รับทำบัญชี.COM | ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์ ค่าซากภาษีบวกกลับ?

Click to rate this post!
[Total: 122 Average: 5]

กิจการสามารถหาราคาขายของสินทรัพย์ได้จาก

1ราคาตามสัญญาซื้อขาย อาจจะปรับปรุงด้วยต้นทุนโดยตรงจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
2ราคาตลาด 2ราคาตามประเมินราคาที่คาดว่าจะได้รับจากการขายทรัพย์สิน

ราคาขายสินทรัพย์สามารถหาได้จากกระบวนการการประเมินค่าสินทรัพย์ (Asset Valuation) โดยมีหลายวิธีและวิธีการในการประเมินค่าสินทรัพย์ต่าง ๆ ขึ้นอยู่กับลักษณะของสินทรัพย์และวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ ดังนี้:

  1. การประเมินตามตลาด (Market Valuation): วิธีนี้ใช้ข้อมูลราคาขายของสินทรัพย์ที่คล้ายกันในตลาดสำหรับการประเมินราคาขายสินทรัพย์ สามารถใช้ข้อมูลจากการซื้อขายที่เกี่ยวข้องในตลาดหรือข้อมูลการซื้อขายสามารถใช้เป็นตัวบ่งชี้

  2. การประเมินตามราคาทุน (Cost Valuation): วิธีนี้ใช้ราคาทุนต้นทุนหรือราคาทุนสุทธิ (net book value) ของสินทรัพย์เพื่อประเมินค่า วิธีนี้มักใช้ในกรณีที่สินทรัพย์มีอายุนานและมีการคิดค่าเสื่อมราคา (depreciation) ตลอดเวลา

  3. การประเมินตามราคาการจ่ายแทน (Replacement Cost Valuation): วิธีนี้ใช้ราคาที่ต้องจ่ายในการสร้างหรือซื้อสินทรัพย์ใหม่ที่คล้ายกันในปัจจุบัน และคิดค่าเสื่อมราคาออกไปเพื่อประเมินค่าสินทรัพย์

  4. การประเมินตามค่าตัดบัญชี (Book Value Valuation): วิธีนี้ใช้ค่าสมุดบัญชีของสินทรัพย์ตามบัญชีรายรับ-รายจ่ายของบริษัทเพื่อประเมินค่า

  5. การประเมินตามโครงสร้างทุน (Capitalization Valuation): วิธีนี้ใช้การประเมินราคาโดยคิดค่าปัจจุบันของรายได้หรือกรณีใช้สิทธิในการใช้สินทรัพย์

  6. การประเมินตามรายได้ (Income Valuation): วิธีนี้ใช้รายได้ที่สินทรัพย์สามารถผลิตขึ้นในอนาคตเพื่อประเมินค่าสินทรัพย์

การเลือกวิธีการประเมินค่าสินทรัพย์ขึ้นอยู่กับลักษณะและลักษณะของสินทรัพย์ที่ต้องการประเมิน และการตัดสินใจของผู้ประเมินหรือบริษัท การประเมินค่าสินทรัพย์ส่วนใหญ่จะต้องการความเชี่ยวชาญในสาขาการเงินและการบัญชี เช่น ผู้ประเมินทรัพย์สิน (Asset Appraiser) หรือผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มั่นใจว่าการประเมินค่าถูกต้องและมีความน่าเชื่อถือในธุรกิจและการตัดสินใจทางการเงิน

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )