กำลังปรับปรุง

7 หนังสือรับรอง บริษัท อังกฤษ ค่าธรรมเนียม

Click to rate this post!
[Total: 110 Average: 5]

หนังสือรับรองบริษัทภาษาอังกฤษ

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า มีความมุ่งหมายในการให้บริการหนังสือรับรองนิติบุคคลเป็นภาษาอังกฤษเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบธุรกิจและประชาชนทั่วไปรวมทั้งเป็นการรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) โดยจะเริ่มเปิดให้บริการในวันที่ 16 มกราคม 2558 มีรายละเอียดการให้บริการในระยะที่ 1 ดังนี้

1) เงื่อนไขการให้บริการ
1.1 ประเภทนิติบุคคลที่ให้บริการ 3 ประเภท ได้แก่
– ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
– ห้างหุ้นส่วนจำกัด
– บริษัทจำกัด

1.2 ผู้มีสิทธิขอรับบริการ
– ผู้ขอรับบริการที่มีความประสงค์ในการขอรับหนังสือรับรองนิติบุคคลเป็น
ภาษาอังกฤษไม่ว่าจะเป็นเจ้าของนิติบุคคลนั้นเองหรือบุคคลทั่วไป

1.3 ขอบเขตการให้บริการ
กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ออกระเบียบสานักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลางฉบับที่ 8 พ.ศ. 2557
แก้ไขแบบพิมพ์จดทะเบียนเพื่อรองรับการเก็บข้อมูลนิติบุคคลเป็นภาษาอังกฤษ ได้แก่ ชื่อ-นามสกุลหุ้นส่วน
ผู้จัดการหรือกรรมการและที่ตั้งสานักงานแห่งใหญ่ โดยให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 จึงได้
กำหนดขอบเขตการให้บริการในระยะที่ 1 ตามความพร้อมของข้อมูลภาษาอังกฤษที่มี ดังนี้

 • – หนังสือรับรองของนิติบุคคลที่มีรายการจดทะเบียนตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 เป็นต้นไป
  ให้บริการได้ในระยะที่ 1 ดังนี้
 1. เป็นนิติบุคคลที่มีวัตถุประสงค์ตามแบบสาเร็จรูปของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทุกแบบโดย
  ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม
 2. ผู้ขอรับบริการได้ยื่นคาขอตามแบบ บธ.2 และได้ชาระค่าธรรมเนียมตามข้อ 6 ครบถ้วน
  แล้ว
 • – หนังสือรับรองของนิติบุคคลที่มีรายการจดทะเบียนล่าสุดก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2557 และยังไม่มี

การแจ้งยืนยันข้อมูลภาษาอังกฤษ ให้บริการได้ในระยะที่ 1 ดังนี้

 • 1) นิติบุคคลนั้นได้นาส่งหนังสือแจ้งยืนยันชื่อนามสกุลหุ้นส่วน/กรรมการทุกคนและที่ตั้ง
  สานักงานแห่งใหญ่เป็นภาษาอังกฤษแก่นายทะเบียนโดยถูกต้องครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ระบุไว้ในข้อ 5
 • 2) เป็นนิติบุคคลที่มีวัตถุประสงค์ตามแบบสาเร็จรูปของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทุกแบบโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม
 • 3) ผู้ขอรับบริการได้ยื่นคาขอตามแบบ บธ.2 และได้ชาระค่าธรรมเนียมตามข้อ 6 ครบถ้วนแล้ว

1.4 รายการทางทะเบียนที่ให้การรับรอง
ในระยะที่ 1 สามารถให้บริการรับรองข้อมูลทางทะเบียนเป็นภาษาอังกฤษจานวน 5 รายการ ดังนี้
1) ชื่อหุ้นส่วนและเงินลงหุ้น/ชื่อกรรมการ
2) ชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ/อานาจกรรมการ
3) ข้อจากัดอานาจหุ้นส่วนผู้จัดการ/ทุนจดทะเบียน
4) สำนักงานแห่งใหญ่
5) วัตถุประสงค์

สำหรับข้อมูลที่ตั้งสานักงานสาขาและรายการอื่นๆที่สมควรจะให้ประชาชนทราบ จะเปิดให้บริการในระยะต่อไป

 

2) รูปแบบหนังสือรับรองนิติบุคคลเป็นภาษาอังกฤษ

 • 2.1 หนังสือรับรองนิติบุคคลเป็นภาษาอังกฤษเป็นเอกสารราชการที่ดาเนินการด้วยระบบการออกหนังสือรับรองทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Certificate) โดยใช้เทคโนโลยีการลงลายมือชื่อทางอิเล็กทรอนิกส์ (Digital Signature) ที่มีการตรวจสอบและควบคุมความถูกต้องของนายทะเบียน จึงไม่มีการประทับตรา ตำแหน่งนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทอีก ทั้งนี้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อกำหนดของพระราชบัญญัติว่าด้วย ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551
 • 2.2 รูปแบบหนังสือรับรองนิติบุคคลเป็นภาษาอังกฤษได้รับการพัฒนาและออกแบบจากเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีมาตรฐาน และเป็นที่ยอมรับในสากล ซึ่งผู้ขอรับบริการสามารถตรวจสอบความถูกต้องของหนังสือรับรองนิติบุคคลเป็นภาษาอังกฤษได้ด้วยตนเอง ดังนี้

3) ระยะเวลาและขั้นตอนในการให้บริการ
ระยะเวลาการให้บริการ 2 วันทำการ นับวันถัดจากวันที่ยื่นคำขอเป็นวันทำการวันแรก

 

4) สถานที่ให้บริการ ส่วนกลาง: กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (สนามบินน้ำ) แบ่งเป็น
– ชั้น 3 กรณีการขอหนังสือรับรองโดยทั่วไป
– ชั้น 4 กรณีจดทะเบียนนิติบุคคลพร้อมขอหนังสือรับรอง
สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขต 1 –6
ส่วนภูมิภาค: สานักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดและสาขา

 

5) การยื่นเอกสารแจ้งยืนยันข้อมูลภาษาอังกฤษ
นิติบุคคลใดมีความประสงค์ในการแจ้งยืนยันข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษแก่นายทะเบียน ได้แก่ ชื่อ -นามสกุลหุ้นส่วน/หุ้นส่วนผู้จัดการ/กรรมการ/กรรมการผู้จัดการและที่ตั้งสานักงานแห่งใหญ่ ให้ดำเนินการดังนี้

 • 1) Download ตัวอย่างหนังสือแจ้งยืนยันข้อมูลจากเว็บไซต์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า www.dbd.go.th > ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม >หนังสือรับรองนิติบุคคลเป็นภาษาอังกฤษ > แบบแจ้งยืนยันข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษ
 • 2) กรอกข้อความในหนังสือแจ้งยืนยันให้ครบถ้วน
 • 3) หุ้นส่วนผู้จัดการ/กรรมการตามอานาจ ลงลายมือชื่อและประทับตราสาคัญ (ถ้ามี) พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวอื่นที่ออกให้โดยหน่วยงานราชการของหุ้นส่วน/กรรมการ ทุกคนพร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
 • 4) ยื่นเอกสารด้วยตนเองหรือมอบอานาจให้บุคคลอื่นยื่นเอกสารแทน ณ ศูนย์บริการของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า นิติบุคคลที่ประสงค์ขอหนังสือรับรองเป็นภาษาอังกฤษสามารถยื่นเอกสารแจ้งยืนยันข้อมูลพร้อมคำขอรับหนังสือรับรองเป็นภาษาอังกฤษ (บธ.2) เลยก็ได้

6) ค่าบริการ
ฉบับละ ไม่เกิน 1,200 บาท แบ่งเป็น 2 ส่วน
– ค่าธรรมเนียมตามกฎกระทรวง รายการละ 40 บาท (ถ้าขอรับรองรายการทางทะเบียน 5 รายการ เป็นเงิน 200 บาท)
– ค่าดำเนินการ ฉบับละ 1,000 บาท

 

7) การนำไปใช้ในต่างประเทศ
หนังสือรับรองภาษาอังกฤษเป็นเอกสารต้นฉบับทางราชการที่นาไปใช้ได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งการนาไปใช้ในต่างประเทศอาจต้องคำนึงถึงธรรมเนียมปฏิบัติระหว่างประเทศ ที่ต้องมีการรับรองเอกสารจากกระทรวงการต่างประเทศ (Legalization) สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กองสัญชาติและนิติกรณ์กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ 123 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 โทรศัพท์0-2575-1057ถึง 60 โทรสาร 0-2575-1054 E-mail :consular04@mfa.go.th

ค่าธรรเนียม

ค่าธรรเนียมในการขอ หนังสือรับรอง บริษัท เป็นภาษาอังกฤษ จะมีค่าธรรมเนียม ฉบับละไม่เกิน 1,200 บาท แบ่งเป็น 2 ส่วน
– ค่าธรรมเนียมตามกฎกระทรวง รายการละ 40 บาท (ถ้าขอรับรองรายการทางทะเบียน 5 รายการ เป็นเงิน 200 บาท)
ค่าดำเนินการ ฉบบัละ1,000 บาท

Leave a Comment

Scroll to Top