รายจ่ายตามมาตรา 65 ตรี เงินกองทุน

[Total: 146 Average: 5]

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพซี่งลูกจ้างและนายจ้างร่วมกันจัดตั้งขึ้น

 เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่เป้นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดโดยกฏกระทรวง พอสรุปได้ดังนี้
-กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ คือ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพซี่งลูกจ้างและนายจ้างร่วมกันจัดตั้งขึ้น และได้จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ.2530 ประกอบด้วยเงินที่ลูกจ้างจ่ายสะสม รวมถึงเงินที่นายจ้างจ่ายสมทบเพื่อเป้นหลักประกันแก่ลูกจ้างในกรณีที่ลูกจ้างตายหรือลาออกจากงานหรือลาออกจากกองทุน
-เงินที่บริษัทจ่ายสมทบเข้ากองทุนที่จะถือเป้นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิและขาดทุนสุทธได้ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขที่กำหนดตามกฏหมายว่าด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
-เงินที่บริษัทจ่ายสมทบเข้ากองทุน ให้ถือเป็นรายจ่ายได้ในรอยบระยะเวลาบัญชีที่จ่ายเท่ากับเงินที่บริษัทได้จ่ายเท่ากับเงินที่บริษัทได้จ่ายสมทบตามอัตราที่กำหนดในข้อบังคับของกองทุนตามกฏหมายว่าด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ทั้งนี้ต้องจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่มีการจ่ายค่าจ้าง
-ในกรณีที่บริษัทมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง ในการส่งเงินสะสมเข้ากองทุนตามอัตราที่กำหนดไว้แต่ถ้าบริษัทได้แก้ไขให้ถูกต้องและได้จ่ายเงินเพิ่มให้แก่กองทุนอธิบดีกรมสรรพากรจะอนุมัติให้ถือเป็นรายจ่ายในรอบระยะเวลาบัญชีที่แก้ไขให้ถูกต้อง
-ในกรณีที่บริษัทได้จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุน และถือเป็นรายจ่ายไปแล้ว ถ้าบริษัทได้เงินกลับคืนมาจากกองทุนด้วยประการใดๆเงินที่ได้กับคืนมานั้นให้ถือเป้นรายได้ของบริษัทในรอบระยะเวลาบัญชที่ได้กลับคืนมา รายจ่ายตามมาตรา 65 ตรี เงินกองทุน Related Posts via Categoriesผู้นำเข้าและส่งออกที่ได้รับการยกเว้นภาษี (1)การยกเลิกใบกำกับภาษี (1)การจำหน่ายหนี้สูญในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม (1)การชำระค่าภาษีอากรศุลกากร (1)อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (1)

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

แก้ไขครั้งสุดท้าย มีนาคม 8, 2022

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

Scroll to Top