กองทุนสำรองเลี้ยงชีพซี่งลูกจ้างและนายจ้างร่วมกันจัดตั้งขึ้น

รายจ่ายตามมาตราเงินกองทุน?

Click to rate this post! [Total: 35 Average: 5] กองทุนส …

รายจ่ายตามมาตราเงินกองทุน? Read More »

Click to rate this post!
[Total: 35 Average: 5]

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพซี่งลูกจ้างและนายจ้างร่วมกันจัดตั้งขึ้น

 เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่เป้นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดโดยกฏกระทรวง พอสรุปได้ดังนี้

  • -กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ คือ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพซี่งลูกจ้างและนายจ้างร่วมกันจัดตั้งขึ้น และได้จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ.2530 ประกอบด้วยเงินที่ลูกจ้างจ่ายสะสม รวมถึงเงินที่นายจ้างจ่ายสมทบเพื่อเป้นหลักประกันแก่ลูกจ้างในกรณีที่ลูกจ้างตายหรือลาออกจากงานหรือลาออกจากกองทุน
  • -เงินที่บริษัทจ่ายสมทบเข้ากองทุนที่จะถือเป้นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิและขาดทุนสุทธได้ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขที่กำหนดตามกฏหมายว่าด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • -เงินที่บริษัทจ่ายสมทบเข้ากองทุน ให้ถือเป็นรายจ่ายได้ในรอยบระยะเวลาบัญชีที่จ่ายเท่ากับเงินที่บริษัทได้จ่ายเท่ากับเงินที่บริษัทได้จ่ายสมทบตามอัตราที่กำหนดในข้อบังคับของกองทุนตามกฏหมายว่าด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ทั้งนี้ต้องจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่มีการจ่ายค่าจ้าง
  • -ในกรณีที่บริษัทมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง ในการส่งเงินสะสมเข้ากองทุนตามอัตราที่กำหนดไว้แต่ถ้าบริษัทได้แก้ไขให้ถูกต้องและได้จ่ายเงินเพิ่มให้แก่กองทุนอธิบดีกรมสรรพากรจะอนุมัติให้ถือเป็นรายจ่ายในรอบระยะเวลาบัญชีที่แก้ไขให้ถูกต้อง
  • -ในกรณีที่บริษัทได้จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุน และถือเป็นรายจ่ายไปแล้ว ถ้าบริษัทได้เงินกลับคืนมาจากกองทุนด้วยประการใดๆเงินที่ได้กับคืนมานั้นให้ถือเป้นรายได้ของบริษัทในรอบระยะเวลาบัญชที่ได้กลับคืนมา รายจ่ายตามมาตรา 65 ตรี เงินกองทุน Related Posts via Categoriesผู้นำเข้าและส่งออกที่ได้รับการยกเว้นภาษี (1)การยกเลิกใบกำกับภาษี (1)การจำหน่ายหนี้สูญในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม (1)การชำระค่าภาษีอากรศุลกากร (1)อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (1)
 
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพซี่งลูกจ้างและนายจ้างร่วมกันจัดตั้งขึ้น
ข้อมูลทางเศรษฐกิจในรูปตัวเงิน ขั้นตอนของการทำบัญชี

ข้อมูล เศรษฐกิจ ในรูปตัว เงิน?

ภาวะเศรษฐกิจไทยในปัจจุบัน เศรษฐกิจไทยในปัจจุบัน 2565 ปัญหาเศรษฐกิจไทยในปัจจุบัน 2565 ข้อมูลเศรษฐกิจประเทศไทย เศรษฐกิจไทยในปัจจุบัน สรุป เศรษฐกิจไทยในปัจจุบัน 2566 ภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน วิเคราะห์เศรษฐกิจไทยในปัจจุบัน

ร้านโชห่วย กิจการค้า รายรับ รายจ่าย?

หัก ณ ที่จ่าย ร้านขาย ของชำ สมัยใหม่ สร้างร้านขายของเล็กๆ เปิดร้านขายของในหมู่บ้าน เปิดร้านขายของ ชํา ต้อง จดทะเบียน อะไรบ้าง ร้านขายของชำ ซื้อของที่ไหน ร้านขาย ของชำ บ้านนอก สร้างร้านขายของ งบน้อย เปิดร้านขาย ของชำ กับ แม็คโคร
ใบสั่งซื้อคืออะไร

ขั้นตอนการเปิดใบ #10 PO PR ใช้ทำอะไร แบบนี้ใครก็ทำได้ง่ายๆ?

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ใบ po คืออะไร po ย่อมาจาก ใบ pr คือ pr ย่อมาจาก pr po ย่อมาจาก Purchase Requisition คือ เปิด PR คือ Purchase Order คือ ใกล้ฉัน ออนไลน์

มรดกทางการเงิน 7 การจัดการสินทรัพย์และหนี้สิน?

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย หุ้น มรดก คือ กฎหมายมรดก ผู้จัดการมรดก มรดกตกทอด ข้าราชการ วางแผนภาษีมรดก ภาษีมรดก แม้ เป็น ผู้จัดการ มรดก การส่งต่อ มรดก ใกล้ฉัน ออนไลน์

การจัด ทำบัญชี การเงิน และ การสร้างงบทดลองสำหรับ สำนักงานบัญชี คืออะไร?

งบทดลอง ตัวอย่าง งบทดลองก่อนปิดบัญชี ประกอบด้วย รายการบัญชีหมวดอะไรบ้าง งบทดลองประกอบด้วยบัญชีกี่หมวด วิธีทํา งบทดลอง แบบฝึกหัดงบทดลอง งบทดลอง คือ ตัวอย่าง สมุดรายวันทั่วไป แยกประเภท งบทดลอง ส่วนประกอบของงบทดลองมี2ส่วนคือ ใกล้ฉัน ออนไลน์

รับทำบัญชี.COM — ร้านอาหาร •OMG• ภาษี รายได้ รายรับ รายจ่าย?

เปิดร้านอาหาร คนเดียว สร้างร้านอาหารแบบประหยัด สร้างร้านอาหาร งบ หลักหมื่น กลยุทธ์ ในการเปิดร้านอาหาร กฎหมายการเปิดร้านอาหาร โครงสร้างร้านอาหารเล็กๆ การเปิดร้านอาหาร ต้องขออนุญาต อะไรบ้าง แชร์ประสบการณ์เปิดร้านอาหาร

7 คุณสมบัติ บริษัทรับทำบัญชี บริการ ที่ดี?

ขั้น ตอน การ ทำงาน ของ สำนักงานบัญชี ค่าจ้างทำบัญชี - pantip จ้างบัญชีฟรีแลนซ์ สำนักงานบัญชี คือ อัตราค่าจ้าง นักบัญชี จ้างนักบัญชี pantip สํานักงานบัญชี ใกล้ฉัน เปิดบริษัท ทําบัญชีเองได้ไหม

Leave a Comment

Scroll to Top