รับรู้รายได้กการรับเหมา

รับทำบัญชี.COM | รับรู้รายได้จากการรับเหมาก่อสร้าง 7 ลักษณะ?

Click to rate this post!
[Total: 76 Average: 5]

รับรู้รายได้รับเหมา

การรับรู้รายได้รับเหมาเป็นกระบวนการทางบัญชีและการเงินที่ใช้ในการบันทึกรายได้ที่ได้รับจากการรับเหมางานหรือโครงการโดยตรง โดยไม่พิจารณาจำนวนหรือปริมาณงานที่ได้รับ แต่เป็นการรับรู้รายได้ในลักษณะที่รับเงินตายตัวตามค่าเหมาที่ถูกตกลงไว้กับลูกค้าหรือผู้ว่าจ้าง กระบวนการนี้มักใช้ในธุรกิจก่อสร้าง, บริการที่มีลักษณะเหมา, หรือโครงการโฆษณาและการตลาด เราสามารถสรุปกระบวนการรับรู้รายได้รับเหมาดังนี้

 1. รับรู้การรับเหมา เมื่อคุณได้รับสัญญาหรือข้อตกลงจากลูกค้าหรือผู้ว่าจ้างเพื่อทำงานหรือโครงการ คุณต้องรับรู้รายได้ที่คาดว่าจะได้รับจากงานนี้ รายได้รับเหมาจะถูกรับรู้เมื่อคุณมีสิทธิ์ในการรับเงินตามข้อตกลงที่เริ่มมีผลบังคับใช้.

 2. การบันทึกรายได้ คุณต้องบันทึกรายได้รับเหมาในบัญชีของคุณ รายได้นี้จะถูกบันทึกในบัญชีรายรับของคุณ และมักถูกแยกเป็นโครงการหรืองานแต่ละงาน การบันทึกรายได้เป็นขั้นตอนสำคัญในการติดตามรายได้และควบคุมการเงินของธุรกิจของคุณ.

 3. การสร้างใบแจ้งหนี้ เมื่อคุณได้รับรู้รายได้รับเหมาแล้ว คุณต้องสร้างใบแจ้งหนี้และส่งให้กับลูกค้าหรือผู้ว่าจ้าง ในใบแจ้งหนี้จะระบุจำนวนเงินที่คุณกำลังเรียกเก็บตามข้อตกลง.

 4. การรับเงิน เมื่อลูกค้าหรือผู้ว่าจ้างชำระเงินตามใบแจ้งหนี้ คุณต้องบันทึกการรับเงินในบัญชีของคุณและปรับปรุงยอดเงินที่เป็นหนี้ตามค่าเหมาที่ได้รับ.

 5. การตรวจสอบรายได้ คุณควรตรวจสอบรายได้รับเหมาอย่างเป็นระยะเวลาเพื่อติดตามยอดรายได้, รับรู้ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง, และทำการปรับปรุงแผนการเงินของคุณตามความเปลี่ยนแปลง.

 6. การรายงานและเสนอบัญชี การรายงานรายได้รับเหมาเป็นส่วนสำคัญของกระบวนการบัญชี คุณต้องรายงานรายได้นี้ในรายงานการเงินของคุณและนำไปใช้ในการเสนอบัญชีและการตรวจสอบการเงินของคุณ.

การรับรู้รายได้รับเหมาเป็นส่วนสำคัญของการบริหารการเงินในธุรกิจ มันช่วยให้คุณทราบถึงรายได้ที่คาดว่าจะมาถึงและทำให้คุณสามารถวางแผนและควบคุมการเงินของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ.

แนวทางการรับรู้รายได้ของธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง

 1. เมื่อเริ่มทำสัญญาหรือมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่จะก่อให้เกิดรายได้หรือประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ
 2. เมื่อดำเนินงานเสร็จ ให้รับรู้รายได้ทั้งหมดเมื่อส่งมอบงาน
 3. เมื่อคำนวณตามอัตราส่วนต้นทุนของงานที่เกิดขึ้นแล้ว กับต้นทุนทั้งหมดที่ประมาณว่าจะใช้ในการก่อสร้างตามสัญญา
 4. ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานที่ทำเสร็จโดยทีมวิศวกร โดยคิดเป็นอัตราส่วนร้อยละเท่าใดของงานตามสัญญา
 5. เมื่อรับรู้เป็นรายได้ตามเงินค่างวดที่ถึงกำหนดชำระ ให้ใช้วิธีการรับรู้ตามอัตรากำไรขั้นต้น
 6. เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงสัญญาที่อันเกิดจากดัดแปลงงานหรือเป็นไปตามเงื่อนไขต้องสามารถวัดมูลค่าได้อย่างน่าเชื่อถือ
 7. เมื่อประมาณผลของงานไม่ได้ต้องรับรู้รายได้ไม่เกิดกว่าต้นทุนการก่อสร้างที่เกิดขึ้น

ลักษณะการให้บริการรับเหมาก่อสร้าง

ลักษณะการให้บริการรับเหมาก่อสร้าง
1. เรียกเก็บเงินล่วงหน้าจากผู้ว่าจ้าง โดยมีข้อตกลงว่าต้องคืนเงินดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้าง โดยยอมให้ผู้ว่าจ้างหักเงินดังกล่าวออกจากเงินค่างานที่ผู้รับจ้างจะได้รับในแต่ละงวด เพื่อชดเชยเงินล่วงหน้าที่รับไปจนกว่าจะครบถ้วน
2. มีการหักเงินประกันผลงานของผู้รับจ้าง และจะคืนเงินประกันผลงานให้แก่ผู้รับจ้างเมื่อหมดระยะเวลาประกันผลงาน

เงินรับล่วงหน้า
1. เงินรับล่วงหน้าจะต้องนำมารวมคำนวณเป็นรายได้เพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล (ท.ป.1/2528)
2. ผู้ว่าจ้างจะต้องหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ในอัตราร้อยละ 3.0 ของเงินล่วงหน้า (ท.ป.4/2528)
3. ผู้รับจ้างจะต้องนำเงินรับล่วงหน้ามารวมคำนวณเป็นมูลค่าของฐานภาษีเพื่อคิดภาษีมูลค่าเพิ่ม
4. เมื่อมีการจ่ายค่างวดแต่ละงวดให้ผู้รับจ้าง ผู้ว่าจ้างมีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย ในอัตราร้อยละ 3.0 ของเงินค่างวดหลังหักเงินจ่ายล่วงหน้าในแต่ละงวดออกแล้ว

เงินประกันผลงาน
1. เงินประกันผลงานถือเป็นรายได้ของผู้รับจ้างเลย ดังนั้นค่างวดจะต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายของค่างวดเต็ม
2. ผู้รับจ้างต้องนำเงินประกันผลงานที่โดนหักในแต่ละงวดมารวมเป็นฐานภาษีเพื่อคิดภาษีมูลค่าเพิ่ม
3. เมื่อมีการจ่ายเงินประกันผลงานคืนให้แก่ผู้รับจ้าง ผู้ว่าจ้างไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายอีก และผู้รับจ้างไม่ต้องนำเงินประกันผลงานดังกล่าวมาเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม