ราคาขายสุทธิสินทรัพย์

รับทำบัญชี.COM | หาราคาที่เป็นหลักฐานสินทรัพย์ด้อยค่า?

Click to rate this post!
[Total: 19 Average: 5]

หากกิจการพบว่ามีข้อบ่งชี้ที่ทำให้เชื่อได้ว่าสินทรัพย์เกิดการด้อยค่า

ราคาขายสุทธิสินทรัพย์

หากกิจการพบว่ามีข้อบ่งชี้ที่ทำให้เชื่อได้ว่าสินทรัพย์เกิดการด้อยค่า

หากกิจการพบว่ามีข้อบ่งชี้ที่ทำให้เชื่อได้ว่าสินทรัพย์เกิดการด้อยค่า กิจการจะสามารถหาราคาที่ถือเป็นหลักฐานสำหรับราคาขายสุทธิของสินทรัพย์จากแหล่งใดได้บ้างคะ

กิจการสามารถหาราคาขายสุทธิของสินทรัพย์ ได้จาก
1. ราคาตามสัญญาซื้อขายที่เกิดจากการต่อรองอย่างเป็นอิสระ ปรับปรุงด้วยต้นทุนส่วนเพิ่มซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับการจำหน่ายสินทรัพย์
2. ถ้าไม่มีราคาตาม 1. ให้ใช้ราคาซื้อขายในตลาดซื้อขายคล่อง
3. ถ้าไม่มี 1.และ 2. ให้ประมาณราคาขายสุทธิจากข้อมูลที่ดีที่สุดที่หาได้ ซึ่งคาดว่า กิจการจะได้รับจากการจำหน่ายสินทรัพย์

ราคาขายสุทธิสินทรัพย์ (Net Asset Value, NAV) เป็นค่าทางการเงินที่ใช้ในการประเมินมูลค่าของกองทุนรวม (Mutual Fund) หรือกองทุนรวมสำหรับผู้ลงทุน ซึ่งสามารถคำนวณได้โดยหาผลรวมของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนและหักหนี้สินทรัพย์หรือค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง จากผลรวมนี้ก็จะได้ราคาขายสุทธิสินทรัพย์ที่ผู้ลงทุนจะได้รับหากต้องขายหน่วยลงทุนของตนในกองทุนรวม นี่เป็นวิธีการคำนวณราคาหน่วยลงทุนในกองทุนรวมในขณะที่ราคาตลาดอาจมีความแตกต่างออกไปกับราคาขายสุทธิสินทรัพย์.

สูตรการคำนวณราคาขายสุทธิสินทรัพย์ (NAV) มักจะดัดแปลงตามกฎหมายและบริษัทจัดการกองทุน แต่สูตรหลักๆ คือ:

ราคาขายสุทธิสินทรัพย์นี้ส่งผลต่อราคาหน่วยลงทุนของกองทุน โดยทั่วไปแล้ว การซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนจะต้องจ่ายราคาที่สูงกว่า NAV เนื่องจากมีค่าซื้อขายและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง ในขณะที่การขายหน่วยลงทุนจะได้รับราคาต่ำกว่า NAV เนื่องจากมีค่าซื้อขายและค่าใช้จ่ายในการขาย

การเข้าใจราคาขายสุทธิสินทรัพย์มีความสำคัญสำหรับนักลงทุน เนื่องจากมันจะมีผลต่อกำไรหรือขาดทุนที่ผู้ลงทุนจะได้รับเมื่อซื้อหรือขายหน่วยลงทุนในกองทุนรวม การคำนวณ NAV มีความซับซ้อนและต้องดูถึงรายละเอียดของการลงทุนในกองทุนรวม ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบ NAV ประจำวันของกองทุนรวมในรายงานเกี่ยวกับกองทุนหรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการกองทุนเพื่อเป็นข้อมูลสำคัญในการตัดสินใจการลงทุนในกองทุนรวม

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )