รอบเวลา

รับทำบัญชี.COM | รอบเวลา เช็ครอบระยะเวลาบัญชีกรมพัฒนาธุรกิจ?

Click to rate this post!
[Total: 60 Average: 5]

รอบเวลา

รอบเวลา (The Time Period) หมายถึง รอบระยะเวลาที่ใช้สำหรับคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคล โดยปกติรอบระยะเวลาบัญชีจะมีระยะเวลา 12 เดือน และมักจะเริ่มนับตามปีปฎิทินตั้งแต่วันที่ 1 มกราคมไปสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคมในแต่ละปี

รอบเวลา (The Time Period) ในบัญชีและการเงินเป็นระยะเวลาที่ใช้ในการบันทึกและรายงานข้อมูลการเงิน ประเภทของรอบเวลาที่ใช้ในบัญชีและการเงินมีหลายประเภทแต่สำคัญที่สุดคือ

  1. รอบเวลาปฏิทิน (Calendar Year) รอบเวลาปฏิทินเป็นระยะเวลาที่ตรงกับปฏิทินทางสังคม เริ่มต้นในวันที่ 1 มกราคมและสิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี รอบเวลานี้เป็นที่นิยมในการรายงานผลการเงินของบริษัทที่เปิดเผยข้อมูลในระบบทุนตลาดหลักทรัพย์ และในการประกอบธุรกิจที่มีการส่งมอบรายงานการเงินในระยะเวลาปฏิทิน

  2. รอบเวลาบัญชี (Fiscal Year) รอบเวลาบัญชีเป็นระยะเวลาที่บริษัทหรือองค์กรกำหนดเองเพื่อใช้ในการรายงานผลการเงิน ไม่จำเป็นต้องเริ่มต้นหรือสิ้นสุดในวันที่ 1 มกราคมหรือ 31 ธันวาคม แต่สามารถเริ่มต้นและสิ้นสุดในวันที่เหมาะสมกับกิจกรรมของบริษัท รอบเวลาบัญชีสามารถเป็น 12 เดือนหรือเดือนที่ไม่เท่ากัน สำหรับบริษัทที่มีลักษณะธุรกิจที่มีการกำหนดรายงานการเงินต่างจากปฏิทินทางสังคม เช่น บริษัทที่มีมาตรการเงินอื่น ๆ หรือเดือนบัญชีของตนเอง

  3. รอบเวลารายงาน (Reporting Period) รอบเวลารายงานเป็นระยะเวลาที่ใช้ในการรายงานผลการเงินเฉพาะ เช่น ไตรมาส (Quarterly), รายงานประจำครึ่งปี (Semi-Annual), หรือรายงานประจำเดือน (Monthly) โดยอาจไม่สอดคล้องกับปฏิทินหรือรอบเวลาบัญชีของบริษัท รอบเวลารายงานมักถูกเลือกเพื่อให้รายงานการเงินที่ถูกส่งมอบเป็นครั้งคราวหรือในช่วงเวลาที่ต้องการ

การเลือกใช้รอบเวลาที่เหมาะสมสำหรับบริษัทหรือองค์กรมักขึ้นอยู่กับลักษณะธุรกิจ, ข้อกำหนดกฎหมาย, และวัตถุประสงค์การรายงานผลการเงิน รอบเวลานี้มีผลต่อการวางแผนการเงินและการประเมินประสิทธิภาพของธุรกิจหรือองค์กรในระยะเวลาที่กำหนด และมีผลต่อการเปรียบเทียบรายงานการเงินระหว่างรอบเวลาต่าง ๆ และหากจำเป็นอาจมีการปรับปรุงรอบเวลาในอนาคตในกรณีที่เป็นไปได้

รอบเวลา คือ
รอบเวลา คือ

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )