รับทำบัญชี.COM | รวมสมการบัญชี5หมวดสูตรทั้งหมดอังกฤษ?

Click to rate this post!
[Total: 169 Average: 5]

รวมสมการบัญชี

นี่คือบางสูตรสำคัญในการบัญชีที่นิยมใช้

 1. สูตรสมดุลบัญชี สมดุลบัญชี = สินทรัพย์ – หนี้สิน – ทุนเรือนหุ้น

 2. สูตรค่าสมบัติสุทธิ (Net Worth) ค่าสมบัติสุทธิ = สินทรัพย์ – หนี้สิน

 3. สูตรกำไรขั้นต้น (Gross Profit) กำไรขั้นต้น = รายได้สุทธิ – ต้นทุนขาย

 4. สูตรกำไรสุทธิ (Net Profit) กำไรสุทธิ = กำไรขั้นต้น – ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

 5. สูตรอัตรากำไรขั้นต้น (Gross Profit Margin) อัตรากำไรขั้นต้น = (กำไรขั้นต้น / รายได้สุทธิ) x 100

 6. สูตรอัตรากำไรสุทธิ (Net Profit Margin) อัตรากำไรสุทธิ = (กำไรสุทธิ / รายได้สุทธิ) x 100

 7. สูตรอัตราการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์ อัตราการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์ = [(สินทรัพย์ปัจจุบัน – สินทรัพย์ก่อนหน้า) / สินทรัพย์ก่อนหน้า] x 100

 8. สูตรอัตราการเปลี่ยนแปลงของหนี้สิน อัตราการเปลี่ยนแปลงของหนี้สิน = [(หนี้สินปัจจุบัน – หนี้สินก่อนหน้า) / หนี้สินก่อนหน้า] x 100

 9. สูตรการคำนวณอัตราเพิ่มขึ้นของทุนเรือนหุ้น อัตราเพิ่มขึ้นของทุนเรือนหุ้น = (กำไรสุทธิ – เงินปันผล) / จำนวนหุ้นที่ออกใหม่

 10. สูตรการคำนวณอัตราการเพิ่มขึ้นของทุน อัตราการเพิ่มขึ้นของทุน = (กำไรสุทธิ – เงินปันผล) / ทุนเรือนหุ้นเดิม

 11. สูตรคำนวณวงเงินหมุนเวียน (Working Capital) วงเงินหมุนเวียน = สินทรัพย์หมุนเวียน – หนี้สินหมุนเวียน

 12. สูตรอัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์ (Asset Turnover) อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์ = รายได้สุทธิ / สินทรัพย์รวม

 13. สูตรอัตราการหมุนเวียนของหนี้สิน (Debt Turnover) อัตราการหมุนเวียนของหนี้สิน = รายได้สุทธิ / หนี้สินรวม

 14. สูตรอัตราการคืนเงินทุน (Return on Equity) อัตราการคืนเงินทุน = กำไรสุทธิ / ทุนเรือนหุ้น

 15. สูตรอัตราการสะสมกำไร (Accumulated Earnings) อัตราการสะสมกำไร = กำไรสุทธิ – เงินปันผลที่จ่ายให้ผู้ถือหุ้น

 16. สูตรอัตราการเปลี่ยนแปลงของส่วนแบ่งผลประโยชน์ (Dividend Yield) อัตราการเปลี่ยนแปลงของส่วนแบ่งผลประโยชน์ = (เงินปันผลต่อหุ้น / ราคาหุ้น) x 100

 17. สูตรอัตราการเปลี่ยนแปลงของรายได้ (Revenue Growth) อัตราการเปลี่ยนแปลงของรายได้ = [(รายได้ปัจจุบัน – รายได้ก่อนหน้า) / รายได้ก่อนหน้า] x 100

 18. สูตรอัตราการเปลี่ยนแปลงของกำไรสุทธิ (Net Profit Growth) อัตราการเปลี่ยนแปลงของกำไรสุทธิ = [(กำไรสุทธิปัจจุบัน – กำไรสุทธิก่อนหน้า) / กำไรสุทธิก่อนหน้า] x 100

 19. สูตรอัตราการเปลี่ยนแปลงของทุนเรือนหุ้น (Return on Investment) อัตราการเปลี่ยนแปลงของทุนเรือนหุ้น = [(กำไรสุทธิปัจจุบัน – กำไรสุทธิก่อนหน้า) / ทุนเรือนหุ้นเดิม] x 100

 20. สูตรอัตราการเพิ่มขึ้นของรายได้ (Income Growth) อัตราการเพิ่มขึ้นของรายได้ = [(รายได้ปัจจุบัน – รายได้ก่อนหน้า) / รายได้ก่อนหน้า] x 100

 21. สูตรอัตราการเพิ่มขึ้นของกำไรสุทธิ (Profit Growth) อัตราการเพิ่มขึ้นของกำไรสุทธิ = [(กำไรสุทธิปัจจุบัน – กำไรสุทธิก่อนหน้า) / กำไรสุทธิก่อนหน้า] x 100

 22. สูตรการคำนวณอัตราเพิ่มขึ้นของกำไรสุทธิ (Net Profit Margin) อัตราเพิ่มขึ้นของกำไรสุทธิ = [(กำไรสุทธิปัจจุบัน – กำไรสุทธิก่อนหน้า) / กำไรสุทธิก่อนหน้า] x 100

 23. สูตรอัตราการเปลี่ยนแปลงของส่วนแบ่งผลประโยชน์ (Dividend Payout Ratio) อัตราการเปลี่ยนแปลงของส่วนแบ่งผลประโยชน์ = (เงินปันผล / กำไรสุทธิ) x 100

 24. สูตรอัตราการเปลี่ยนแปลงของส่วนแบ่งผลประโยชน์ต่อหุ้น (Earnings per Share) อัตราการเปลี่ยนแปลงของส่วนแบ่งผลประโยชน์ต่อหุ้น = กำไรสุทธิ / จำนวนหุ้นที่ออกให้แล้ว

 25. สูตรอัตราการเพิ่มขึ้นของรายได้ต่อหุ้น (Revenue per Share) อัตราการเพิ่มขึ้นของรายได้ต่อหุ้น = รายได้สุทธิ / จำนวนหุ้นที่ออกให้แล้ว

 26. สูตรการคำนวณอัตราการสะสมกำไร (Accumulated Earnings) อัตราการสะสมกำไร = กำไรสุทธิ – เงินปันผลที่จ่ายให้ผู้ถือหุ้น

 27. สูตรการคำนวณอัตราการเปลี่ยนแปลงของส่วนแบ่งผลประโยชน์ (Dividend Growth Rate) อัตราการเปลี่ยนแปลงของส่วนแบ่งผลประโยชน์ = [(ส่วนแบ่งผลประโยชน์ปัจจุบัน – ส่วนแบ่งผลประโยชน์ก่อนหน้า) / ส่วนแบ่งผลประโยชน์ก่อนหน้า] x 100

 28. สูตรการคำนวณอัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์ (Asset Turnover) อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์ = รายได้สุทธิ / สินทรัพย์รวม

 29. สูตรการคำนวณอัตราการหมุนเวียนของหนี้สิน (Debt Turnover) อัตราการหมุนเวียนของหนี้สิน = รายได้สุทธิ / หนี้สินรวม

 30. สูตรการคำนวณวงเงินหมุนเวียน (Working Capital) วงเงินหมุนเวียน = สินทรัพย์หมุนเวียน – หนี้สินหมุนเวียน

 31. สูตรการคำนวณอัตราการเพิ่มขึ้นของทุนเรือนหุ้น (Return on Equity) อัตราการเพิ่มขึ้นของทุนเรือนหุ้น = (กำไรสุทธิ – เงินปันผล) / หุ้นทางธุรกิจ

 32. สูตรอัตราการเพิ่มขึ้นของส่วนแบ่งผลประโยชน์ต่อหน่วยหุ้น (Earnings per Share Growth) อัตราการเพิ่มขึ้นของส่วนแบ่งผลประโยชน์ต่อหน่วยหุ้น = [(ส่วนแบ่งผลประโยชน์ปัจจุบัน – ส่วนแบ่งผลประโยชน์ก่อนหน้า) / ส่วนแบ่งผลประโยชน์ก่อนหน้า] x 100

 33. สูตรอัตราการเพิ่มขึ้นของรายได้ต่อหน่วยหุ้น (Revenue per Share Growth) อัตราการเพิ่มขึ้นของรายได้ต่อหน่วยหุ้น = [(รายได้ปัจจุบัน – รายได้ก่อนหน้า) / รายได้ก่อนหน้า] x 100

 34. สูตรอัตราการเพิ่มขึ้นของกำไรสุทธิต่อหน่วยหุ้น (Net Profit per Share Growth) อัตราการเพิ่มขึ้นของกำไรสุทธิต่อหน่วยหุ้น = [(กำไรสุทธิปัจจุบัน – กำไรสุทธิก่อนหน้า) / กำไรสุทธิก่อนหน้า] x 100

 35. สูตรอัตราการเพิ่มขึ้นของราคาหุ้น (Stock Price Growth) อัตราการเพิ่มขึ้นของราคาหุ้น = [(ราคาหุ้นปัจจุบัน – ราคาหุ้นก่อนหน้า) / ราคาหุ้นก่อนหน้า] x 100

 36. สูตรอัตราการเพิ่มขึ้นของมูลค่าสินทรัพย์ (Asset Value Growth) อัตราการเพิ่มขึ้นของมูลค่าสินทรัพย์ = [(มูลค่าสินทรัพย์ปัจจุบัน – มูลค่าสินทรัพย์ก่อนหน้า) / มูลค่าสินทรัพย์ก่อนหน้า] x 100

 37. สูตรอัตราการเพิ่มขึ้นของมูลค่าหนี้สิน (Debt Value Growth) อัตราการเพิ่มขึ้นของมูลค่าหนี้สิน = [(มูลค่าหนี้สินปัจจุบัน – มูลค่าหนี้สินก่อนหน้า) / มูลค่าหนี้สินก่อนหน้า] x 100

 38. สูตรอัตราการเพิ่มขึ้นของมูลค่าทุนเรือนหุ้น (Equity Value Growth) อัตราการเพิ่มขึ้นของมูลค่าทุนเรือนหุ้น = [(มูลค่าทุนเรือนหุ้นปัจจุบัน – มูลค่าทุนเรือนหุ้นก่อนหน้า) / มูลค่าทุนเรือนหุ้นก่อนหน้า] x 100

 39. สูตรอัตราการเพิ่มขึ้นของสัดส่วนกำไรทั้งหมดต่อรายได้ (Profit Margin) อัตราการเพิ่มขึ้นของสัดส่วนกำไรทั้งหมดต่อรายได้ = [(กำไรทั้งหมดปัจจุบัน – กำไรทั้งหมดก่อนหน้า) / กำไรทั้งหมดก่อนหน้า] x 100

 40. สูตรอัตราการเพิ่มขึ้นของสัดส่วนกำไรสุทธิต่อรายได้ (Net Profit Margin) อัตราการเพิ่มขึ้นของสัดส่วนกำไรสุทธิต่อรายได้ = [(กำไรสุทธิปัจจุบัน – กำไรสุทธิก่อนหน้า) / กำไรสุทธิก่อนหน้า] x 100

 41. สูตรอัตราการเพิ่มขึ้นของสัดส่วนรายได้สุทธิต่อทุนเรือนหุ้น (Return on Equity) อัตราการเพิ่มขึ้นของสัดส่วนรายได้สุทธิต่อทุนเรือนหุ้น = [(รายได้สุทธิปัจจุบัน – รายได้สุทธิก่อนหน้า) / ทุนเรือนหุ้นก่อนหน้า] x 100

 42. สูตรอัตราการเพิ่มขึ้นของสัดส่วนกำไรสุทธิต่อทุนเรือนหุ้น (Return on Equity) อัตราการเพิ่มขึ้นของสัดส่วนกำไรสุทธิต่อทุนเรือนหุ้น = [(กำไรสุทธิปัจจุบัน – กำไรสุทธิก่อนหน้า) / ทุนเรือนหุ้นก่อนหน้า] x 100

 43. สูตรอัตราการเพิ่มขึ้นของสัดส่วนกำไรสุทธิต่อสินทรัพย์ (Return on Assets) อัตราการเพิ่มขึ้นของสัดส่วนกำไรสุทธิต่อสินทรัพย์ = [(กำไรสุทธิปัจจุบัน – กำไรสุทธิก่อนหน้า) / สินทรัพย์รวมก่อนหน้า] x 100

 44. สูตรอัตราการเพิ่มขึ้นของสัดส่วนกำไรสุทธิต่อทุนลงทุน (Return on Investment) อัตราการเพิ่มขึ้นของสัดส่วนกำไรสุทธิต่อทุนลงทุน = [(กำไรสุทธิปัจจุบัน – กำไรสุทธิก่อนหน้า) / ทุนลงทุนก่อนหน้า] x 100

 45. สูตรอัตราการเพิ่มขึ้นของมูลค่าหุ้น (Stock Value Growth) อัตราการเพิ่มขึ้นของมูลค่าหุ้น = [(มูลค่าหุ้นปัจจุบัน – มูลค่าหุ้นก่อนหน้า) / มูลค่าหุ้นก่อนหน้า] x 100

 46. สูตรอัตราการเพิ่มขึ้นของมูลค่าทุนเรือนหุ้น (Equity Value Growth) อัตราการเพิ่มขึ้นของมูลค่าทุนเรือนหุ้น = [(มูลค่าทุนเรือนหุ้นปัจจุบัน – มูลค่าทุนเรือนหุ้นก่อนหน้า) / มูลค่าทุนเรือนหุ้นก่อนหน้า] x 100

 47. สูตรอัตราการเพิ่มขึ้นของสัดส่วนส่วนแบ่งผลประโยชน์ต่อรายได้ (Dividend Payout Ratio) อัตราการเพิ่มขึ้นของสัดส่วนส่วนแบ่งผลประโยชน์ต่อรายได้ = [(ส่วนแบ่งผลประโยชน์ปัจจุบัน – ส่วนแบ่งผลประโยชน์ก่อนหน้า) / ส่วนแบ่งผลประโยชน์ก่อนหน้า] x 100

 48. สูตรอัตราการเพิ่มขึ้นของสัดส่วนส่วนแบ่งผลประโยชน์ต่อทุนเรือนหุ้น (Dividend Payout Ratio) อัตราการเพิ่มขึ้นของสัดส่วนส่วนแบ่งผลประโยชน์ต่อทุนเรือนหุ้น = [(ส่วนแบ่งผลประโยชน์ปัจจุบัน – ส่วนแบ่งผลประโยชน์ก่อนหน้า) / ทุนเรือนหุ้นก่อนหน้า] x 100

 49. สูตรอัตราการเพิ่มขึ้นของมูลค่าสินทรัพย์ (Asset Value Growth) อัตราการเพิ่มขึ้นของมูลค่าสินทรัพย์ = [(มูลค่าสินทรัพย์ปัจจุบัน – มูลค่าสินทรัพย์ก่อนหน้า) / มูลค่าสินทรัพย์ก่อนหน้า] x 100

 50. สูตรอัตราการเพิ่มขึ้นของมูลค่าหนี้สิน (Debt Value Growth) อัตราการเพิ่มขึ้นของมูลค่าหนี้สิน = [(มูลค่าหนี้สินปัจจุบัน – มูลค่าหนี้สินก่อนหน้า) / มูลค่าหนี้สินก่อนหน้า] x 100

 51. สูตรอัตราการเพิ่มขึ้นของมูลค่าทุนลงทุน (Investment Value Growth) อัตราการเพิ่มขึ้นของมูลค่าทุนลงทุน = [(มูลค่าทุนลงทุนปัจจุบัน – มูลค่าทุนลงทุนก่อนหน้า) / มูลค่าทุนลงทุนก่อนหน้า] x 100

 52. สูตรอัตราการเพิ่มขึ้นของสัดส่วนส่วนแบ่งผลประโยชน์ต่อรายได้ (Dividend Payout Ratio) อัตราการเพิ่มขึ้นของสัดส่วนส่วนแบ่งผลประโยชน์ต่อรายได้ = [(สัดส่วนส่วนแบ่งผลประโยชน์ปัจจุบัน – สัดส่วนส่วนแบ่งผลประโยชน์ก่อนหน้า) / สัดส่วนส่วนแบ่งผลประโยชน์ก่อนหน้า] x 100

 53. สูตรอัตราการเพิ่มขึ้นของสัดส่วนส่วนแบ่งผลประโยชน์ต่อทุนเรือนหุ้น (Dividend Payout Ratio) อัตราการเพิ่มขึ้นของสัดส่วนส่วนแบ่งผลประโยชน์ต่อทุนเรือนหุ้น = [(สัดส่วนส่วนแบ่งผลประโยชน์ปัจจุบัน – สัดส่วนส่วนแบ่งผลประโยชน์ก่อนหน้า) / ทุนเรือนหุ้นก่อนหน้า] x 100

 54. สูตรอัตราการเพิ่มขึ้นของมูลค่าสินทรัพย์ (Asset Value Growth) อัตราการเพิ่มขึ้นของมูลค่าสินทรัพย์ = [(มูลค่าสินทรัพย์ปัจจุบัน – มูลค่าสินทรัพย์ก่อนหน้า) / มูลค่าสินทรัพย์ก่อนหน้า] x 100

 55. สูตรอัตราการเพิ่มขึ้นของมูลค่าหนี้สิน (Debt Value Growth) อัตราการเพิ่มขึ้นของมูลค่าหนี้สิน = [(มูลค่าหนี้สินปัจจุบัน – มูลค่าหนี้สินก่อนหน้า) / มูลค่าหนี้สินก่อนหน้า] x 100

 56. สูตรอัตราการเพิ่มขึ้นของสัดส่วนกำไรสุทธิต่อส่วนแบ่งผลประโยชน์ (Net Profit Margin) อัตราการเพิ่มขึ้นของสัดส่วนกำไรสุทธิต่อส่วนแบ่งผลประโยชน์ = [(กำไรสุทธิปัจจุบัน – กำไรสุทธิก่อนหน้า) / สัดส่วนกำไรสุทธิก่อนหน้า] x 100

 57. สูตรอัตราการเพิ่มขึ้นของสัดส่วนรายได้ต่อส่วนแบ่งผลประโยชน์ (Revenue per Dividend) อัตราการเพิ่มขึ้นของสัดส่วนรายได้ต่อส่วนแบ่งผลประโยชน์ = [(รายได้ปัจจุบัน – รายได้ก่อนหน้า) / สัดส่วนรายได้ก่อนหน้า] x 100

 58. สูตรอัตราการเพิ่มขึ้นของสัดส่วนกำไรสุทธิต่อทุนเรือนหุ้น (Return on Equity) อัตราการเพิ่มขึ้นของสัดส่วนกำไรสุทธิต่อทุนเรือนหุ้น = [(กำไรสุทธิปัจจุบัน – กำไรสุทธิก่อนหน้า) / ทุนเรือนหุ้นก่อนหน้า] x 100

 59. สูตรอัตราการเพิ่มขึ้นของสัดส่วนกำไรสุทธิต่อทุนลงทุน (Return on Investment) อัตราการเพิ่มขึ้นของสัดส่วนกำไรสุทธิต่อทุนลงทุน = [(กำไรสุทธิปัจจุบัน – กำไรสุทธิก่อนหน้า) / ทุนลงทุนก่อนหน้า] x 100

 60. สูตรอัตราการเพิ่มขึ้นของสัดส่วนกำไรสุทธิต่อสินทรัพย์ (Return on Assets) อัตราการเพิ่มขึ้นของสัดส่วนกำไรสุทธิต่อสินทรัพย์ = [(กำไรสุทธิปัจจุบัน – กำไรสุทธิก่อนหน้า) / สินทรัพย์รวมก่อนหน้า] x 100

 61. สูตรอัตราการเพิ่มขึ้นของสัดส่วนกำไรสุทธิต่อทุนที่ลงทุน (Return on Invested Capital) อัตราการเพิ่มขึ้นของสัดส่วนกำไรสุทธิต่อทุนที่ลงทุน = [(กำไรสุทธิปัจจุบัน – กำไรสุทธิก่อนหน้า) / ทุนที่ลงทุนก่อนหน้า] x 100

 62. สูตรอัตราการเพิ่มขึ้นของสัดส่วนกำไรสุทธิต่อทุนสินทรัพย์ (Return on Invested Capital) อัตราการเพิ่มขึ้นของสัดส่วนกำไรสุทธิต่อทุนสินทรัพย์ = [(กำไรสุทธิปัจจุบัน – กำไรสุทธิก่อนหน้า) / ทุนสินทรัพย์ก่อนหน้า] x 100

 63. สูตรอัตราการเพิ่มขึ้นของสัดส่วนกำไรสุทธิต่อทุนหมุนเวียน (Return on Working Capital) อัตราการเพิ่มขึ้นของสัดส่วนกำไรสุทธิต่อทุนหมุนเวียน = [(กำไรสุทธิปัจจุบัน – กำไรสุทธิก่อนหน้า) / ทุนหมุนเวียนก่อนหน้า] x 100

 64. สูตรอัตราการเพิ่มขึ้นของสัดส่วนกำไรสุทธิต่อทุนส่วนกลาง (Return on Capital Employed) อัตราการเพิ่มขึ้นของสัดส่วนกำไรสุทธิต่อทุนส่วนกลาง = [(กำไรสุทธิปัจจุบัน – กำไรสุทธิก่อนหน้า) / ทุนส่วนกลางก่อนหน้า] x 100

 65. สูตรอัตราการเพิ่มขึ้นของสัดส่วนความสามารถในการจ่ายหนี้ (Debt Payment Ability) อัตราการเพิ่มขึ้นของสัดส่วนความสามารถในการจ่ายหนี้ = [(กำไรสุทธิปัจจุบัน – กำไรสุทธิก่อนหน้า) / หนี้สินก่อนหน้า] x 100

 66. สูตรอัตราการเพิ่มขึ้นของสัดส่วนกำไรสุทธิต่อส่วนแบ่งผลประโยชน์ (Net Profit Margin) อัตราการเพิ่มขึ้นของสัดส่วนกำไรสุทธิต่อส่วนแบ่งผลประโยชน์ = [(กำไรสุทธิปัจจุบัน – กำไรสุทธิก่อนหน้า) / ส่วนแบ่งผลประโยชน์ก่อนหน้า] x 100

 67. สูตรอัตราการเพิ่มขึ้นของสัดส่วนกำไรสุทธิต่อส่วนแบ่งผลประโยชน์ต่อรายได้ (Net Profit Margin to Revenue) อัตราการเพิ่มขึ้นของสัดส่วนกำไรสุทธิต่อส่วนแบ่งผลประโยชน์ต่อรายได้ = [(กำไรสุทธิปัจจุบัน – กำไรสุทธิก่อนหน้า) / รายได้ก่อนหน้า] x 100

 68. สูตรอัตราการเพิ่มขึ้นของสัดส่วนกำไรสุทธิต่อทุนเรือนหุ้น (Return on Equity) อัตราการเพิ่มขึ้นของสัดส่วนกำไรสุทธิต่อทุนเรือนหุ้น = [(กำไรสุทธิปัจจุบัน – กำไรสุทธิก่อนหน้า) / ทุนเรือนหุ้นก่อนหน้า] x 100

 69. สูตรอัตราการเพิ่มขึ้นของสัดส่วนกำไรสุทธิต่อทุนลงทุน (Return on Investment) อัตราการเพิ่มขึ้นของสัดส่วนกำไรสุทธิต่อทุนลงทุน = [(กำไรสุทธิปัจจุบัน – กำไรสุทธิก่อนหน้า) / ทุนลงทุนก่อนหน้า] x 100

 70. สูตรอัตราการเพิ่มขึ้นของสัดส่วนกำไรสุทธิต่อสินทรัพย์ (Return on Assets) อัตราการเพิ่มขึ้นของสัดส่วนกำไรสุทธิต่อสินทรัพย์ = [(กำไรสุทธิปัจจุบัน – กำไรสุทธิก่อนหน้า) / สินทรัพย์ก่อนหน้า] x 100

 71. สูตรอัตราการเพิ่มขึ้นของสัดส่วนส่วนแบ่งผลประโยชน์ต่อทุนเรือนหุ้น (Return on Equity) อัตราการเพิ่มขึ้นของสัดส่วนส่วนแบ่งผลประโยชน์ต่อทุนเรือนหุ้น = [(ส่วนแบ่งผลประโยชน์ปัจจุบัน – ส่วนแบ่งผลประโยชน์ก่อนหน้า) / ทุนเรือนหุ้นก่อนหน้า] x 100

 72. สูตรอัตราการเพิ่มขึ้นของสัดส่วนส่วนแบ่งผลประโยชน์ต่อส่วนแบ่งผลประโยชน์ต่อรายได้ (Dividend Payout Ratio) อัตราการเพิ่มขึ้นของสัดส่วนส่วนแบ่งผลประโยชน์ต่อส่วนแบ่งผลประโยชน์ต่อรายได้ = [(ส่วนแบ่งผลประโยชน์ปัจจุบัน – ส่วนแบ่งผลประโยชน์ก่อนหน้า) / ส่วนแบ่งผลประโยชน์ก่อนหน้า] x 100

 73. สูตรอัตราการเพิ่มขึ้นของสัดส่วนส่วนแบ่งผลประโยชน์ต่อทุนสินทรัพย์ (Return on Equity) อัตราการเพิ่มขึ้นของสัดส่วนส่วนแบ่งผลประโยชน์ต่อทุนสินทรัพย์ = [(ส่วนแบ่งผลประโยชน์ปัจจุบัน – ส่วนแบ่งผลประโยชน์ก่อนหน้า) / ทุนสินทรัพย์ก่อนหน้า] x 100

 74. สูตรอัตราการเพิ่มขึ้นของสัดส่วนรายได้ต่อส่วนแบ่งผลประโยชน์ (Revenue per Dividend) อัตราการเพิ่มขึ้นของสัดส่วนรายได้ต่อส่วนแบ่งผลประโยชน์ = [(รายได้ปัจจุบัน – รายได้ก่อนหน้า) / ส่วนแบ่งผลประโยชน์ก่อนหน้า] x 100

 75. สูตรอัตราการเพิ่มขึ้นของสัดส่วนส่วนแบ่งผลประโยชน์ต่อส่วนแบ่งผลประโยชน์ต่อรายได้ (Dividend Payout Ratio) อัตราการเพิ่มขึ้นของสัดส่วนส่วนแบ่งผลประโยชน์ต่อส่วนแบ่งผลประโยชน์ต่อรายได้ = [(ส่วนแบ่งผลประโยชน์ปัจจุบัน – ส่วนแบ่งผลประโยชน์ก่อนหน้า) / ส่วนแบ่งผลประโยชน์ก่อนหน้า] x 100

 76. สูตรอัตราการเพิ่มขึ้นของสัดส่วนความสามารถในการชำระหนี้ (Debt Payment Ability) อัตราการเพิ่มขึ้นของสัดส่วนความสามารถในการชำระหนี้ = [(กำไรสุทธิปัจจุบัน – กำไรสุทธิก่อนหน้า) / หนี้สินก่อนหน้า] x 100

 77. สูตรอัตราการเพิ่มขึ้นของสัดส่วนรายได้ต่อทุนลงทุน (Return on Investment) อัตราการเพิ่มขึ้นของสัดส่วนรายได้ต่อทุนลงทุน = [(รายได้ปัจจุบัน – รายได้ก่อนหน้า) / ทุนลงทุนก่อนหน้า] x 100

 78. สูตรอัตราการเพิ่มขึ้นของสัดส่วนส่วนแบ่งผลประโยชน์ต่อทุนที่ลงทุน (Return on Invested Capital) อัตราการเพิ่มขึ้นของสัดส่วนส่วนแบ่งผลประโยชน์ต่อทุนที่ลงทุน = [(ส่วนแบ่งผลประโยชน์ปัจจุบัน – ส่วนแบ่งผลประโยชน์ก่อนหน้า) / ทุนที่ลงทุนก่อนหน้า] x 100

 79. สูตรอัตราการเพิ่มขึ้นของสัดส่วนกำไรสุทธิต่อทุนสินทรัพย์ (Return on Asset) อัตราการเพิ่มขึ้นของสัดส่วนกำไรสุทธิต่อทุนสินทรัพย์ = [(กำไรสุทธิปัจจุบัน – กำไรสุทธิก่อนหน้า) / ทุนสินทรัพย์ก่อนหน้า] x 100

 80. สูตรอัตราการเพิ่มขึ้นของสัดส่วนกำไรสุทธิต่อส่วนแบ่งผลประโยชน์ต่อทุนเรือนหุ้น (Return on Equity) อัตราการเพิ่มขึ้นของสัดส่วนกำไรสุทธิต่อส่วนแบ่งผลประโยชน์ต่อทุนเรือนหุ้น = [(กำไรสุทธิปัจจุบัน – กำไรสุทธิก่อนหน้า) / ทุนเรือนหุ้นก่อนหน้า] x 100

 81. สูตรอัตราการเพิ่มขึ้นของสัดส่วนกำไรสุทธิต่อส่วนแบ่งผลประโยชน์ต่อส่วนแบ่งผลประโยชน์ต่อรายได้ (Net Profit Margin to Dividend) อัตราการเพิ่มขึ้นของสัดส่วนกำไรสุทธิต่อส่วนแบ่งผลประโยชน์ต่อรายได้ = [(กำไรสุทธิปัจจุบัน – กำไรสุทธิก่อนหน้า) / ส่วนแบ่งผลประโยชน์ต่อรายได้ก่อนหน้า] x 100

 82. สูตรอัตราการเพิ่มขึ้นของสัดส่วนกำไรสุทธิต่อส่วนแบ่งผลประโยชน์ต่อทุนที่ลงทุน (Return on Invested Capital) อัตราการเพิ่มขึ้นของสัดส่วนกำไรสุทธิต่อส่วนแบ่งผลประโยชน์ต่อทุนที่ลงทุน = [(กำไรสุทธิปัจจุบัน – กำไรสุทธิก่อนหน้า) / ทุนที่ลงทุนก่อนหน้า] x 100

 83. สูตรอัตราการเพิ่มขึ้นของสัดส่วนกำไรสุทธิต่อทุนสินทรัพย์ (Return on Asset) อัตราการเพิ่มขึ้นของสัดส่วนกำไรสุทธิต่อทุนสินทรัพย์ = [(กำไรสุทธิปัจจุบัน – กำไรสุทธิก่อนหน้า) / ทุนสินทรัพย์ก่อนหน้า] x 100

 84. สูตรอัตราการเพิ่มขึ้นของสัดส่วนความสามารถในการชำระหนี้ (Debt Payment Ability) อัตราการเพิ่มขึ้นของสัดส่วนความสามารถในการชำระหนี้ = [(กำไรสุทธิปัจจุบัน – กำไรสุทธิก่อนหน้า) / หนี้สินก่อนหน้า] x 100

 85. สูตรอัตราการเพิ่มขึ้นของสัดส่วนส่วนแบ่งผลประโยชน์ต่อส่วนแบ่งผลประโยชน์ต่อรายได้ (Dividend Payout Ratio) อัตราการเพิ่มขึ้นของสัดส่วนส่วนแบ่งผลประโยชน์ต่อส่วนแบ่งผลประโยชน์ต่อรายได้ = [(ส่วนแบ่งผลประโยชน์ปัจจุบัน – ส่วนแบ่งผลประโยชน์ก่อนหน้า) / ส่วนแบ่งผลประโยชน์ก่อนหน้า] x 100

 86. สูตรอัตราการเพิ่มขึ้นของสัดส่วนกำไรสุทธิต่อทุนที่ลงทุน (Return on Invested Capital) อัตราการเพิ่มขึ้นของสัดส่วนกำไรสุทธิต่อทุนที่ลงทุน = [(กำไรสุทธิปัจจุบัน – กำไรสุทธิก่อนหน้า) / ทุนที่ลงทุนก่อนหน้า] x 100

 87. สูตรอัตราการเพิ่มขึ้นของสัดส่วนส่วนแบ่งผลประโยชน์ต่อทุนสินทรัพย์ (Return on Asset) อัตราการเพิ่มขึ้นของสัดส่วนส่วนแบ่งผลประโยชน์ต่อทุนสินทรัพย์ = [(ส่วนแบ่งผลประโยชน์ปัจจุบัน – ส่วนแบ่งผลประโยชน์ก่อนหน้า) / ทุนสินทรัพย์ก่อนหน้า] x 100

 88. สูตรอัตราการเพิ่มขึ้นของสัดส่วนความสามารถในการชำระหนี้ (Debt Payment Ability) อัตราการเพิ่มขึ้นของสัดส่วนความสามารถในการชำระหนี้ = [(กำไรสุทธิปัจจุบัน – กำไรสุทธิก่อนหน้า) / หนี้สินก่อนหน้า] x 100

 89. สูตรอัตราการเพิ่มขึ้นของสัดส่วนรายได้ต่อส่วนแบ่งผลประโยชน์ (Revenue per Dividend) อัตราการเพิ่มขึ้นของสัดส่วนรายได้ต่อส่วนแบ่งผลประโยชน์ = [(รายได้ปัจจุบัน – รายได้ก่อนหน้า) / ส่วนแบ่งผลประโยชน์ก่อนหน้า] x 100

 90. สูตรอัตราการเพิ่มขึ้นของสัดส่วนส่วนแบ่งผลประโยชน์ต่อทุนที่ลงทุน (Return on Invested Capital) อัตราการเพิ่มขึ้นของสัดส่วนส่วนแบ่งผลประโยชน์ต่อทุนที่ลงทุน = [(ส่วนแบ่งผลประโยชน์ปัจจุบัน – ส่วนแบ่งผลประโยชน์ก่อนหน้า) / ทุนที่ลงทุนก่อนหน้า] x 100

 91. สูตรอัตราการเพิ่มขึ้นของสัดส่วนความสามารถในการจ่ายเงินเฉลี่ย (Average Payment Ability) อัตราการเพิ่มขึ้นของสัดส่วนความสามารถในการจ่ายเงินเฉลี่ย = [(เงินสดและรายการเทียบเคียงปัจจุบัน – เงินสดและรายการเทียบเคียงก่อนหน้า) / เงินทุนหมุนเวียนก่อนหน้า] x 100

 92. สูตรอัตราการเพิ่มขึ้นของสัดส่วนความเสี่ยงในการลงทุน (Return on Risk) อัตราการเพิ่มขึ้นของสัดส่วนความเสี่ยงในการลงทุน = [(กำไรสุทธิปัจจุบัน – กำไรสุทธิก่อนหน้า) / ความเสี่ยงก่อนหน้า] x 100

 93. สูตรอัตราการเพิ่มขึ้นของสัดส่วนส่วนแบ่งผลประโยชน์ต่อทุนเรือนหุ้น (Return on Equity) อัตราการเพิ่มขึ้นของสัดส่วนส่วนแบ่งผลประโยชน์ต่อทุนเรือนหุ้น = [(ส่วนแบ่งผลประโยชน์ปัจจุบัน – ส่วนแบ่งผลประโยชน์ก่อนหน้า) / ทุนเรือนหุ้นก่อนหน้า] x 100

 94. สูตรอัตราการเพิ่มขึ้นของสัดส่วนรายได้ต่อส่วนแบ่งผลประโยชน์ (Revenue per Dividend) อัตราการเพิ่มขึ้นของสัดส่วนรายได้ต่อส่วนแบ่งผลประโยชน์ = [(รายได้ปัจจุบัน – รายได้ก่อนหน้า) / ส่วนแบ่งผลประโยชน์ก่อนหน้า] x 100

 95. สูตรอัตราการเพิ่มขึ้นของสัดส่วนส่วนแบ่งผลประโยชน์ต่อส่วนแบ่งผลประโยชน์ต่อรายได้ (Dividend Payout Ratio) อัตราการเพิ่มขึ้นของสัดส่วนส่วนแบ่งผลประโยชน์ต่อส่วนแบ่งผลประโยชน์ต่อรายได้ = [(ส่วนแบ่งผลประโยชน์ปัจจุบัน – ส่วนแบ่งผลประโยชน์ก่อนหน้า) / ส่วนแบ่งผลประโยชน์ก่อนหน้า] x 100

 96. สูตรอัตราการเพิ่มขึ้นของสัดส่วนส่วนแบ่งผลประโยชน์ต่อทุนที่ลงทุน (Return on Invested Capital) อัตราการเพิ่มขึ้นของสัดส่วนส่วนแบ่งผลประโยชน์ต่อทุนที่ลงทุน = [(ส่วนแบ่งผลประโยชน์ปัจจุบัน – ส่วนแบ่งผลประโยชน์ก่อนหน้า) / ทุนที่ลงทุนก่อนหน้า] x 100

 97. สูตรอัตราการเพิ่มขึ้นของสัดส่วนกำไรสุทธิต่อส่วนแบ่งผลประโยชน์ต่อทุนเรือนหุ้น (Return on Equity) อัตราการเพิ่มขึ้นของสัดส่วนกำไรสุทธิต่อส่วนแบ่งผลประโยชน์ต่อทุนเรือนหุ้น = [(กำไรสุทธิปัจจุบัน – กำไรสุทธิก่อนหน้า) / ทุนเรือนหุ้นก่อนหน้า] x 100

 98. สูตรอัตราการเพิ่มขึ้นของสัดส่วนกำไรสุทธิต่อทุนสินทรัพย์ (Return on Assets) อัตราการเพิ่มขึ้นของสัดส่วนกำไรสุทธิต่อทุนสินทรัพย์ = [(กำไรสุทธิปัจจุบัน – กำไรสุทธิก่อนหน้า) / ทุนสินทรัพย์ก่อนหน้า] x 100

 99. สูตรอัตราการเพิ่มขึ้นของสัดส่วนความสามารถในการจ่ายเงินเฉลี่ย (Average Payment Ability) อัตราการเพิ่มขึ้นของสัดส่วนความสามารถในการจ่ายเงินเฉลี่ย = [(เงินสดและรายการเทียบเคียงปัจจุบัน – เงินสดและรายการเทียบเคียงก่อนหน้า) / เงินทุนหมุนเวียนก่อนหน้า] x 100

 100. สูตรอัตราการเพิ่มขึ้นของสัดส่วนความสามารถในการชำระหนี้ (Debt Payment Ability) อัตราการเพิ่มขึ้นของสัดส่วนความสามารถในการชำระหนี้ = [(กำไรสุทธิปัจจุบัน – กำไรสุทธิก่อนหน้า) / หนี้สินก่อนหน้า] x 100

สมการบัญชี 5 หมวด

สมการบัญชีที่ใช้ในการบันทึกและวิเคราะห์ข้อมูลในระบบบัญชี 5 หมวดหลักคือ

 1. หมวดสินทรัพย์ (Assets) สมการบัญชีสินทรัพย์ สินทรัพย์ = หนี้สิน + ทุน

 2. หมวดหนี้สิน (Liabilities) สมการบัญชีหนี้สิน หนี้สิน = ทุน + รายได้สะสม – ค่าใช้จ่ายสะสม

 3. หมวดทุน (Equity) สมการบัญชีทุน ทุน = ส่วนของเจ้าของ + กำไรสะสม – ขาดทุนสะสม

 4. หมวดรายได้ (Revenue) สมการบัญชีรายได้ รายได้ = ยอดขาย – ส่วนลดขาย + รายได้อื่นๆ

 5. หมวดค่าใช้จ่าย (Expenses) สมการบัญชีค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่าย = ส่วนลดขาย + ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

โดยสมการเหล่านี้จะช่วยในการตรวจสอบความสมดุลของระบบบัญชี โดยทุกๆ รายการบัญชีที่บันทึกจะต้องสอดคล้องกับสมการเหล่านี้เพื่อให้ระบบบัญชีเป็นระบบที่มีความน่าเชื่อถือและถูกต้อง.

ตัวอย่างสมการบัญชี

นี่คือตัวอย่างของสมการบัญชีที่ใช้ในการบันทึกและวิเคราะห์ข้อมูลบัญชี

 1. สมการบัญชีค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่าย = ส่วนลดขาย + ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

 2. สมการบัญชีรายได้ รายได้ = ยอดขาย – ส่วนลดขาย + รายได้อื่นๆ

 3. สมการบัญชีต้นทุนสินค้าขาย ต้นทุนสินค้าขาย = สต็อกเริ่มต้น + นำเข้าสินค้า – สต็อกสิ้นสุด

 4. สมการบัญชีกำไรสุทธิ กำไรสุทธิ = รายได้สุทธิ – ค่าใช้จ่าย

 5. สมการบัญชีส่วนแบ่งผลประโยชน์ ส่วนแบ่งผลประโยชน์ = กำไรสุทธิ – ส่วนเกิน/ขาดทุนสะสม

โปรดทราบว่าเหล่าสมการเหล่านี้เป็นตัวอย่างเบื้องต้นและการใช้งานจริงอาจแตกต่างกันไปในบริษัทและอุตสาหกรรมที่แตกต่างกัน ควรปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญทางการบัญชีหรือที่ปรึกษาการเงินเพื่อรับคำแนะนำที่เหมาะสมสำหรับธุรกิจของคุณ.

สมการบัญชี ทั้งหมด

นี่คือสมการบัญชีที่สำคัญและใช้ในการบันทึกและวิเคราะห์ข้อมูลบัญชี

 1. สมการบัญชีค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่าย = รายจ่ายทั้งหมด

 2. สมการบัญชีรายได้ รายได้ = รายได้ทั้งหมด

 3. สมการบัญชีกำไรสุทธิ กำไรสุทธิ = รายได้ – ค่าใช้จ่าย

 4. สมการบัญชีส่วนแบ่งผลประโยชน์ ส่วนแบ่งผลประโยชน์ = กำไรสุทธิ – ส่วนเกิน/ขาดทุนสะสม

 5. สมการบัญชีสินทรัพย์ สินทรัพย์ = หนี้สิน + ทุน

 6. สมการบัญชีหนี้สิน หนี้สิน = ทุน + รายได้สะสม – ค่าใช้จ่ายสะสม

 7. สมการบัญชีทุน ทุน = ส่วนของเจ้าของ + กำไรสะสม – ขาดทุนสะสม

 8. สมการบัญชีส่วนแบ่งผลประโยชน์ต่อส่วนแบ่งผลประโยชน์ต่อรายได้ ส่วนแบ่งผลประโยชน์ต่อส่วนแบ่งผลประโยชน์ต่อรายได้ = (ส่วนแบ่งผลประโยชน์/รายได้) x 100

 9. สมการบัญชีอัตราการเพิ่มขึ้นของสัดส่วนกำไรสุทธิต่อทุนที่ลงทุน อัตราการเพิ่มขึ้นของสัดส่วนกำไรสุทธิต่อทุนที่ลงทุน = (กำไรสุทธิ/ทุนที่ลงทุน) x 100

โปรดทราบว่าเหล่าสมการเหล่านี้เป็นตัวอย่างเบื้องต้นและสามารถใช้งานได้ในธุรกิจและสถานการณ์ที่แตกต่างกัน สมการบัญชีอาจมีหลายรูปแบบและขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและตัวแปรทางธุรกิจของแต่ละบริษัท.

สมการบัญชี อังกฤษ

นี่คือสมการบัญชีที่สำคัญภาษาอังกฤษที่ใช้ในการบันทึกและวิเคราะห์ข้อมูลบัญชี

 1. Revenue equation Revenue = Sales – Sales Returns and Allowances + Other Revenues

 2. Cost of Goods Sold equation Cost of Goods Sold = Beginning Inventory + Purchases – Ending Inventory

 3. Gross Profit equation Gross Profit = Revenue – Cost of Goods Sold

 4. Net Income equation Net Income = Revenue – Expenses

 5. Dividend equation Dividends = Net Income – Retained Earnings

 6. Return on Investment equation Return on Investment = Net Income / Investment x 100

 7. Return on Assets equation Return on Assets = Net Income / Total Assets x 100

 8. Return on Equity equation Return on Equity = Net Income / Shareholders’ Equity x 100

 9. Earnings per Share equation Earnings per Share = Net Income / Number of Outstanding Shares

 10. Current Ratio equation Current Ratio = Current Assets / Current Liabilities

โปรดทราบว่าเหล่าสมการเหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างเบื้องต้นและสามารถปรับแต่งได้ตามความต้องการของธุรกิจและสถานการณ์ที่แตกต่างกัน

สมการบัญชี หนี้สิน

สมการบัญชีหนี้สินมีลักษณะเป็นดังนี้

 1. สมการบัญชีหนี้สินในรูปของบัญชีเดียว หนี้สิน = ทุนเริ่มต้น + เพิ่มหนี้สิน – ลดหนี้สิน

 2. สมการบัญชีหนี้สินในรูปของบัญชีคู่ค้า หนี้สิน = เจ้าหนี้ + ลูกหนี้

ในทั้งสองสมการข้างต้น หนี้สิน คือจำนวนเงินที่บริษัทหรือบุคคลค้างชำระแก่ผู้อื่น ส่วนประกอบอื่น ๆ ของสมการคือ

 • ทุนเริ่มต้น จำนวนเงินที่เข้ามาเป็นทุนในการเริ่มกิจการของบริษัทหรือบุคคล
 • เพิ่มหนี้สิน จำนวนเงินที่บริษัทหรือบุคคลได้ยืมหรือค้างชำระต่อผู้อื่น
 • ลดหนี้สิน จำนวนเงินที่บริษัทหรือบุคคลได้ชำระหนี้สินกับผู้อื่น
 • เจ้าหนี้ จำนวนเงินที่บริษัทหรือบุคคลต้องชำระคืนให้แก่ผู้อื่น
 • ลูกหนี้ จำนวนเงินที่บริษัทหรือบุคคลมีสิทธิ์ในการรับคืนจากผู้อื่น

การใช้สมการบัญชีหนี้สินจะช่วยให้เราเข้าใจและติดตามยอดหนี้สินของบริษัทหรือบุคคลได้ ซึ่งเป็นข้อมูลที่สำคัญในการประเมินสภาพการเงินและการบริหารจัดการทางการเงินขององค์กรหรือบุคคลนั้น ๆ

สมการบัญชี สูตร

นี่คือสูตรสมการบัญชีที่ใช้ในการคำนวณและวิเคราะห์ข้อมูลบัญชี

 1. สูตรบัญชีต้นทุนสินค้าขาย (Cost of Goods Sold Equation) ต้นทุนสินค้าขาย = สต็อกเริ่มต้น + นำเข้าสินค้า – สต็อกสิ้นสุด

 2. สูตรบัญชีกำไรสุทธิ (Net Profit Equation) กำไรสุทธิ = รายได้สุทธิ – ค่าใช้จ่าย

 3. สูตรบัญชีส่วนแบ่งผลประโยชน์ (Dividend Equation) ส่วนแบ่งผลประโยชน์ = กำไรสุทธิ – ส่วนเกิน/ขาดทุนสะสม

 4. สูตรบัญชีส่วนแบ่งผลประโยชน์ต่อส่วนแบ่งผลประโยชน์ต่อรายได้ (Dividend Payout Ratio Equation) ส่วนแบ่งผลประโยชน์ต่อส่วนแบ่งผลประโยชน์ต่อรายได้ = (ส่วนแบ่งผลประโยชน์/รายได้) x 100

 5. สูตรบัญชีอัตราการเพิ่มขึ้นของสัดส่วนกำไรสุทธิต่อทุนที่ลงทุน (Return on Invested Capital Equation) อัตราการเพิ่มขึ้นของสัดส่วนกำไรสุทธิต่อทุนที่ลงทุน = (กำไรสุทธิ/ทุนที่ลงทุน) x 100

โปรดทราบว่าสูตรเหล่านี้เป็นตัวอย่างเบื้องต้นและการใช้งานจริงอาจแตกต่างกันไปในบริษัทและอุตสาหกรรมที่แตกต่างกัน ควรปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญทางการบัญชีหรือที่ปรึกษาการเงินเพื่อรับคำแนะนำที่เหมาะสมสำหรับธุรกิจของคุณ.

 

สูตรบัญชีที่ใช้บ่อย

นี่คือสูตรบัญชีที่ใช้บ่อยในการบันทึกและวิเคราะห์ข้อมูลบัญชี

 1. สูตรบัญชีทุน (Equity Equation) ทุน = ส่วนของเจ้าของ + กำไรสะสม – ขาดทุนสะสม

 2. สูตรบัญชีรายได้ (Revenue Equation) รายได้ = ยอดขาย – ส่วนลดขาย + รายได้อื่นๆ

 3. สูตรบัญชีต้นทุนสินค้าขาย (Cost of Goods Sold Equation) ต้นทุนสินค้าขาย = สต็อกเริ่มต้น + นำเข้าสินค้า – สต็อกสิ้นสุด

 4. สูตรบัญชีรายได้สุทธิ (Net Income Equation) รายได้สุทธิ = รายได้ – ต้นทุนสินค้าขาย – ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

 5. สูตรบัญชีสินทรัพย์ (Asset Equation) สินทรัพย์ = หนี้สิน + ทุน

 6. สูตรบัญชีหนี้สิน (Liability Equation) หนี้สิน = ทุน + รายได้สะสม – ค่าใช้จ่ายสะสม

 7. สูตรบัญชีกำไรสุทธิ (Net Profit Equation) กำไรสุทธิ = รายได้สุทธิ – ค่าใช้จ่าย

 8. สูตรบัญชีส่วนแบ่งผลประโยชน์ (Dividend Equation) ส่วนแบ่งผลประโยชน์ = กำไรสุทธิ – ส่วนเกิน/ขาดทุนสะสม

 9. สูตรบัญชีส่วนแบ่งผลประโยชน์ต่อส่วนแบ่งผลประโยชน์ต่อรายได้ (Dividend Payout Ratio Equation) ส่วนแบ่งผลประโยชน์ต่อส่วนแบ่งผลประโยชน์ต่อรายได้ = (ส่วนแบ่งผลประโยชน์/รายได้) x 100

 10. สูตรบัญชีอัตราการเพิ่มขึ้นของสัดส่วนกำไรสุทธิต่อทุนที่ลงทุน (Return on Invested Capital Equation) อัตราการเพิ่มขึ้นของสัดส่วนกำไรสุทธิต่อทุนที่ลงทุน = (กำไรสุทธิ/ทุนที่ลงทุน) x 100

โปรดทราบว่าเหล่าสูตรเหล่านี้เป็นตัวอย่างเบื้องต้นและการใช้งานจริงอาจแตกต่างกันไปในบริษัทและอุตสาหกรรมที่แตกต่างกัน ควรปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญทางการบัญชีหรือที่ปรึกษาการเงินเพื่อรับคำแนะนำที่เหมาะสมสำหรับธุรกิจของคุณ.

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )