รับทำบัญชี.COM | รับตรวจโรงงาน ทีมงานมืออาชีพปิดงานเร็วมาก?

Click to rate this post!
[Total: 27 Average: 5]

แผนธุรกิจรับตรวจโรงงาน

รับตรวจโรงงาน การดูแลและปรับปรุงโรงงานให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องจักรโรงงานเป็นสิ่งสำคัญที่ไม่ควรมองข้าม เพราะมีผลโดยตรงต่อการผลิตและประสิทธิภาพของโรงงาน การรับตรวจโรงงานจึงเป็นขั้นตอนที่สำคัญในการรักษาคุณภาพและประสิทธิภาพของการผลิตของโรงงาน โดยเฉพาะเมื่อเกี่ยวข้องกับการซ่อมบำรุงเครื่องจักรโรงงาน การรับตรวจโรงงานนี้มีหลายด้านที่ต้องพิจารณาอย่างถูกต้อง เพื่อให้การบำรุงรักษาและซ่อมแซมเป็นไปอย่างเหมาะสมและตรงตามความต้องการของโรงงาน

 1. ซ่อมบำรุงเครื่องจักรโรงงาน เครื่องจักรในโรงงานมีบทบาทสำคัญในกระบวนการผลิต การซ่อมบำรุงเครื่องจักรเป็นการทำความสะอาด เปลี่ยนอะไหล่ชำรุด และปรับแต่งเครื่องจักรให้ทำงานอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ยังควรตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบโซ่หรือสายพาน ระบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อป้องกันการขัดข้องและลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในระยะยาว
 2. ตรวจสอบโครงสร้างอาคาร โครงสร้างอาคารเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการรักษาความปลอดภัยและประสิทธิภาพของโรงงาน การตรวจสอบโครงสร้างอาคารควรเป็นส่วนสำคัญของการรับตรวจโรงงาน เพื่อค้นพบและแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้น เช่น รอยร้าว แตกร้าว หรือความผิดปกติในโครงสร้าง เพื่อป้องกันอุบัติเหตุและความเสียหาย
 3. ซ่อมเครื่องจักรอุตสาหกรรม การซ่อมเครื่องจักรอุตสาหกรรมเป็นกระบวนการที่ต้องการความระมัดระวังและความชำนาญในการดำเนินงาน การตรวจสอบและซ่อมเครื่องจักรอุตสาหกรรมเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้เครื่องจักรทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและป้องกันการหยุดงานโดยไม่คาดคิด เครื่องจักรที่ได้รับการซ่อมแซมอย่างเหมาะสมย่อมมีอายุการใช้งานที่ยาวนานและลดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาในระยะยาว
 4. ค่าซ่อมเครื่องจักรและ VAT การคำนวณค่าซ่อมเครื่องจักรรวมทั้ง VAT (ภาษีมูลค่าเพิ่ม) และ Withholding (หัก ณ ที่จ่าย) ในประเทศไทยสามารถทำได้ตามขั้นตอนดังนี้
  1. คำนวณ VAT (ภาษีมูลค่าเพิ่ม) ก่อนอื่นต้องคำนวณค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ก่อน โดยใช้อัตราภาษีมูลค่าเพิ่มที่ 7%VAT = (ค่าซ่อมเครื่องจักร) x (อัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม) VAT = 20,000 บาท x 007 VAT = 1,400 บาท
  2. คำนวณ Withholding (หัก ณ ที่จ่าย) หัก ณ ที่จ่าย (Withholding) เป็นภาษีที่ผู้จ่ายเงินต้องหักจากจำนวนเงินที่จ่ายให้กับผู้รับบริการ โดยอัตราภาษี Withholding อาจแตกต่างกันไปตามประเภทของบริการและผู้รับบริการในกรณีนี้เราสมมติว่า Withholding คิดเป็น 3% ของค่าบริการWithholding = (ค่าซ่อมเครื่องจักร) x (อัตรา Withholding) Withholding = 20,000 บาท x 003 Withholding = 600 บาท

  ดังนั้น

  • ค่าซ่อมเครื่องจักรรวมทั้งส่วนของ VAT ที่ต้องชำระคือ 20,000 บาท + 1,400 บาท (VAT) = 21,400 บาท
  • ยอดเงินที่ผู้รับบริการจริงๆ จะได้รับหลังจากถูกหัก Withholding คือ 20,000 บาท – 600 บาท (Withholding) = 19,400 บาท

สรุปได้ว่าการรับตรวจโรงงานเป็นขั้นตอนที่สำคัญในการรักษาคุณภาพและประสิทธิภาพของโรงงาน การซ่อมบำรุงเครื่องจักรโรงงานและการตรวจสอบโครงสร้างอาคารเป็นสิ่งสำคัญที่ไม่ควรมองข้าม เพื่อให้โรงงานทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย การคำนวณค่าซ่อมเครื่องจักรและ VAT ควรทำตามกฎหมายและระเบียบที่ใช้อยู่ในแต่ละประเทศเพื่อป้องกันปัญหาทางภาษีในอนาคต

ตารางรายรับรายจ่าย ตัวอย่างบัญชี รับตรวจโรงงาน

คำรายรับและรายจ่ายเมื่อรับงานตรวจโรงงานมีหลายประเภทและข้อมูลที่สำคัญต่าง ๆ ที่ควรระบุเพื่อให้ตารางเปรียบเทียบมีประสิทธิภาพตามที่คุณต้องการ ต่อไปนี้คือตารางเปรียบเทียบรายรับและรายจ่ายเมื่อรับงานตรวจโรงงานที่อาจจะมี

รายการ รายรับ (บาท) รายจ่าย (บาท)
ค่าบริการตรวจโรงงาน [จำนวนเงิน]
ค่านายหน้าหรือค่าคอมมิชชั่น [จำนวนเงิน]
ค่าใช้จ่ายในการตรวจงาน (เช่น อุปกรณ์พิเศษ) [จำนวนเงิน]
ค่าใช้จ่ายในการออกรายงาน [จำนวนเงิน]
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางหรือที่พัก [จำนวนเงิน]
รายรับอื่น ๆ [จำนวนเงิน]
รายจ่ายอื่น ๆ [จำนวนเงิน]
รวมรายรับ [รวมรายรับ] [รวมรายจ่าย]
กำไร (หรือขาดทุน) [กำไร/ขาดทุน]

กรุณาแทน [จำนวนเงิน] ด้วยยอดเงินที่เหมาะสมสำหรับแต่ละรายการ และใส่รายละเอียดเพิ่มเติมหากมีรายรับหรือรายจ่ายเพิ่มเติมที่ต้องการระบุในตาราง เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จสิ้น คุณจะสามารถคำนวณกำไรหรือขาดทุนโดยลบรวมรายจ่ายจากรวมรายรับ อาจจะต้องปรับปรุงตารางตามความต้องการของธุรกิจของคุณเพิ่มเติมตามความต้องการเฉพาะของคุณด้วยความเหมาะสม

อาชีพ ที่เกี่ยวข้องกับ รับตรวจโรงงาน

อาชีพที่เกี่ยวข้องกับการรับงานตรวจโรงงานมีหลายสาขาและอาชีพที่มีความเชี่ยวชาญในด้านตรวจสอบและการประเมินคุณภาพในโรงงานและอุตสาหกรรมต่าง ๆ ต่อไปนี้คือบางอาชีพที่เกี่ยวข้อง

 1. ผู้ตรวจสอบคุณภาพ (Quality Control Inspector) หน้าที่ของผู้ตรวจสอบคุณภาพคือตรวจสอบและประเมินคุณภาพของสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในโรงงาน เพื่อให้แน่ใจว่ามีมาตรฐานคุณภาพที่ถูกต้อง
 2. ผู้ตรวจสอบการผลิต (Production Inspector) งานของผู้ตรวจสอบการผลิตคือตรวจสอบกระบวนการผลิตในโรงงานเพื่อให้แน่ใจว่าทำตามขั้นตอนและมีการควบคุมคุณภาพในกระบวนการต่าง ๆ
 3. ผู้ตรวจสอบความปลอดภัย (Safety Inspector) หน้าที่คือตรวจสอบและประเมินความปลอดภัยในโรงงานเพื่อรักษาความปลอดภัยของพนักงานและทรัพย์สิน
 4. ผู้ตรวจสอบเทคนิค (Technical Inspector) อาชีพนี้เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบและประเมินเทคโนโลยีและเครื่องมือที่ใช้ในโรงงาน เพื่อให้แน่ใจว่าการใช้งานถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
 5. ผู้ตรวจสอบเชิงสถิติ (Statistical Inspector) งานนี้เกี่ยวข้องกับการสะสมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติเพื่อตรวจสอบคุณภาพและประสิทธิภาพของกระบวนการหรือผลิตภัณฑ์
 6. ผู้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล (Data Integrity Inspector) หน้าที่ของผู้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลคือตรวจสอบและพิสูจน์ความถูกต้องของข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการผลิตหรือการดำเนินงานในโรงงาน
 7. ผู้ตรวจสอบเอกสาร (Document Inspector) งานนี้เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบเอกสารและบันทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและการประเมินคุณภาพ
 8. ผู้ตรวจสอบเครื่องจักรและอุปกรณ์ (Equipment Inspector) หน้าที่คือตรวจสอบและประเมินสภาพแวดล้อมและความพร้อมใช้งานของเครื่องจักรและอุปกรณ์ในโรงงาน
 9. ผู้ตรวจสอบการรักษา (Maintenance Inspector) งานนี้เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบการบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์ในโรงงาน
 10. ผู้ตรวจสอบความเป็นอยู่ตามกฎหมาย (Compliance Inspector) หน้าที่คือตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและการดำเนินงานในโรงงาน

ทั้งนี้ควรระลึกว่าอาชีพตรวจสอบโรงงานมีหลายสาขาและความเชี่ยวชาญที่แตกต่างกัน คุณอาจต้องได้รับการฝึกอบรมและการรับรองเพื่อประสบความสำเร็จในสาขาที่คุณเลือกในอาชีพนี้

วิเคราะห์ SWOT รับตรวจโรงงาน

การวิเคราะห์ SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) สำหรับธุรกิจรับงานตรวจโรงงานช่วยในการทำความเข้าใจเกี่ยวกับสถานะปัจจุบันและสภาพแวดล้อมที่มีผลต่อธุรกิจของคุณได้ดังนี้

ความแข็งแกร่ง (Strengths)

 1. ความเชี่ยวชาญในการตรวจสอบ ความเชี่ยวชาญและความรู้ทางเทคนิคที่สูงสุดในการตรวจสอบโรงงาน
 2. ความน่าเชื่อถือ สามารถสร้างความน่าเชื่อถือในตลาดและมีผู้ลูกค้าที่มีความพึงพอใจ
 3. ความสามารถในการปรับตัว สามารถปรับตัวในการรับงานตรวจสอบตามความต้องการของลูกค้า
 4. ระบบบริหารจัดการที่ดี การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพในกระบวนการตรวจสอบและการทำงานทั่วไปของธุรกิจ

ความอ่อนแอ (Weaknesses)

 1. การแข่งขันสูง ตลาดการตรวจสอบโรงงานมีการแข่งขันสูง คุณอาจพบความยากลำบากในการเพิ่มส่วนแบ่งตลาด
 2. ขึ้นกับสมาชิกทีมเดียว หากธุรกิจของคุณขึ้นกับสมาชิกทีมหรือคนเดียว อาจมีความเสี่ยงในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับความพร้อมที่ทำงานหรือสุขภาพ
 3. ความสามารถในการขยายธุรกิจ ความสามารถในการขยายธุรกิจหรือเข้าสู่ตลาดใหม่อาจจำกัด

โอกาส (Opportunities)

 1. การขยายตลาด โอกาสในการขยายธุรกิจโดยเข้าสู่ตลาดใหม่หรือเพิ่มสินค้าและบริการ
 2. เทคโนโลยีใหม่ โอกาสในการนำเทคโนโลยีใหม่เข้ามาในกระบวนการตรวจสอบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
 3. ความต้องการในตลาด ความต้องการในตลาดสำหรับการตรวจสอบและการประเมินคุณภาพยังมีอีกมาก คุณสามารถเพิ่มลูกค้าหรือผลิตภัณฑ์ในตลาดนี้

ภัยคุกคาม (Threats)

 1. ความแข่งขันแรง การแข่งขันแรงในตลาดอาจทำให้มีการลดราคาและลดกำไร
 2. เปลี่ยนแปลงในกฎหมายและกฎระเบียบ เปลี่ยนแปลงในกฎหมายหรือกฎระเบียบที่สามารถมีผลกระทบต่อวิธีการทำงานของคุณ
 3. ความรุนแรงจากสภาพแวดล้อม สภาพแวดล้อมธุรกิจอาจมีผลกระทบจากเหตุการณ์ภัยธรรมชาติหรือสถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่ไม่คาดคิด

การวิเคราะห์ SWOT จะช่วยให้คุณสามารถใช้ข้อมูลนี้เพื่อวางแผนกลยุทธ์และการดำเนินงานเพื่อให้ธุรกิจของคุณเติบโตและประสบความสำเร็จในอนาคต ควรทำการวิเคราะห์ SWOT อย่างสม่ำเสมอเพื่อปรับปรุงและปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ของคุณตามสถานการณ์และการเปลี่ยนแปลงในตลาด

คําศัพท์พื้นฐาน รับตรวจโรงงาน ที่ควรรู้

นี่คือ 10 คำศัพท์เฉพาะในสายงานการรับงานตรวจโรงงานพร้อมคำอธิบายในภาษาอังกฤษและคำอธิบายเพิ่มเติมเป็นภาษาไทย

 1. Quality Control (QC) (ควบคุมคุณภาพ)
  • คำอธิบาย กระบวนการหรือกิจกรรมที่ใช้เพื่อตรวจสอบและควบคุมคุณภาพของสินค้าหรือบริการ
 2. Inspection (การตรวจสอบ)
  • คำอธิบาย กระบวนการที่ใช้ในการตรวจสอบและประเมินสภาพหรือคุณภาพของสินค้าหรือผลิตภัณฑ์
 3. Defect (ข้อบกพร่อง)
  • คำอธิบาย ความผิดปกติหรือข้อบกพร่องในสินค้าหรือบริการที่ไม่ตรงตามมาตรฐานหรือความคาดหวัง
 4. Conformance (การปฏิบัติตามมาตรฐาน)
  • คำอธิบาย คุณลักษณะของสินค้าหรือบริการที่สอดคล้องกับมาตรฐานหรือข้อกำหนดที่กำหนดไว้
 5. Non-Conformance (การไม่ปฏิบัติตามมาตรฐาน)
  • คำอธิบาย คุณลักษณะของสินค้าหรือบริการที่ไม่สอดคล้องกับมาตรฐานหรือข้อกำหนดที่กำหนดไว้
 6. Sampling (การสุ่มตรวจสอบ)
  • คำอธิบาย กระบวนการการเลือกตัวอย่างจากสินค้าหรือผลิตภัณฑ์เพื่อการตรวจสอบคุณภาพ
 7. Audit (การตรวจสอบภายใน)
  • คำอธิบาย กระบวนการตรวจสอบและรีวิวกิจกรรมหรือระบบภายในองค์กรเพื่อตรวจสอบความเป็นมาตรฐานและการปฏิบัติตามข้อกำหนด
 8. Compliance (การปฏิบัติตามข้อกำหนด)
  • คำอธิบาย การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและการดำเนินงาน
 9. Specification (ข้อมูลข้อกำหนด)
  • คำอธิบาย รายละเอียดและข้อกำหนดเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการที่ต้องสอดคล้อง
 10. Quality Assurance (QA) (การรับรองคุณภาพ)
  • คำอธิบาย กระบวนการและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการรับรองว่าผลิตภัณฑ์หรือบริการมีคุณภาพตามมาตรฐานและข้อกำหนด

ธุรกิจ รับตรวจโรงงาน ต้อง จดทะเบียนบริษัท หรือไม่

การจดทะเบียนธุรกิจรับงานตรวจโรงงานจะขึ้นอยู่กับกฎหมายและข้อกำหนดในประเทศที่คุณต้องการดำเนินธุรกิจ แต่มักจะมีขั้นตอนและการจดทะเบียนพื้นฐานที่เราสามารถอธิบายได้ดังนี้

 1. การจดทะเบียนธุรกิจ
  • คุณจำเป็นต้องจดทะเบียนธุรกิจหรือบริษัทของคุณที่เป็นผู้ให้บริการรับงานตรวจโรงงานในประเทศที่คุณต้องการดำเนินธุรกิจนี้
 2. การขอใบอนุญาตหรือการลงทะเบียน
  • อาจจำเป็นต้องขอใบอนุญาตหรือลงทะเบียนเพื่อรับงานตรวจโรงงาน ซึ่งอาจต้องติดต่อหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องในการขอใบอนุญาตหรือการลงทะเบียนนี้ ขึ้นอยู่กับกฎหมายและข้อกำหนดในท้องถิ่น
 3. การจัดการเรื่องภาษี
  • คุณจำเป็นต้องทราบเรื่องภาษีและการบัญชีที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของคุณ ซึ่งอาจเป็นภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) หรือภาษีอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 4. การเปิดบัญชีธุรกิจ
  • คุณอาจต้องเปิดบัญชีธุรกิจในธนาคารเพื่อการดำเนินกิจการทางการเงิน
 5. การปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน
  • คุณต้องปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานเกี่ยวกับการจ้างงานและการทำงานในบริษัทของคุณ
 6. การประกันภัย
  • อาจต้องมีการประกันภัยที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของคุณ เช่น ประกันภัยความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก (Liability Insurance) เพื่อความคุ้มครองในกรณีที่เกิดความเสียหาย
 7. การปฏิบัติตามกฎหมายสภาพแวดล้อม
  • คุณต้องปฏิบัติตามกฎหมายสภาพแวดล้อมและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ, เช่น กฎหมายเรื่องสิ่งแวดล้อม
 8. การสอบทานโรงงาน
  • อาจต้องมีการตรวจสอบและรับรองว่าโรงงานของคุณเป็นที่ปลอดภัยและสอดคล้องกับมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
 9. การเจรจาและสัญญา
  • คุณอาจต้องจัดทำสัญญาหรือข้อตกลงทางธุรกิจกับลูกค้าและผู้รับบริการ
 10. การทราบกฎหมายท้องถิ่น
  • คุณต้องทราบกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่นที่มีผลต่อธุรกิจของคุณ เพื่อปฏิบัติตามอย่างถูกต้อง

ควรติดต่อหน่วยงานราชการหรือทนายความเพื่อขอคำแนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจดทะเบียนและข้อกำหนดในพื้นที่ที่คุณต้องการดำเนินธุรกิจรับงานตรวจโรงงานของคุณและควรรับคำปรึกษาทางกฎหมายเพื่อตรวจสอบข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของคุณในท้องถิ่นนั้น

บริษัท รับตรวจโรงงาน เสียภาษีอย่างไร

ธุรกิจรับงานตรวจโรงงานอาจต้องเสียภาษีที่เกี่ยวข้องกับรายได้ของธุรกิจตามกฎหมายภาษีในประเทศที่คุณดำเนินธุรกิจ ภาษีที่เสียจะขึ้นอยู่กับโครงสร้างภาษีและกฎหมายภาษีในแต่ละประเทศ ซึ่งอาจรวมถึง

 1. ภาษีรายได้นิติบุคคล (Corporate Income Tax) รายได้ที่ธุรกิจได้รับจากการรับงานตรวจโรงงานอาจต้องเสียภาษีรายได้นิติบุคคล ซึ่งเป็นภาษีที่คิดจากกำไรก่อนหักค่าใช้จ่าย
 2. ภาษีมูลค่าเพิ่ม (Value Added Tax, VAT) หากธุรกิจของคุณต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มในการให้บริการตรวจโรงงาน อาจต้องเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากลูกค้าแล้วส่งให้หน่วยงานภาษีตามกฎหมายท้องถิ่น
 3. ภาษีอื่น ๆ ขึ้นอยู่กับประเทศและพื้นที่ที่คุณดำเนินธุรกิจ อาจมีภาษีอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมธุรกิจของคุณ เช่น ภาษีสิ่งแวดล้อม หรือภาษีอื่นที่เป็นเจ้าของที่ดินและอาคาร

การหัก ณ ที่จ่ายในประเทศไทยขึ้นอยู่กับประเภทของรายได้และกฎหมายภาษีในประเทศ โดยทั่วไปแล้วมีการหัก ณ ที่จ่าย (Withholding Tax) ในรูปแบบของภาษีเงินได้ต่างๆ ดังนี้

 1. บุคคลธรรมดา
  • สำหรับรายได้จากการจ้างงานหรือค่าจ้างที่จ่ายให้บุคคลธรรมดา ไม่มีการหัก ณ ที่จ่าย หากมีรายได้ที่มีกฎหมายกำหนดให้หัก ณ ที่จ่าย อัตราภาษีจะแตกต่างกันตามประเภทของรายได้ ยกตัวอย่างเช่น อัตราภาษีหัก ณ ที่จ่ายของดอกเบี้ยจากเงินฝากธนาคารจะแตกต่างจากการหัก ณ ที่จ่ายของค่าจ้างที่มีรายได้แตะสิ่งอื่นๆ
 2. นิติบุคคล
  • สำหรับนิติบุคคลหรือบริษัท มักมีการหัก ณ ที่จ่ายในรูปแบบของภาษีเงินได้ต่างๆ ตามกฎหมายภาษี อัตราการหักจะขึ้นอยู่กับประเภทของรายได้และข้อกำหนดภาษีที่เกี่ยวข้อง แต่ไม่มีการหัก ณ ที่จ่ายในทุกกรณี อัตราการหักแต่ละรายการจะต่างกัน

การหัก ณ ที่จ่ายขึ้นอยู่กับประเภทของรายได้และกฎหมายภาษีในประเทศไทย หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการหัก ณ ที่จ่ายในกรณีที่เฉพาะเจาะจง คุณควรรับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญทางภาษีหรือสอบถามกับหน่วยงานภาษีของรัฐในประเทศไทย เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นทางการและถูกต้องสำหรับสถานการณ์ของคุณ

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )