รายจ่ายจากผลกำไรที่เกิดขึ้น

รายจ่ายจากผลกำไรที่เกิดขึ้น เมื่อสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี

Click to rate this post!
[Total: 189 Average: 5]

บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนก็จะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นหรือผู้เป็นหุ้นส่วน

+++ ปกติเมื่อสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีแล้ว บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนก็จะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นหรือผู้เป็นหุ้นส่วนเพื่อตกลงว่าในกรณีมีกำไรจะนำกำไรสุทธิมาแบ่งปันกันอย่างไร เช่น เงินปันผล หรือส่วนแบ่งของกำไร โบนัสกรรมการ เสมียนพนักงาน และเจ้าหน้าที่ต่างๆ จะต้องสำรองไว้เท่าใด แล้วจึงทำบัญชีจัดสรรขึ้นตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือผู้เป็นหุ้นส่วน
การจ่ายเงินเหล่านี้ เป็นการจ่ายที่กำหนดจ่ายจากผลกำไรเมื่อสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีนั้นๆ แล้วทั้งสิ้น โดยที่บทบัญญัติประมวลรัษฎากร มาตรา 65 ตรี (19) ประมวลรัษฎากร *** ห้ามลงรายจ่ายทุกกรณีที่กำหนดจ่ายจากผลกำไรที่ได้เมื่อสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีแล้ว *** ก็เพราะว่าหลักในการจัดเก็บภาษีเงินได้นิติบุคคลกรณีนี้เป็นการเก็บจากกำไรสุทธิ ถ้ายอมให้มีการจ่ายสำหรับรายจ่ายที่กำหนดขึ้นภายหลังจากทราบกำไรสุทธิแล้ว ก็เท่ากับยอมให้ตัดทอนกำไรสุทธิเพื่อให้เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลน้อยลง หรือไม่มีกำไรสุทธิที่จะนำมาคำนวณ ภาษีเงินได้นิติบุคคลเลยก็เป็นได้
ดังนั้น ถ้าเป็นรายจ่ายโดยกำหนดหลักเกณฑ์อื่น ซึ่งมิได้คำนวณจ่ายจากผลกำไรที่ได้เมื่อสิ้นสุดของรอบระยะเวลาบัญชี กิจการนั้นก็มีสิทธิ์นำรายจ่ายนั้นมาหักเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิได้ เช่น กำหนดให้จ่ายบำเหน็จกรรมการในอัตราร้อยละของยอดขายหรือยอดรายได้ก่อนหักรายจ่ายเหล่านี้ เป็นต้น +++

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

Leave a Comment

Scroll to Top