กำลังปรับปรุง

25% รายการ ผู้ถือหุ้น แสดง อะไร ประกอบ ด้วย

Click to rate this post!
[Total: 150 Average: 5]

ต้องแสดงจำนวนและรายการผู้ถือหุ้นโดยเฉพาะผู้ถือหุ้นสามัญ

จำนวน และ รายการผู้ถือหุ้น
สำหรับบริษัทเอกชน จำกัด ต้องแสดงจำนวนและรายการผู้ถือหุ้นโดยเฉพาะผู้ถือหุ้นสามัญใน 2 รายการ คือ
– แสดงจำนวนและรายนามผู้ถือหุ้นใน หนังสือบริคณห์สนธิ  โดยแสดงทุนของบริษัทและการแบ่งจำนวนหุ้นและชื่อ อาชีวะ(อาชีพ) อายุ และที่อยู่ และให้ผู้ถือหุ้น คนละ 1 หุ้น โดยผู้เริ่มก่อการขอจดทะเบียนเป็นผู้ลงลายมือชื่อ
– แสดงรายชื่อ สัญชาติ อาชีวะ (อาชีพ) และที่อยู่ผู้ถือหุ้น พร้อมจำนวนหุ้นที่ถือและจำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว ใน บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น
สำหรับบริษัทเอกชน จำกัด จะต้องจัดให้มีผู้ก่อตั้งไม่น้อยกว่า 7 คน และให้ผู้เข้าหุ้น ซื้อหุ้นทั้งหมดตามที่คิดจะจดทะเบียน และจัดให้มีการประชุมจัดตั้งบริษัท ซึ่งการประชุมครั้งแรก เพื่อตกลงเรื่องต่างๆเกี่ยวกับ ระเบียบข้อบังคับของบริษัท 
การให้สัตยาบันแก่บรรดาสัญญาซึ่งผู้ก่อตั้งทำไว้ และค่าใช้จ่ายที่ออกไปในการเริ่มก่อตั้งบริษัท กำหนดจำนวนเงินที่จะจ่ายเป็นเงินปันผล ให้แก่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิ์ ทั้งสภาพ และบุริมสิทธิ์ ว่าเป็นสถานใด กำหนดจำนวนหุ้นสามัญ การเลือกตั้งกรรมการ แต่งตั้งคณะกรรมการ และผู้บริหารดำเนินการเรียกหุ้น โดยบริษัทเอกชน จำกัด ต้องเรียกหุ้นครั้งแรก ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 25 และที่สำคัญยิ่ง บริษัทต้องระบุชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งลงชื่อผูกพันบริษัทได้ หรือเรียกว่า ผู้มีอำนาจลงนามทำการแทนบริษัทพร้อมกับให้อำนาจในการลงลายมือ และประทับตราสำคัญของบริษัท

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341
ต้องแสดงจำนวนและรายการผู้ถือหุ้นโดยเฉพาะผู้ถือหุ้นสามัญ
ต้องแสดงจำนวนและรายการผู้ถือหุ้นโดยเฉพาะผู้ถือหุ้นสามัญ

แก้ไขครั้งสุดท้าย มกราคม 29, 2023

Leave a Comment

Scroll to Top