รับทำบัญชี.COM | รายการทั่วไปที่ต้องมีในเอกสารประกอบลงบัญชี?

รายการทั่วไปที่ต้องมีในเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชี ได้แก่อะไรบ้าง

เอกสารที่ใช้ประกอบการลงบัญชีจะต้องรวมรายการทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางการเงินของบริษัทเพื่อให้การบันทึกข้อมูลเป็นไปอย่างถูกต้องและครอบคลุม. นี่คือรายการทั่วไปที่อาจปรากฏในเอกสารที่ใช้ประกอบการลงบัญชี

 1. รายละเอียดของการทำธุรกรรม (Transaction Details) รายละเอียดเกี่ยวกับการซื้อ-ขายสินค้าหรือบริการ เช่น วันที่ทำธุรกรรม เลขที่เอกสาร เลขที่ใบสั่งซื้อหรือใบเสร็จรับเงิน เป็นต้น

 2. รหัสบัญชี (Account Codes) รหัสหรือรายละเอียดของบัญชีที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรม เช่น รหัสบัญชีเงินสด รหัสบัญชีลูกหนี้ เป็นต้น

 3. จำนวนเงิน (Amount) ยอดเงินที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรม เช่น ยอดรวมการขาย ยอดรวมการจ่ายเงิน เป็นต้น

 4. คำอธิบาย (Description) คำอธิบายเกี่ยวกับการทำธุรกรรม อธิบายวัตถุประสงค์ รายละเอียดของสินค้าหรือบริการ เป็นต้น

 5. รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional Details) ข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรม เช่น ที่อยู่ของลูกค้า รายละเอียดสินค้า เป็นต้น

 6. วันที่ทำธุรกรรม (Transaction Date) วันที่เกิดการทำธุรกรรม เช่น วันที่สั่งซื้อ วันที่ส่งสินค้า วันที่ชำระเงิน เป็นต้น

 7. รายละเอียดผู้เกี่ยวข้อง (Related Parties) รายละเอียดเกี่ยวกับบุคคลหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรม เช่น ชื่อลูกค้า ชื่อผู้ขาย เป็นต้น

 8. ประเภทการทำธุรกรรม (Transaction Type) ประเภทของการทำธุรกรรม เช่น การซื้อ การขาย การชำระเงิน การรับเงิน เป็นต้น

 9. เงื่อนไขการชำระเงิน (Payment Terms) รายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการชำระเงิน เช่น กำหนดวันครบกำหนดชำระเงิน วิธีการชำระเงิน เป็นต้น

 10. สถานะการเงิน (Financial Status) สถานะการเงินปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรม เช่น ยอดคงเหลือสินค้าคงเหลือ ยอดเงินที่ค้างชำระ เป็นต้น

เอกสารที่ใช้ประกอบการลงบัญชีจะขึ้นอยู่กับลักษณะของกิจกรรมทางการเงิน การซื้อ-ขาย และกระบวนการธุรกรรมของบริษัท แต่ประกอบไปด้วยข้อมูลที่จำเป็นต้องบันทึกเพื่อให้การลงบัญชีเป็นไปอย่างถูกต้องและครอบคลุม

เอกสารประกอบการลงบัญชีมีกี่ประเภท

เอกสารประกอบการลงบัญชีสามารถแบ่งออกเป็นหลายประเภทตามลักษณะและวัตถุประสงค์ของเอกสารนั้น ๆ ดังนี้

 1. เอกสารทางการเงิน (Financial Documents) เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการบันทึกและรายงานกิจกรรมทางการเงินของบริษัท เช่น สมุดรายวัน สมุดบัญชี งบการเงิน งบทดลอง รายงานภาษี และรายงานการเบิกจ่าย

 2. เอกสารทางธุรกรรม (Transactional Documents) เอกสารที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการทางธุรกรรมของบริษัท เช่น ใบสั่งซื้อ ใบส่งสินค้า ใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จรับเงิน ใบเบิกค่าใช้จ่าย และใบรับ-จ่ายเงิน

 3. เอกสารทางทรัพยากรมนุษย์ (Human Resources Documents) เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในบริษัท เช่น ใบสมัครงาน สัญญาจ้างงาน ใบลา และใบเงินเดือน

 4. เอกสารทางธุรกิจ (Business Documents) เอกสารที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมธุรกิจของบริษัท เช่น ใบเสนอราคา ใบสัญญาซื้อขาย แผนธุรกิจ และรายงานการวิเคราะห์ทางธุรกิจ

 5. เอกสารทางภาษี (Tax Documents) เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการรายงานและชำระภาษี เช่น ใบส่งของ ใบกำกับภาษีมูลค่าเพิ่ม และรายงานภาษีเงินได้

 6. เอกสารทางการเงินรายปี (Year-End Financial Documents) เอกสารที่จัดทำเพื่อรายงานสถานะการเงินและกิจกรรมทางการเงินของบริษัทในรอบปี รวมถึงงบทดลองปิดบัญชีและรายงานการส่งมอบข้อมูลภาษี

 7. เอกสารทางสถานะบริษัท (Company Status Documents) เอกสารที่ระบุสถานะและข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท เช่น หนังสือรับรองการจดทะเบียน ประกาศนิติบุคคล และรายงานประจำปี

 8. เอกสารทางกฎหมาย (Legal Documents) เอกสารที่เกี่ยวข้องกับด้านกฎหมายของบริษัท เช่น สัญญา หนังสือให้คำแนะนำทางกฎหมาย และใบรับรองการจดทะเบียนเป็นต้น

เอกสารประกอบการลงบัญชีที่กล่าวมาข้างต้นเป็นเพียงตัวอย่างเบื้องต้น เอกสารที่แตกต่างกันอาจขึ้นอยู่กับลักษณะและการดำเนินงานของแต่ละบริษัท.

เอกสารประกอบการลงบัญชีมีอะไรบ้าง

เอกสารประกอบการลงบัญชีมีหลายประเภทที่ใช้ในกระบวนการบันทึกและรายงานกิจกรรมทางการเงินของบริษัท นี่คือเอกสารประกอบการลงบัญชีบางส่วนที่สำคัญ

 1. สมุดรายวัน (General Journal) เอกสารที่ใช้บันทึกทุกธุรกรรมการเงินที่เกิดขึ้นในบริษัทในลำดับเวลาที่เกิดขึ้น รายละเอียดของการทำธุรกรรมรวมถึงรหัสบัญชี วันที่ คำอธิบาย และจำนวนเงินที่เกี่ยวข้อง

 2. สมุดบัญชี (General Ledger) เอกสารที่รวบรวมข้อมูลจากสมุดรายวันและจัดเรียงตามบัญชีต่าง ๆ แต่ละบัญชีจะระบุยอดคงเหลือเป็นเวลา

 3. งบทดลอง (Trial Balance) เอกสารที่แสดงยอดคงเหลือของบัญชีทั้งหมดในบริษัท ใช้ในการตรวจสอบว่ายอดเครดิตและเดบิตเป็นเท่ากัน

 4. รายงานการเบิกจ่าย (Expense Reports) เอกสารที่รวบรวมรายการค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในบริษัท ระบุรายละเอียดของค่าใช้จ่ายแต่ละรายการ

 5. รายงานการเงิน (Financial Statements) เอกสารที่แสดงผลการทำงานและสถานะการเงินของบริษัทในระยะเวลาที่กำหนด รวมถึงงบทดลอง งบแสดงผลกำไรขาดทุน และงบสภาพทางการเงิน

 6. เอกสารที่เกี่ยวข้องกับภาษี (Tax Documents) เอกสารที่ใช้ในการรายงานข้อมูลเกี่ยวกับภาษีตามกฎหมาย เช่น ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ภาษีเงินได้ และภาษีอื่น ๆ

 7. เอกสารทางการเงินรายปี (Year-End Financial Documents) เอกสารที่จัดทำเพื่อรายงานสถานะการเงินและกิจกรรมทางการเงินของบริษัทในรอบปี รวมถึงงบทดลองปิดบัญชีและรายงานการส่งมอบข้อมูลภาษี

 8. เอกสารทางธุรกรรม (Transactional Documents) เอกสารที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการทางธุรกรรมของบริษัท เช่น ใบสั่งซื้อ ใบส่งสินค้า ใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จรับเงิน และใบเบิกค่าใช้จ่าย

 9. เอกสารทางภาษี (Tax Documents) เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการรายงานและชำระภาษี เช่น ใบส่งของ ใบกำกับภาษีมูลค่าเพิ่ม และรายงานภาษีเงินได้

 10. เอกสารทางทรัพยากรมนุษย์ (Human Resources Documents) เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในบริษัท เช่น ใบสมัครงาน สัญญาจ้างงาน ใบลา และใบเงินเดือน

เอกสารประกอบการลงบัญชีเหล่านี้มีความสำคัญในการบันทึกและรายงานกิจกรรมทางการเงินของบริษัท และการให้ข้อมูลทางการเงินให้แก่ผู้ที่สนใจหรือผู้มีส่วนสนใจในบริษัทเช่น ผู้ถือหุ้น ลูกค้า หรือหน่วยงานกำกับดูแล.

เอกสารส่งสํานักงานบัญชี มีอะไรบ้าง

เอกสารส่งสำนักงานบัญชีมีหลายประเภทที่ใช้ในการสื่อสารและส่งข้อมูลระหว่างบริษัทหรือหน่วยงานต่าง ๆ กับสำนักงานบัญชี เพื่อการบันทึกและการจัดการข้อมูลทางการเงิน นี่คือเอกสารส่งสำนักงานบัญชีบางส่วนที่สำคัญ

 1. ใบส่งสินค้า (Delivery Note) เอกสารที่ใช้แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการส่งสินค้าหรือบริการถึงลูกค้า ระบุรายละเอียดของสินค้า จำนวน และวันที่ส่ง

 2. ใบแจ้งหนี้ (Invoice) เอกสารที่ใช้ระบุรายละเอียดของการขายสินค้าหรือบริการ รวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับราคา จำนวน ยอดรวม วันครบกำหนดชำระเงิน

 3. เอกสารเพื่อจ่ายเงิน (Payment Documents) เอกสารที่ใช้ในกระบวนการชำระเงินหรือรับเงิน เช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบสำคัญรับ หรือเช็ค

 4. รายงานการเบิกจ่าย (Expense Reports) เอกสารที่รวบรวมรายการค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในบริษัท ระบุรายละเอียดของค่าใช้จ่ายแต่ละรายการ

 5. รายงานการทำธุรกรรมทางการเงิน (Financial Transaction Reports) เอกสารที่ระบุรายละเอียดของการทำธุรกรรมทางการเงินที่เกิดขึ้น รวมถึงรายละเอียดบัญชีที่เกี่ยวข้อง

 6. เอกสารทางธุรกรรมอื่น ๆ (Other Transactional Documents) เอกสารที่มีการทำธุรกรรมทางการเงินเพิ่มเติม เช่น ใบสั่งซื้อ ใบสั่งจ่าย เป็นต้น

 7. รายงานทางการเงินรายปี (Year-End Financial Reports) เอกสารที่จัดทำเพื่อรายงานสถานะการเงินและกิจกรรมทางการเงินของบริษัทในรอบปี รวมถึงงบทดลองปิดบัญชีและรายงานการส่งมอบข้อมูลภาษี

 8. เอกสารทางการเงินรายเดือน (Monthly Financial Documents) เอกสารที่จัดทำเพื่อสรุปผลการเงินและกิจกรรมทางการเงินในระยะเวลารายเดือน

 9. สรุปรายงานการเงิน (Financial Summaries) เอกสารที่สรุปผลการเงินของบริษัทในระยะเวลาที่กำหนด รวมถึงแนวโน้มและสถานะการเงิน

เอกสารทางการเงินและการบัญชีที่ถูกส่งสำนักงานบัญชีมีบทบาทสำคัญในการรายงานและบันทึกข้อมูลทางการเงินของบริษัท และการสื่อสารระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ในองค์กร.

Click to rate this post!
[Total: 47 Average: 5]

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )