ยื่นภงด51ล่าช้า

รับทำบัญชี.COM | ภงด บริษัทห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลการยื่นแบบล่าช้า

Click to rate this post!
[Total: 95 Average: 5]

การยื่น แบบ ภ.ง.ด.51 ล่าช้า

บริษัท ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล การยื่น แบบ ภ.ง.ด.51 ล่าช้า

สำหรับกรณีที่ไม่ได้ยื่นแบบแสดงรายการตามกำหนดเวลา บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลต้องระวางโทษปรับอาญาตามมาตรา 35 แห้งประมวลรัษฎากร ดังนี้

1.กรณียื่นแบบ ภ.ง.ด.51 ภายใน 7 วันนับตั้งแต่วันพ้นกำหนดยื่นรายการ ต้องระวางโทษปรับ 1,000 บาท แต่ถ้าภายหลัง 7 วันนับแต่วันพ้นกำหนดเวลายื่นรายการต้องระวางโทษปรับ 2,000 บาท

2. กรณีที่มีเงินภาษีต้องชำระ บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลยังต้องรับผิดชอบเสียเงินเพิ่มตามมาตรา 67 ตรี แห่งประมวลรัษฎากรในอัตราร้อยละ 1.5 ต่อเดือน

การประมาณการกำไรสุทธิสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีขาดไปเกินร้อยละ 25
บทกำหนดโทษของการยื่นแบบ ภ.ง.ด.51 มีอยู่กรณีเดียว คือ การประมาณการกำไรสุทธิขาดไปเกินร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิ โดยไม่มีเหตุอันควร ทำให้ต้องเสียเงินเพิ่มอีกร้อยละ 20 ของจำนวนเงินภาษีที่ต้องชำระ (มาตรา 67 ตรี)
อย่างไรก็ตาม วิธีการแก้ปัญหาดังกล่าวก็ง่ายแสนง่าย แต่ผู้มีหน้าที่เสียภาษีส่วนใหญ่มักจะไม่กระทำกัน คือ การเลือกที่จะประมาณการกำไรสุทธิและยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีครึ่งปีไว้ “ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง” ของภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในรอบระยะเวลาบัญชีที่แล้ว ซึ่งกรณีดังกล่าวถือว่าเป็นกรณีมีเหตุอันสมควร (คำสั่ง กรมสรรพากร ที่ ป.50/2537) เพียงเท่านี้ก็ไม่มีปัญหาปัญหาที่ต้องโดนเบี้ยปรับเงินเพิ่มและยื่นคำร้องขอพิจารณาลดเบี้ยปรับเงินเพิ่มย้อนหลัง

 
การยื่น แบบ ภ.ง.ด.51 ล่าช้า
การยื่น แบบ ภ.ง.ด.51 ล่าช้า