รายจ่ายจากผลกำไรที่เกิดขึ้น

รับทำบัญชี.COM | รายจ่ายจากผลกำไรที่เกิดขึ้นเมื่อสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี?

Click to rate this post!
[Total: 83 Average: 5]

บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนก็จะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นหรือผู้เป็นหุ้นส่วน

+++ ปกติเมื่อสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีแล้ว บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนก็จะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นหรือผู้เป็นหุ้นส่วนเพื่อตกลงว่าในกรณีมีกำไรจะนำกำไรสุทธิมาแบ่งปันกันอย่างไร เช่น เงินปันผล หรือส่วนแบ่งของกำไร โบนัสกรรมการ เสมียนพนักงาน และเจ้าหน้าที่ต่างๆ จะต้องสำรองไว้เท่าใด แล้วจึงทำบัญชีจัดสรรขึ้นตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือผู้เป็นหุ้นส่วน
การจ่ายเงินเหล่านี้ เป็นการจ่ายที่กำหนดจ่ายจากผลกำไรเมื่อสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีนั้นๆ แล้วทั้งสิ้น โดยที่บทบัญญัติประมวลรัษฎากร มาตรา 65 ตรี (19) ประมวลรัษฎากร *** ห้ามลงรายจ่ายทุกกรณีที่กำหนดจ่ายจากผลกำไรที่ได้เมื่อสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีแล้ว *** ก็เพราะว่าหลักในการจัดเก็บภาษีเงินได้นิติบุคคลกรณีนี้เป็นการเก็บจากกำไรสุทธิ ถ้ายอมให้มีการจ่ายสำหรับรายจ่ายที่กำหนดขึ้นภายหลังจากทราบกำไรสุทธิแล้ว ก็เท่ากับยอมให้ตัดทอนกำไรสุทธิเพื่อให้เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลน้อยลง หรือไม่มีกำไรสุทธิที่จะนำมาคำนวณ ภาษีเงินได้นิติบุคคลเลยก็เป็นได้
ดังนั้น ถ้าเป็นรายจ่ายโดยกำหนดหลักเกณฑ์อื่น ซึ่งมิได้คำนวณจ่ายจากผลกำไรที่ได้เมื่อสิ้นสุดของรอบระยะเวลาบัญชี กิจการนั้นก็มีสิทธิ์นำรายจ่ายนั้นมาหักเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิได้ เช่น กำหนดให้จ่ายบำเหน็จกรรมการในอัตราร้อยละของยอดขายหรือยอดรายได้ก่อนหักรายจ่ายเหล่านี้ เป็นต้น +++
 

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )