กองทุนสำรองเลี้ยงชีพซี่งลูกจ้างและนายจ้างร่วมกันจัดตั้งขึ้น

รับทำบัญชี.COM | กองทุนลูกจ้าง และนายจ้างร่วมกันจัดตั้งขึ้น?

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพซี่งลูกจ้างและนายจ้างร่วมกันจัดตั้งขึ้น

 เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่เป้นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดโดยกฏกระทรวง พอสรุปได้ดังนี้

  • -กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ คือ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพซี่งลูกจ้างและนายจ้างร่วมกันจัดตั้งขึ้น และได้จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ.2530 ประกอบด้วยเงินที่ลูกจ้างจ่ายสะสม รวมถึงเงินที่นายจ้างจ่ายสมทบเพื่อเป้นหลักประกันแก่ลูกจ้างในกรณีที่ลูกจ้างตายหรือลาออกจากงานหรือลาออกจากกองทุน
  • -เงินที่บริษัทจ่ายสมทบเข้ากองทุนที่จะถือเป้นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิและขาดทุนสุทธได้ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขที่กำหนดตามกฏหมายว่าด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • -เงินที่บริษัทจ่ายสมทบเข้ากองทุน ให้ถือเป็นรายจ่ายได้ในรอยบระยะเวลาบัญชีที่จ่ายเท่ากับเงินที่บริษัทได้จ่ายเท่ากับเงินที่บริษัทได้จ่ายสมทบตามอัตราที่กำหนดในข้อบังคับของกองทุนตามกฏหมายว่าด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ทั้งนี้ต้องจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่มีการจ่ายค่าจ้าง
  • -ในกรณีที่บริษัทมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง ในการส่งเงินสะสมเข้ากองทุนตามอัตราที่กำหนดไว้แต่ถ้าบริษัทได้แก้ไขให้ถูกต้องและได้จ่ายเงินเพิ่มให้แก่กองทุนอธิบดีกรมสรรพากรจะอนุมัติให้ถือเป็นรายจ่ายในรอบระยะเวลาบัญชีที่แก้ไขให้ถูกต้อง
  • -ในกรณีที่บริษัทได้จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุน และถือเป็นรายจ่ายไปแล้ว ถ้าบริษัทได้เงินกลับคืนมาจากกองทุนด้วยประการใดๆเงินที่ได้กับคืนมานั้นให้ถือเป้นรายได้ของบริษัทในรอบระยะเวลาบัญชที่ได้กลับคืนมา รายจ่ายตามมาตรา 65 ตรี เงินกองทุน Related Posts via Categoriesผู้นำเข้าและส่งออกที่ได้รับการยกเว้นภาษี (1)การยกเลิกใบกำกับภาษี (1)การจำหน่ายหนี้สูญในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม (1)การชำระค่าภาษีอากรศุลกากร (1)อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (1)
 
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพซี่งลูกจ้างและนายจ้างร่วมกันจัดตั้งขึ้น
Click to rate this post!
[Total: 35 Average: 5]

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )