรับรองว่าหากมีผู้ใดมาเรียกร้องสิทธิ โต้แย้งสิทธิ และหรือมีการตรวจสอบภายหลังแล้ว ปรากฏว่ามีผู้อื่นที่มีสิทธิในเงินประกันการใช้ไฟฟ้าดังกล่าว ข้าพเจ้าทั้งหมดตกลงร่วมกันรับผิดชอบและยินยอมคืนเงิน และชดใช้ค่าเสียหายทั้งหมดให้การไฟฟ้านครหลวงทันทีโดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆทั้งสิ้น

ลงชื่อ………………………………………. ผู้ให้ความยินยอม

(……………………………………….)

ลงชื่อ…………………………………………….. ผู้ให้ความยินยอม

(……………………………………….)

ลงชื่อ…………………………………………….. ผู้ให้ความยินยอม

(……………………………………….)

ลงชื่อ…………………………………………….. ผู้ให้ความยินยอม

ตัวอย่างแบบฟอร์ม

ดาวน์โหลด หนังสือยิมยอมไฟฟ้า


3.หนังสือยินยอม ต่างด้าว

        หนังสือยินยอมทีเกี่ยวข้องกับต่างด้าว มีอยู่หลายประเภท เช่น ยินให้พักอาศัย ยินยอมให้ประกอบอาชีพ เป็นต้น โดยแต่ละกรณี ก็จะแตกต่างกันไป การจะใช้หนังสือยินยอมเกี่ยวกับบุคคลต่างด้าวต้องดูกฎหมายประกอบด้วยว่า จำเป็นต้องใช้หรือไม่ โดยปกติแล้วที่พบเจอ คือ แรงงานต่างด้าวมาทำงานแล้วต้องการพักอาศัยในที่ทำงาน  หากที่ทำงานไม่ใช้ของเจ้าของบริษัทอยู่แล้ว ก็จำเป็นต้องทำหนังสือยินยอมให้แรงงานพักอาศัยอีกด้วย โดยอาจใช้การมอบอำนาจให้นายจ้างจัดการได้ หน่วยงานที่มักเกี่ยวข้องกับการขอ หนังสือยินยอมต่างด้าว เช่น สำงานจัดหางาน บริษัทที่รับแรงงานต่างด้าว สำนักงานประกันสังคม

หนังสือรับรองที่ต่างด้าวมักต้องใช้

  • หนังสือยินยอมจ้าง /เลิกจ้าง แรงงานต่างด้าว
  • หนังสือยินยอมให้นายจ้างเก็บเอกสารลูกจ้างต่างด้าว
  • หนังสือยินยอมให้พักอาศั

การขอหนังสือรับรองเกี่ยวกับต่างด้าว ส่วนมากมักจะเป็นการออกเกี่ยวกับบุคคลต่างด้าวที่ต้องการ ทำงาน หรือ ประกอบกิจการภายในประเทศไทยเป็นส่วนใหญ่

หนังสือยินยอมเลิกจ้างแรงงานต่างด้าว

เขียนที่…………………………………………

วันที่………..เดือน……………….. พ.ศ. ……………..

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) ……………………………………………………………บัตรประจำตัวประชาชน/บัตรข้าราชการที่……………………………………….ตั้งอยู่เลขที่…………………………………..หมู่ที่………………………ตรอก/ซอย……………………………. ถนน …………………………….ตำบล/แขวง ……………………………….. อำเภอ/เขต ………………………………………จังหวัด ……………………………… โทรศัพท์ ……………………………..ข้าพเจ้ามีความประสงค์ต้องการเลิกจ้างลูกจ้างแรงงานต่างด้าวและยินยอมให้ลูกจ้างไปทำงานกับนายจ้างรายอื่นได้ โดยลูกจ้างแรงงานต่างด้าวชื่อ ……………………………………….เลขประจำตัวแรงงานต่างด้าว(ทร.38/ป) …………………………….ยินยอมให้ทำงานกับนายจ้างใหม่ชื่อ ……………………………………บัตรประจำตัวประชาชน…………………………………ตั้งอยู่เลขที่……………………………หมู่ที่………………………ตรอก/ซอย…………………………… ถนน …………………………………ตำบล/แขวง ………………………..อำเภอ/เขต ………………………จังหวัด ……………………………. โทรศัพท์ ……………………………………….

ลงชื่อ………………………………………นางจ้างเดิม

(……………………………………..)

ตัวอย่างแบบฟอร์ม

หนังสือยินยอมเลิกจ้างแรงงานต่างด้าว

ดาวน์โหลด หนังสือยินยอมเลิกจ้างแรงงานต่างด้าว


4.หนังสือยินยอมให้ใช้รถ

          ปกติแล้วการใช้รถหากไม่ได้ใช้เพื่อประกอบการค้าหรือหาผลประโยชน์ใดๆ การยืมรถ หรือ นำไปใช้บางครั้งบางคราวก็ไม่จำเป็นต้องทำ หนังสือประเภทนี้ แต่หากการใช้รถของท่าน ต้องการนำไปใช้เพื่อประกอบการค้า เพื่อผลประโยชน์ การที่จะยืมไป โดยไม่มีเงื่อนไข หรือหลักฐานการนำมาใช้ อาจผิดกฎหมายได้ ดังนั้น การยืมรถเพื่อประกอบการค้า จึงจำเป็นจะต้อง ทำหนังสือยินยอมให้ใช้รถ

หนังสือยินยอมให้ใช้รถยนต์/รถจักรยานยนต์

เขียนที่……………………………………..

วันที่………….เดือน…………………….พ.ศ. …………………

ข้าพเจ้านาย/นาง/นางสาว………………………………………………….เกิดวันที่…………เดือน……………..พ.ศ. ………….. ถือบัตรประชาชน/ข้าราชการเลขที่……………………………………………ออกให้ ณ วันที่…………เดือน…………..พ.ศ. …………. อยู่บ้านเลขที่……………….หมู่ที่………….ตรอก/ซอย……………………………………ถนน…………………………………………… ตำบล/แขวง……………………อำเภอ/เขต…………………………จังหวัด…………………………..รหัสไปรษณีย์……………. โทรศัพท์………………………………………..ขอยินยอมให้นาย/นาง/นางสาว…………………………………………………………… เกิดวันที่……….เดือน……………………..พ.ศ. …………….ถือบัตรประชาชน/ข้าราชการเลขที่………………………………………… ออกให้ ณ วันที่……เดือน…………….พ.ศ. …………อยู่บ้านเลขที่……………..หมู่ที่………….ตรอก/ซอย…………………………….. ถนน……………………….ตำบล/แขวง……………………….อำเภอ/เขต…………………………จังหวัด……………………………………. รหัสไปรษณีย์………………..โทรศัพท์…………………………………ใช้รถยนต์/รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อ………………………………. หมายเลขทะเบียนรถ…………………………………จังหวัด…………………….รุ่น……………………………………..สี…………………….. ซึ่งข้าพเจ้าเป็นผู้มีชื่อถือกรรมสิทธิ์/สิทธิครอบครองตามหลักฐานทางทะเบียนดังแนบ และข้าพเจ้าขอยอมรับ เงื่อนไขหลักเกณฑ์การขอบัตรอนุญาตให้จอดรถยนต์/รถจักรยานยนต์หรือบัตรอนุญาตผ่านเข้า-ออก ภายใน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เพื่อเป็นหลักฐานแห่งการนี้ ข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน สำคัญต่อหน้าพยาน ข้างท้ายนี้

ลงชื่อ…………………………………………….ผู้ยินยอม

(…………………………………………)

ลงชื่อ…………………………………………….ผู้ได้รับความยินยอม

  (…………………………………………..)

ลงชื่อ ……………………………………………พยาน 

  (…………………………………………..)

ลงชื่อ ……………………………………………พยาน

(…………………………………………….)

ตัวอย่างแบบฟอร์ม

หนังสือยินยอมให้ใช้รถยนต์/รถจักรยานยนต์

ดาวน์โหลด หนังสือยินยอมให้ใช้รถยนต์/รถจักรยานยนต์


5.หนังสือยินยอมผู้ปกครอง

        การทำหนังสือยินยอม ผู้ปกครองนั้น หลักใจความสำคัญคือ อนุญาตให้บุคคล คนใดคนหนึ่ง นำพาบุตรของท่าน ไปเพื่อทำกิจกรรมที่แต่ละกิจกรรมจะต้องมีกฎหมายกำหนดให้ บุคคลนั้นที่พามา สามารถกระทำการแทนตัว บิดา-มารดาได้ เช่น การพาบุตรของท่านไป ต่างประเทศ ในกรณีแบบนี้หากบุตรของท่านอายุไม่ถึงเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด จะต้องทำหนังสือยินยอมให้กับบุคคลที่จะนำพาไปต่างประเทศ

หนังสือให้ความยินยอมผู้ปกครอง

เขียนที่…………………………………….

วันที่……………………………………………………..

ข้าพเจ้า นาย/นาง……………….เชื้อชาติ…………………สัญชาติ…………ศาสนา………………….อยู่บ้านเลขที่ …………….หมู่ที่………..ถนน………………..ตำบล/แขวง ……………………………อำเภอ/เขต………………………….จังหวัด………………………………..เลขบัตรประชาชน………………………………..เป็นบิดา/มารดา ใช้อำนาจผู้ปกครอง (ชื่อผู้เยาว์)   …………………………………………………ยินยอมให้ผู้เยาว์มีหนังสือเดินทาง พร้อมกับยินยอมให้ฐานะผู้แทนโดยชอบธรรม         ไปต่างประเทศได้ พร้อมกับยินยอมให้นาย/นางสาว/ด.ช./ด.ญ. ……………………………………………….หากกระทำการให้เกิดความเสียหาย ทำสัญญายินยอมชดใช้ค่าเสียหายของผู้ที่จะเดินทางไปต่างประเทศให้ไว้ต่อกระทรวงการต่างประเทศได้ หรือส่งตัวผู้เยาว์กลับประเทศไทยข้าพเจ้ายินยอมจะชดใช้ให้แก่ราชการแทนผู้เยาว์ข้าพเจ้าขอรับรองว่า                          

ข้อความข้างตนเป็นความจริงทุกประการ หากประกฎเป็นข้อความเท็จ ข้าพเจ้าจะขอรับผิดตามกฎหมาย จึงลงลายมือไว้เป็นหลักฐานต่อเจ้าพนักงาน

ลงชื่อ……………………………………………..ผู้มอบอำนาจ

 (………………………………………………)

ลงชื่อ……………………………………………..ผู้รับมอบอำนาจ

(………………………………………………)

ลงชื่อ……………………………………………..พยาน

(………………………………………………)

ขอรับรองว่า นาย/นาง/นางสาว …………………………………………………………..ได้ลงนามต่อหน้าข้าพเจ้าจริง

ลงชื่อ…………………………………..

 ประทับตราส่วนราชการหรือตราประจำตำแหน่ง

     (เขตหรืออำเภอเท่านั้น)

ตัวอย่างแบบฟอร์ม

หนังสือให้ความยินยอมผู้ปกครอง

ดาวน์โหลด หนังสือให้ความยินยอมผู้ปกครอง


6.หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่เช่า

        หนังสือประเภทนี้อาจคล้ายคลึง กับคำว่า หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ แตกต่างกันเล็กน้อย อธิบายให้เห็นภาพเช่น การเปิดท้ายขายของตามสถานที่ต่างๆ ที่เป็นลานกิจกรรม หรือลานจอดรถ เป็นระยะเวลาสั้นๆ ทางเจ้าของสถานที่หรือผู้ที่ต้องการค้าขาย ควรจัดทำ “หนังสือยินยอมให้เช่าสถานที่” เพราะการที่เราจะเข้าไปใช้สถานที่ที่ผู้อื่น ถือกรรมสิทธิ์อยู่นั้นหากเกิดความเสียหาย หรือ เหตุผลต่างๆ ที่กระทบต่อกำหมาย ในทางกฎหมายแล้วจำเป็นจะต้องมีหนังสือยินยอมให้เช่าประกอบด้วย 

หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่

เขียนที่ ……………………………………..

วันที่ ….. เดือน ……………พ.ศ…………………

ข้าพเจ้า (เจ้าของอาคาร) ………………………………(ชื่อ-นามสกุล)……………………………………………………อายุ……… ปีอยู่บ้านเลขที่ ………………..ซอย ……………………… ถนน ………………………………..หมู่ที่ ………….. ตำบล ………………………. อำเภอ ………………………….. จังหวัด ……………………………….. เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ในบ้านเลขที่………. ซอย ……………………………..ถนน …………………… หมู่ที่………….. ตำบล …………………… อำเภอ ………………………… จังหวัด ………………………………………………ขอทำหนังสือยืนยันฉบับนี้ขึ้นเพื่อแสดงว่าข้าพเจ้ายินยอมให้ …….(ผู้เช่า)……………………………………………. อายุ ……….. ปี อยู่บ้านเลขที่ …….. ซอย …………………………. ถนน ……………………. หมู่ที่ ……….ตำบล ……………………………………………………… อำเภอ ………………………………. จังหวัด ………………………………ใช้สถานที่ตามสถานที่ดังกล่าวข้างต้นในการประกอบกิจการ………… (ชื่อและรายละเอียดกิจการ)………………………………………………. ได้ตั้งแต่วันที่ ……. เดือน ……………… พ.ศ. ………………………ถึงวันที่ ……. เดือน ……………… พ.ศ. ……………………       

จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ ขอรับรองว่าหนังสือฉบับนี้ได้ทำถูกต้องตามความเป็นจริงทุกประการ

ลงชื่อ ………………………………………ผู้ยินยอมให้เช่า

(………………………………………)

ลงชื่อ ……………………………………….ผู้เช่า

                              (…………………………………………)

ลงชื่อ ……………………………………….พยาน

(………………………………………)

ตัวอย่างแบบฟอร์ม หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่

ดาวน์โหลด หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่

7.หนังสือยินยอมให้ใช้ที่ดิน

        การซื้อขายที่ดินมักจะมีโฉนด หรือ กรรมสิทธ์ในการถือครอง แต่หากการจะใช้ประโยชน์จากการประกอบธุรกิจ หรือกิจกรรม ในที่ดินผู้ถือ ที่ถือครองโดยไม่ขออนุญาต หรือ ขออนุญาตแล้ว ในทางกฎหมาย ก็ยังถือว่าใช้ที่ดินผู้อื่นไม่ถูกต้องอยู่ดี

ในการทำหนังสือยินยอมใช้ที่ดิน จะแตกต่างกับ หนังสือยินยอมจากประเภทอื่นอยู่มาก เนื่องจากการขอใช้ที่ดินมักจะมีหลายรูปแบบ ต้องดูข้อกฎหมายที่กำหนด ด้วยว่า ต้องระบุข้อความใดบ้างลงในหนังสือยินยอมขอใช้ที่ดิน 

 • หาต้องการใช้ที่ดินเพื่อการเกษตร ก็ต้องเขียนขอใช้ให้เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการเกษตร เช่น “หนังสือยินยอมให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน เพื่อการขอรับรองมาตรฐานการผลิตพืช”
 • หากต้องการใช้ที่ดินเพื่อทำที่ให้เช่าจอดรถก็ต้อง เขียนคำร้องเกี่ยวกับการทำที่เช่าจอดรถ เช่น “หนังสือยินยอมให้ใช้ที่ดินเพื่อเป็นที่จอดรถยนต์และทางเข้าออกของรถยนต์” 

และในแต่ละประเภท อาจจะต้องระบุความละเอียดของการใช้ เช่น ขนาดพื้นที่ ประเภทพืชผล ประเภทสัตว์ที่ต้องการเลี้ยง เป็นต้น

หนังสือยินยอมให้ใช้ที่ดิน

 เขียนที่…………………………………………..

วันที่………. เดือน …………………… ปี …………………..

โดยหนังสือฉบับนี้ข้าพเจ้า……………………………………………………………………………. อายุ…………..ปี เชื้อชาติ…………. สัญชาติ………….. อยู่บ้านเลขที่…………………….. หมู่ที่…………….. ถนน…………………………… ตรอก/ซอย…………………………………. ตำบล…………………………………….. อำเภอ………………………………..จังหวัด………………………………….รหัสไปรษณีย์…………………………… ได้ยินยอมให้ (นาย/นาง/นางสาว)……………………… ………………………………………………………………………. อายุ…………..ปี เชื้อชาติ……………… สัญชาติ ……………อยู่บ้านเลขที่……………… หมู่ที่………………… ถนน…………………………… ตรอก/ซอย……………………………….. ตำบล………………………………………. อำเภอ……………………………..จังหวัด…………………..รหัสไปรษณีย์ ………………………. เป็นผู้ประกอบกิจกรรมด้าน……………………………………………………………………………………………………………………….พื้นที่ดินตามเอกสารแสดงสิทธิ์ …………………………………………………………………….. ข้าพเจ้าขอรับรองข้อความทั้งหมดข้างต้นเป็นความจริง หากข้อความเป็นเท็จ ข้าพเจ้ายอมรับผิดทางกฎหมายทุกประการ

ลงชื่อ………………………………………ผู้ให้ความยินยอม

(……………………………………..)

ลงชื่อ………………………………………ผู้รับ

(……………………………………..)

ลงชื่อ………………………………………พยาน

(………………………………………)

ตัวอย่างแบบฟอร์ม (ที่ใช้ทั่วไปในการขอใช้ที่ดิน)

หนังสือยินยอมให้ใช้ที่ดิน

ดาวน์โหลด หนังสือยินยอมให้ใช้ที่ดิน


8.หนังสือยินยอมรับเงิน

        การออกหนังสือยินยอมประเภทนี้ หลายคนอาจสงสัยมีด้วยหรอ การจะรับเงิน ก็แค่มอบอำนาจ ให้ก็น่าอาจจะสามารถรับเงินได้แล้ว แต่!! การออกหนังสือรับรองยินยอมรับเงิน มักจะเป็น การออกจากหน่วยงานต่างๆ ที่เป็นการ หักเงิน ในจำนวนที่จำเป็นต้องจ่ายทุกครั้ง ที่จ่าย จึงเป็นการทำแบบฟอร์ม ออกหนังสือยินยอมให้หักเงิน/รับเงิน/จ่ายเงิน ตามแต่ที่กิจการนั้นประสงค์

การออกหนังสือยินยอมรับเงิน

  • ออกจากธนาคาร เช่น หนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝาก หนังสือยินยอมขอรับเงินโดยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร
  • ออกจากบริษัทประกัน เช่น การรับเงิน ทายาท หรือประกันต่างๆ สินไหมทดแทน ผู้รับผลประโยชน์
  • ออกจากต้นสังกัด หรือหน่วยงานราชการต่างๆ เช่น สหกรณ์ บริษัทต่างๆ

บางครั้ง อาจเป็นเจตนาขอผู้ที่ให้ต้องการมอบให้ผู้รับ เช่น การออกหนังสือยินยอมรับเงิน “หนังสือแสดงเจตนาการมอบให้รบเงินสงเคราะห์”

หนังสือยินยอมขอรับเงิน

เขียนที่…………………………………………

วันที่………..เดือน……………….. พ.ศ. ……………..

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) ………………………………………………………………บัตรประจำตัวประชาชน/บัตรข้าราชการที่……………………………………………ตั้งอยู่เลขที่………………………………หมู่ที่………………….ตรอก/ซอย……………………….. ถนน ………………………………ตำบล/แขวง …………………………………………. อำเภอ/เขต ………………………………………จังหวัด ……………………………. โทรศัพท์ …………………………..ข้าพเจ้ามีความประสงค์ให้ ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) …………………………………………..บัตรประจำตัวประชาชน/บัตรข้าราชการที่……………………………………………ตั้งอยู่เลขที่………………………..หมู่ที่………………………ตรอก/ซอย……………………………. ถนน …………………………………….ตำบล/แขวง …………………… อำเภอ/เขต …………………………………….จังหวัด ………………………………….. โทรศัพท์ ……………………………………….รับเงิน จาก …………………………………… โดยถูกต้องตามกฎหมายทุกประการ หากเงินสูญหายข้าพเจ้าจะเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว และถูกต้องทุกประการ

ลงชื่อ………………………………………ผู้ยินยอมรับเงิน

(……………………………………..)

ลงชื่อ………………………………………ผู้รับการยินยอม

(………………………………………)

ลงชื่อ………………………………………พยาน

(………………………………………)

ตัวอย่างแบบฟอร์ม

หนังสือยินยอมขอรับเงิน

ดาวน์โหลด หนังสือยินยอมรับเงิน

หนังสือยินยอม มีกี่รูปแบบ

     การทำหนังสือยินยอมในการทำธุรกรรมต่างๆ โดยปกติแล้ว การเขียนจะมีไม่กี่รูปแบบ การออกหนังสือยินยอม ลักษณะการเขียนจะคล้ายๆ กัน แตกต่างกันตามการใช้งาน  จะต้องมีบุคคลสำคัญอยู่ 3 ประเภท ที่เกี่ยวข้อง

หนังสือยินยอม มีกี่รูปแบบ
หนังสือยินยอม มีกี่รูปแบบ