ราคาทุน

รับทำบัญชี.COM | ราคาทุนปรับปรุงบันทึกบัญชีอยู่หมวด?

Click to rate this post!
[Total: 245 Average: 5]

ราคาทุน

ราคาทุน คือ (The Cost) ราคาจ่ายซื้อของสินทรัพย์ ณ วันที่บริษัทได้สินทรัพย์นั้นมา บวกต้นทุนในการจัดหาสินทรัพย์ ตัวอย่างราคาทุนที่เกิดขึ้นในการจัดหาสินทรัพย์ที่เห็นโดยทั่วไป ได้แก่ ราคาซื้อรวมภาษีนําเข้า ภาษีซื้อที่เรียกคืนไม่ได้หักส่วนลดการค้า และภาษีที่จะได้รับคืน ดังนั้นราคาทุนของสินทรัพย์เมื่อแสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงินเป็นเวลานานมักมีมูลค่าต่ำกว่าราคาตลาด โดยเฉพาะในกรณีที่สินทรัพย์มีราคาสูงขึ้นเรื่อยๆ เพราะราคาทุนนั้นเป็นราคาที่แสดงในอตีต

ราคาทุน (The Cost) ในบัญชีและการเงินหมายถึง ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตหรือจัดหาสินค้าหรือบริการ ซึ่งรวมถึงค่าใช้จ่ายในการซื้อวัตถุดิบ ค่าแรงงาน ค่าใช้จ่ายในการผลิต ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บ ค่าใช้จ่ายในการขนส่ง ค่าใช้จ่ายในการคงคลัง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการนี้ ราคาทุนมีบทบาทสำคัญในการคำนวณกำไรและขาดทุนขององค์กร โดยหลักการคือ กำไรเกิดขึ้นเมื่อราคาขายสินค้าหรือบริการมากกว่าราคาทุน และขาดทุนเกิดขึ้นเมื่อราคาขายน้อยกว่าราคาทุน

ราคาทุนสามารถแบ่งออกเป็นหลายประเภท ได้รวมถึง

  1. ค่าใช้จ่ายในการซื้อวัตถุดิบ ค่าใช้จ่ายในการซื้อวัตถุดิบหรือวัสดุที่ใช้ในกระบวนการผลิต หรือในการให้บริการ รวมถึงค่าใช้จ่ายในการจัดส่งวัตถุดิบมายังสถานที่ผลิต

  2. ค่าแรงงาน ค่าใช้จ่ายในการจ้างแรงงานที่มีส่วนร่วมในกระบวนการผลิตหรือการให้บริการ รวมถึงค่าจ้างแรงงานโดยรวมทั้งสวัสดิการและประสิทธิภาพการทำงาน

  3. ค่าใช้จ่ายในการผลิต ค่าใช้จ่ายในกระบวนการผลิตหรือการให้บริการเอง อาจรวมถึงค่าเช่าอุปกรณ์ ค่าเช่าโรงงาน ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า และค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาอุปกรณ์และเครื่องมือ

  4. ค่าใช้จ่ายในการคงคลัง ค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาสินค้าหรือวัตถุดิบในคลังสินค้า รวมถึงค่าใช้จ่ายในการรักษาความปลอดภัยและความสะอาดของคลังสินค้า

  5. ค่าใช้จ่ายในการขนส่ง ค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้าหรือบริการจากสถานที่ผลิตถึงสถานที่จำหน่ายหรือลูกค้า รวมถึงค่าน้ำมัน เชื้อเพลิง ค่าตลาด และค่าใช้จ่ายในการบรรจุสินค้า

ราคาทุนเป็นข้อมูลสำคัญที่ใช้ในการบริหารงานและการตัดสินใจทางการเงิน และมีบทบาทสำคัญในการกำหนดราคาขาย การวางราคาสินค้า การคำนวณกำไรขาดทุน และการวางแผนการเงินขององค์กร

 
ราคาทุน
ราคาทุน

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )