รายจ่ายซึ่งมิใช่รายจ่ายเพื่อกิจการในประเทศไทย

รับทำบัญชี.COM | รายจ่ายซึ่งมิใช่รายจ่ายเพื่อกิจการในประเทศไทย

รายจ่ายซึ่งมิใช่รายจ่ายเพื่อกิจการในประเทศไทย

รายจ่ายซึ่งมิใช่รายจ่ายเพื่อกิจการในประเทศไทย

รายจ่ายซึ่งมิใช่รายจ่ายเพื่อกิจการในประเทศไทยโดยเฉพาะหลักเกณฑ์รายจ่ายที่สาขาในประเทศไทยของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฏหมายของต่างประเทศได้จ่ายไปให้สำนักงานใหญ่หรือสาขาอื่นในต่างประเทศเพื่อเป็นค่าตอบแทนในการให้ความช่วยเหลือการให้บริการแก่กิจการของสาขาในประเทศไทยที่จะนำมาถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิและไม่เข้าลักษณะเป้นรายจ่ายต้องห้ามตามมาตรา 65 ตรี(14) แห่งประมวลรัษฎากรนั้น ถ้ารายจ่ายดังกล่าวเป็นรายจ่ายที่จ่ายไปที่ถือเป็นรายจ่าย ดังนี้

-รายจ่ายเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือ หรือให้บริการของสำนักงานใหญ่ หรือสาขาอื่นนั้นเกี่ยวกับกิจการสาขาในประเทศไทย
-รายจ่ายเกี่ยวกับการค้นคว้าและพัฒนา โดยสาขาในประเทศไทยจะต้องได้รับการบริการหรือได้นำผลการค้นคว้าและพัฒนามาใช้ประโยชน์ในกิจการสาขาในประเทศไทย
-รายจ่ายใดถ้าสำนักงานใหญ่หรือสาขาอื่นได้นำไปหักเป็นรายจ่ายในกรคำนวณกำไรสุทธิของสำนักงานใหญ่หรือสาขาอื่นแล้วจะนำมาถือเป็นรายจ่ายของสาขาในประเทษไทยอีกไม่ได้
-รายจ่ายที่สำนักงานใหญ่หรือสาขาอื่นเรียกเก็บมายังสาขาในประเทศไทย จะต้องมีหลักเกณฑ์ที่ถือปฏิบัติเช่นเดียวกับสาขาในประเทศอื่นๆ
-รายจ่ายดังกล่าวจะต้องมิใช่รายจ่ายของสำนักงานใหญ่หรือสาขาอื่นโดยเฉพาะ เช่น ค่าเช่าที่ทำการ ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าเครื่องเขียน ค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาของเครื่องมือเครื่องใช้รายจ่ายซึ่งมิใช่รายจ่ายเพื่อกิจการในประเทศไทยโดยเฉพาะRelated Posts via Categoriesผู้นำเข้าและส่งออกที่ได้รับการยกเว้นภาษี (1)การยกเลิกใบกำกับภาษี (1)การจำหน่ายหนี้สูญในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม (1)การชำระค่าภาษีอากรศุลกากร (1)อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (1)

 
Click to rate this post!
[Total: 20 Average: 5]

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )