รวมภาระภาษีต่างๆ ที่ผู้ลงทุนในกองทุนรวมต้องรู้ไว้

ภาระภาษีต่างๆ ที่ผู้ลงทุน ในกองทุนรวมต้องรู้ไว้?

Click to rate this post! [Total: 130 Average: 5] รวมภาร …

ภาระภาษีต่างๆ ที่ผู้ลงทุน ในกองทุนรวมต้องรู้ไว้? Read More »

Click to rate this post!
[Total: 130 Average: 5]

รวมภาระภาษีต่างๆ ที่ผู้ลงทุนในกองทุนรวมต้องรู้ไว้

                ในโลกของปัจจุบันนั้นการแข่งขันทางการค้าและการลงทุน นักลงทุนต้องแสวงหาทางเลือกในการลงทุนที่เหมาะสมและสอดคล้องกับทิศทางของเศรษฐกิจโลก ซึ่งตามมาด้วยผลตอบแทนที่คุ้มค่า ซึ่งทางเลือกอีกอย่างหนึ่งที่น่าสนใจในการลงทุนนั้นก็คือ “การลงทุนในกองทุนรวม” กองทุนรวมจึงเป็นเครื่องมือในการลงทุนของนักลงทุน

โดยเฉพาะนักลงทุนรายย่อยที่มีความประสงค์จะนำเงินมาลงทุนในตลาดเงินตลาดทุน แต่ก็ติดข้อจำกัดบางประเภทที่ไม่สามารถลงทุนได้ เช่น มีทุนทรัพย์จำกัดที่จะกระจายการลงทุนเพื่อลดความเสี่ยง หรือก็ไม่มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการลงทุน ดังนั้น นักลงทุนจึงเลือกที่จะลงทุนในกองทุนรวม เพื่อให้กองทุนรวมซึ่งจะบริการโดยผู้มีความรู้และความรู้ความเชี่ยวชาญไปดำเนินการลงทุนแทนตนเอง

แต่การลงทุนก็มีความเสี่ยงเป็นปัจจัยสำคัญที่นักลงทุนทุกคนพึงคิด ดังนนั้นการศึกษาความเสี่ยงในการลงทุนและอีกอย่างหนึ่งที่ไม่คววรพลาด ก็คือ “ภาระภาษีจากการลงทุน” จะได้ผลตอบแทนที่เหมาะสมและคุ่มค่ากับการลงทุนในกองทุนรวมหรือไม่ เช่นนั้นก่อนที่จะกล่าวถึงภาระภาษีในการลงทุนกองทุนรวม ก็มาทำความรู้จักกับกองทุนรวมว่าคืออะไร และมีลักษณะเป็นเช่นใดกันค่ะ กองทุนรวม คืออะไร กองทุนรวม (Mutual fund) การรวบรวมเงินลงทุนรายย่อยเป็นก้อนใหญ่ แล้วนำเงินที่รวบรวมได้นั้นไปลงทุนในตลาดเงินตลาดทุน

โดยมีบริษัทจัดการกองทุน ซึ่งเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากกองทุนเป็นผู้ทำหน้าที่ในการบริหารจัดการและการลงทุนแทนนักลงทุน หรือที่เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า “ผู้ถือหน่วยลงทุน” โดยบริษัทจัดหาเงินทุนจะออกหนังสือชี้ชวน เพื่อให้ลงทุนพิจารณาประกอบการตัดสินใจลงทุน หลังจากนั้นจึงออกและเสนอขายหน่วยให้แก่นักลงทุน

ซึ่งหน่วยลงทุนจะมีฐานะความเสมือนเป็นหลักฐานยืนยันฐานะความเป็นเจ้าของเงินที่ลงทุนบริหารจัดการจนกองทุนมีผลประโยชนืงอกเงยแล้ว ก้จะนำผลประโยชน์ดังกล่าวมาจ่ายคืนให้กับนักลงทุนตามสัดส่วนที่ได้ลงทุน นอกจากนี้ ยังมีการจัดตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ ซึ่งไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัทบริหารจัดการกองทุนาทำหน้าที่รักษาผลประโยชน์ของนักลงทุน ถ้าแบ่งตามประเภทจะสามารถแบ่งกองทุนรวมออกเป็น 2 ประเภท คือ

1.กองทุนเปิด เป็นกองทุนรวมทั่วไปที่ไม่ได้จำกัดขนาดและระยะเวลาในการไถ่ถอนหน่วยลงทุนคืน

2.กองทุนปิด เป็นกองทุนที่จำกัดขนาดและกำหนดระยะเวลาไถ่ถอนหรือกำหนดอายุของโครงการที่ชัดเจนโดยจะระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนก่อนจำหน่ายลงทุน ภาาระภาษีของกองทุนรวม เมื่อนักลงทุน (หรือผู้ถือหน่วยลงทุน) ได้นำเงินมาลงทุนในกองทุนรวมแล้วนั้น ผลตอบแทนที่นักลงทุนพึงได้รับ มีดังนี้

1. กำไรหรือมูลค่าเพิ่มจากการลงทุน หรือเงินได้จากการขายหน่วยลงทุน ตัวอย่างเช่น ซื้อหน่วยลงทุนไว้ในราคา 10 บาทต่อหน่วย เป็นจำนวน 2,000 หน่วย เป็นเงิน 20,000 บาท ต่อมานักลงทุนประสงค์ทีจะขายเพราะมูลค่าของหน่วยลงทุนเพิ่มขึ้นเป็น 15 บาทต่อหน่อย เมื่อได้ขายไปแล้วนักลงทุนย่อมมีกำไรหรือมูลค่าเพิ่มจากการลงทุน จำนวน 5 บาท รวมเป็นเงินต่อหน่วย 10,000 บาท จากการลงทุน

2. เงินปันผล คือกำไรที่บริษัแบ่งจ่ายให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัท กรณีที่มีการระบุในหนังสือชี้ชวนให้ลงทุนของกองทุนรวมว่าเป็นกองทุนรวมที่มีการจ่ายเงินปันผลและได้ประกาศจ่ายเงินปันผลนั้น เงินปันผลที่นักลงทุนนี้ได้รับถือว่าเป็นรายได้พึงได้รับจากการลงทุนในกองทุนรวม ซึ้งผลตอบแทนที่นักลงทุนผู้ถือหน่วยลงทุนพึงได้รับทั้ง 2 ประการที่ได้กล่าวมาข้างต้น นั้นมีภาระภาษีของการลงทุนในกองทุนรวมจะเป็นอย่างไรนั้นอาจพิจารณาได้ใน 2 อย่างคือ

1. ในแง่กองทุนรวม

2. ในแง่ผู้ถือหน่วยลงทุน 1.ในแง่กองทุนรวม กองทุนรวมเป็นนิติบุคคลที่แยกต่างหากจากบริษัทจัดการกองทุน กองทุนรวมจึงไม่ใช่หน่วยภาษี เพราะกองทุนรวมมิใช่นิติบุคคลตามความหมายของมาตรา 39 แห่งประมวลรัษฏากร เนื่องจากกองทุนรวมที่มีอยู่ในปัจจุบันเป็นกองทุนรวมที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 จึงมีฐานะเป็นนิติบุคคลตามกฏหมายดังกล่าว ดังนั้นรายได้ที่กองทุนรวมได้รับนั้นย่อมได้รับยกเว้น ไม่ต้องนำมารวมคำนวณภาษีของกองทุนรวมแต่อย่างใด

2. ในแง่ผู้ถือหน่วย ผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมอาจจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลก็ได้ และอาจจะมีสัญชาติหรือไม่ก็ได้ ไม่ได้มีบทบัญญัติตามกฎหมายจำกัดหรือบัญญัติห้ามไม่ให้ลงทุนไว้แต่อย่างใด การที่ถือหุ้นหน่วยลงทุนเป็นใครนั้น ย่อมก่อให้เกิดผลทางภาษีอากรที่แตกต่างกัน โดยจะพิจาณาเป็นหัวข้อใหญ่ 2 กรณีดังนี้ 1. กรณีผู้ถือหหน่วยลงทุนเป็นบุคคลธรรมดา สามาแยกพิจารณาได้เป็น 2 กรณี ดังนี้ค่ะ

(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นบุคคลธรรมดาที่อยู่ในประเทศไทย กรณี ผลตอบแทนเป็นกำไรหรือหรือเงินได้จากการขายหน่วยลงทุน จะได้รับยกเว้นไม่ต้องคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เพราะได้รับยกเว้นตามมาตรา 42(17) แห่งประมวลรัษฎากร กรณี ผลตอบแทนที่ได้รับเป็นเงินปันผล เงินปันผลที่่จ่ายจากเงินกองทุนรวมที่มีฐานะเป็นนิติบุคคลที่เกิดขึ้นก่อนที่จะมีพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักททรัพย์ พ.ศ.2535 นั้นเป็นเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(4)(ข) ซึ่งกองทุนรวมมีหน้าที่ในการหักภาษี ณ ที่จ่ายทันที่ แต่ผู้ลงทุนมีสิทธิเลือกว่าจะนำเงินปันผลจากกองทุนรวมดังกล่าวไปรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีบุคคลธรรมดารวมกับเงินพึงประเมอนประเภทอื่นหรือไม่ โดยผู้ลงทุนจะได้รับเครดิตภาษีเงินปันด้วย

(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นบุคคลธรรมดา ซึ่งไม่อยู่ในประเทศไทย (ผู้ลงทุนต่างชาติ) กรณี ผลตอบแทนเป็นกำไรหรือหรือเงินได้จากการขายหน่วยลงทุน จะได้รับยกเว้นไม่ต้องนำมาคำนวณเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณี ผลตอบแทนที่ได้รับเป็นเงินปันผล ผู้ลงทุนต่างชาติจะไม่ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย เพราะไม่มีสิทธิที่จะต้องหัก ณ ที่จ่ายจากเงินปันผล 2. กรณีผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นนิติบุคคล สามาแยกพิจารณาได้เป็น 2 กรณี ดังนี้ค่ะ

กรณี ผลตอบแทนเป็นกำไรหรือหรือเงินได้จากการขายหน่วยลงทุน จะไม่ได้รับยกเว้นเงินได้นิติบุคคล ผู้ถือหน่วยลงทุนจึงต้องนำกำไรหรือมูลค่าเพิ่มจากการลงทุนหรือเงินได้นิติบุคคล

กรณี ผลตอบแทนที่ได้รับเป็นเงินปันผล ผู้ลงทุนต่างชาติจะไม่ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย เพราะไม่มีสิทธิที่จะต้องหัก ณ ที่จ่ายจากเงินปันผล

 
รวมภาระภาษีต่างๆ ที่ผู้ลงทุนในกองทุนรวมต้องรู้ไว้
กิจการมีเจ้าหนี้กรรมการเยอะมาก

เจ้าหนี้ กรรมการ เยอะมาก?

เจ้าหนี้เงินยืมกรรมการ เลิกกิจการ เจ้าหนี้ เงินยืมกรรมการ ไม่คิดดอกเบี้ย บริษัทยืมเงินกรรมการ ลูกหนี้กรรมการ ดอกเบี้ย เงินยืมกรรมการ บันทึกบัญชีอย่างไร การบันทึกบัญชี ลูกหนี้เงินยืมกรรมการ บริษัทยืมเงินกรรมการ ไม่คิดดอกเบี้ยได้หรือไม่ ล้าง ลูกหนี้เงินยืมกรรมการ
ปก

แม่ค้าออนไลน์ คู่แข่ง ความเสี่ยง โอกาส?

แม่ค้าออนไลน์ ดังๆ แม่ค้าออนไลน์ คำคม แม่ค้าออนไลน์ ภาษาอังกฤษ แม่ค้าออนไลน์มือใหม่ 10 อันดับ แม่ค้าออนไลน์  อาชีพแม่ค้าออนไลน์ แม่ค้าออนไลน์มีใครบ้าง ขายของออนไลน์ยังไงให้มีคนซื้อ

ส่งสินค้าคาร์โก้ ขนส่ง บริการ มีคุณภาพ?

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย คาร์โก้ ขนส่งสนามบิน คาร์โก้ ขนส่งเกาหลีใกล้ฉัน คาร์โก้ ส่งของไปต่างประเทศ ขนส่งคาร์โก้ใกล้ฉัน คาร์โก้ ขนส่ง คือ คาร์โก้ ขนส่ง ราคา คาร์โก้ ขนส่งในประเทศไทย ส่งของคาร์โก้ สุวรรณภูมิ ใกล้ฉัน ออนไลน์

รับรู้ผลต่างอัตราแลกเปลี่ยน?

ปรับปรุงอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นปี 2564 กําไรขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน บันทึกบัญชี คำนวณกำไร ขาดทุน จากอัตราแลกเปลี่ยน การบันทึกบัญชี อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ การแปลงค่างบการเงินต่างประเทศ อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ คือ ปรับปรุงอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นปี 2565 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 ปรับปรุง 2564

ค่าคอม การเข้าใจและจัดการค่าคอมมิชชัน?

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย คอมมิชชั่น หมายถึง หลักเกณฑ์ การจ่ายค่าคอมมิชชั่น ค่าคอมมิชชั่น กี่เปอร์เซ็นต์ ค่าคอมมิชชั่น คือ ค่านายหน้า ค่าคอมมิชชั่น shopee ค่าคอมมิชชั่น ได้ ตอน ไหน ค่าคอมมิชชั่น tiktok ค่าคอมมิชชั่น พนักงานขาย ใกล้ฉัน ออนไลน์
ปก ขายของออนไลน์อะไรดี

แนะนำ 3 ขั้นตอน เริ่มต้น ขายของออนไลน์

วิธีขายของออนไลน์มือใหม่ อยากขายของออนไลน์ ขายอะไรดี อาชีพขายของออนไลน์ ภาษาอังกฤษ วิธีสมัครขายของออนไลน์ อยากขายของออนไลน์ แต่ไม่รู้จะขายอะไรดี ขายของออนไลน์ยังไงให้มีคนซื้อ เริ่ม ขายของออนไลน์ ไม่สต๊อกสินค้า เริ่มต้นขายของ

ข้อดีและข้อเสีย #5 ของการดำเนินธุรกิจในแต่ละรูปแบบ?

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ห้างหุ้นส่วน ข้อดี ข้อเสีย กิจการเจ้าของคนเดียว ข้อดีและข้อเสีย กิจการเจ้าของคนเดียว ข้อเสีย บริษัทจำกัด ข้อดี ข้อเสีย ห้างหุ้นส่วนสามัญ ข้อดี ข้อเสีย ข้อดีของกิจการเจ้าของคนเดียว ข้อเสียของกิจการห้างหุ้นส่วน ลักษณะของกิจการห้างหุ้นส่วน ใกล้ฉัน ออนไลน์

ผลิตสื่อออนไลน์ กิจการค้า รายรับ รายจ่าย?

หัก ณ ที่จ่าย อยาก ทํา ธุรกิจส่วนตัวแต่ ไม่รู้ จะ ทํา อะไร ธุรกิจออนไลน์ที่มาแรง ตัวอย่างธุรกิจส่วนตัว การทําธุรกิจออนไลน์ มีขั้นตอนอะไรบ้าง เริ่มต้นธุรกิจออนไลน์ การทําธุรกิจออนไลน์ มีอะไรบ้าง ธุรกิจส่วนตัวเล็กๆ แนวคิด การทําธุรกิจออนไลน์

Leave a Comment

Scroll to Top