ราคาขายสินทรัพย์ หาได้จาก?

Click to rate this post! [Total: 122 Average: 5] กิจการ …

ราคาขายสินทรัพย์ หาได้จาก? Read More »

Click to rate this post!
[Total: 122 Average: 5]

กิจการสามารถหาราคาขายของสินทรัพย์ได้จาก

1ราคาตามสัญญาซื้อขาย อาจจะปรับปรุงด้วยต้นทุนโดยตรงจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
2ราคาตลาด 2ราคาตามประเมินราคาที่คาดว่าจะได้รับจากการขายทรัพย์สิน

ราคาขายสินทรัพย์สามารถหาได้จากกระบวนการการประเมินค่าสินทรัพย์ (Asset Valuation) โดยมีหลายวิธีและวิธีการในการประเมินค่าสินทรัพย์ต่าง ๆ ขึ้นอยู่กับลักษณะของสินทรัพย์และวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ ดังนี้:

  1. การประเมินตามตลาด (Market Valuation): วิธีนี้ใช้ข้อมูลราคาขายของสินทรัพย์ที่คล้ายกันในตลาดสำหรับการประเมินราคาขายสินทรัพย์ สามารถใช้ข้อมูลจากการซื้อขายที่เกี่ยวข้องในตลาดหรือข้อมูลการซื้อขายสามารถใช้เป็นตัวบ่งชี้

  2. การประเมินตามราคาทุน (Cost Valuation): วิธีนี้ใช้ราคาทุนต้นทุนหรือราคาทุนสุทธิ (net book value) ของสินทรัพย์เพื่อประเมินค่า วิธีนี้มักใช้ในกรณีที่สินทรัพย์มีอายุนานและมีการคิดค่าเสื่อมราคา (depreciation) ตลอดเวลา

  3. การประเมินตามราคาการจ่ายแทน (Replacement Cost Valuation): วิธีนี้ใช้ราคาที่ต้องจ่ายในการสร้างหรือซื้อสินทรัพย์ใหม่ที่คล้ายกันในปัจจุบัน และคิดค่าเสื่อมราคาออกไปเพื่อประเมินค่าสินทรัพย์

  4. การประเมินตามค่าตัดบัญชี (Book Value Valuation): วิธีนี้ใช้ค่าสมุดบัญชีของสินทรัพย์ตามบัญชีรายรับ-รายจ่ายของบริษัทเพื่อประเมินค่า

  5. การประเมินตามโครงสร้างทุน (Capitalization Valuation): วิธีนี้ใช้การประเมินราคาโดยคิดค่าปัจจุบันของรายได้หรือกรณีใช้สิทธิในการใช้สินทรัพย์

  6. การประเมินตามรายได้ (Income Valuation): วิธีนี้ใช้รายได้ที่สินทรัพย์สามารถผลิตขึ้นในอนาคตเพื่อประเมินค่าสินทรัพย์

การเลือกวิธีการประเมินค่าสินทรัพย์ขึ้นอยู่กับลักษณะและลักษณะของสินทรัพย์ที่ต้องการประเมิน และการตัดสินใจของผู้ประเมินหรือบริษัท การประเมินค่าสินทรัพย์ส่วนใหญ่จะต้องการความเชี่ยวชาญในสาขาการเงินและการบัญชี เช่น ผู้ประเมินทรัพย์สิน (Asset Appraiser) หรือผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มั่นใจว่าการประเมินค่าถูกต้องและมีความน่าเชื่อถือในธุรกิจและการตัดสินใจทางการเงิน

บริษัทรับทำบัญชี ดี มี ประโยชน์ อย่างไร?

ประโยชน์ของการบัญชีต้นทุน วัตถุประสงค์ และ ประโยชน์ของการจัด ทำบัญชี ข้อดี ของ เครื่อง ลง บัญชี ใน งาน สำนักงาน ประโยชน์ ของ ผังบัญชี ประโยชน์การเรียนบัญชี การนำ บัญชี ไปใช้ในชีวิตประจำวัน คุณสมบัติที่ดี ของข้อมูล ทางการ บัญชีเพื่อการจัดการ บทบาทของการบัญชี
ปิดงบเปล่า

ปิดงบเปล่าด้วยตัวเอง 7 ขั้นตอน เบื้องต้น รู้แล้วใครๆก็ทำได้?

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ปิดงบเปล่า ใช้เอกสารอะไรบ้าง ปิดงบเปล่า ปิดงบเปล่า ราคาถูก ตัวอย่างการปิดงบบัญชี ตัวอย่างงบเปล่า ปิดงบเปล่า คือ ไม่ส่งงบ การเงิน ติด คุก ไหม ปิดงบบัญชีประจําปี เดือนไหน ใกล้ฉัน ออนไลน์

ลงทุนการสร้างความมั่นใจกับตัวเอง?

ความเสี่ยงในการลงทุน มีอะไรบ้าง การ ลงทุน มีความเสี่ยงโปรดใช้วิจารณญาณ ความเสี่ยงในการลงทุน มีกี่ประเภท การลงทุนที่มีความเสี่ยงสูง มีอะไรบ้าง ปัจจัยการลงทุน เพราะเหตุใดจึงต้องมีการลงทุน ความเสี่ยงในการลงทุน มีกี่ระดับ การลดความเสี่ยงในการลงทุน

ไมโครกรีน ภาษี กิจการค้า รายรับ รายจ่าย?

หัก ณ ที่จ่าย ไมโครกรีน งานวิจัย ระยะเวลาที่ควรเก็บต้นอ่อนไมโครกรีน คือช่วงระยะเวลากี่วัน ไมโครกรีน มีอะไรบ้าง ผัก กิน ต้นอ่อน มี อะไร บ้าง ออนไลน์
ภาษีหักณที่จ่ายค่าเช่า

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ค่าเช่า เครื่องถ่ายเอกสาร?

ค่าถ่ายเอกสาร หัก ณ ที่จ่าย ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ลงบัญชี ค่าเช่า โต๊ะ เก้าอี้ หัก ณ ที่จ่าย ค่าเช่าเฟอร์นิเจอร์ หัก ณ ที่จ่าย กี่ เปอร์เซ็นต์ ค่าเช่าทรัพย์สิน หัก ณ ที่จ่าย ค่าเช่า Server หัก ณ ที่จ่าย หัก ณ ที่จ่ายค่าเช่ารถ ค่าเช่าโกดัง หัก ณ ที่จ่าย ใกล้ฉัน ออนไลน์

รับผลิตใบปลิว มั่นคงด้วยบริการ มีคุณภาพ?

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย พิมพ์ใบปลิว a5 ราคาถูก พิมพ์ใบปลิว ราคาถูก พิมพ์ ใบปลิว ด่วน รับออกแบบใบปลิว ร้านทําใบปลิว ใกล้ฉัน แจกใบปลิว ผิดกฎหมายไหม ตัวอย่างใบปลิวเปิดร้านใหม่ พิมพ์ใบปลิว a4 ใกล้ฉัน ออนไลน์
ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายบริษัท 150 ตัวอย่าง สํานักงาน ที่หักได้มีอะไรบ้าง?

ค่าใช้จ่าย หมายถึง รายการค่าใช้จ่าย บัญชีค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายบริษัท มีอะไรบ้าง ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด ลงบัญชี ค่าใช้จ่าย ภาษี ค่าใช้จ่ายข้ามปี สรรพากร ตัวอย่างค่าใช้จ่าย

Leave a Comment

Scroll to Top