รายจ่ายที่สาขาในประเทศไทย

รับทำบัญชี.COM | มาตราตรี(14)สาขาในประเทศไทยที่จะนำมา?

Click to rate this post!
[Total: 62 Average: 5]

สาขาในประเทศไทยที่จะนำมาถือเป็นค่าใช้จ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิได้หรือไม่

รายจ่ายที่สาขาในประเทศไทยได้จ่ายไปให้ความช่วยเหลือหรือให้บริการแก่กิจการของสาขาในประเทศไทยที่จะนำมาถือเป็นค่าใช้จ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิได้หรือไม่ มีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาเป็นรายจ่ายต้องห้ามอย่างไร

ตอบ: +++ถ้าเป็นรายจ่ายที่ใช้ภายในกิจการก็สามารถนำมาคำนวณเป็นกำไรสุทธิของกิจการได้ค่ะ สำหรับหลักเกณฑ์การพิจารณาเป็นรายจ่ายต้องห้ามนั้น จะต้องไปดูจากลักษณะของรายจ่ายต้องห้ามซึ่งแบ่งได้เป็น 5 ลักษณะ คือ
1.รายจ่ายที่กันไว้ใช้จ่ายเพื่อการใดโดยเฉพาะซึ่งมิได้มีการจ่ายจริง
– เงินสำรอง
– เงินกองทุน
2.รายจ่ายเพื่อประโยชน์เฉพาะบุคคล โดยปกติทั่วไปรายจ่ายที่จะนำมาหักออกจากรายได้เพื่อคำนวณกำไรสุทธินั้น จะต้องเป็นรายจ่ายอันจำเป็นที่ต้องใช้ในกิจการและเป็นปกติทางการค้าเท่านั้น
แต่กิจการอาจมีรายจ่ายบางประเภทที่ตามประมวลรัษฎากรห้ามมิให้ถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษี ซึ่งได้แก่
++1)รายจ่ายอันมีลักษณะเป็นการส่วนตัว การให้โดยเสน่หา หรือการกุศลที่มิใช่การกุศลสาธารณะ
++2)ค่ารับรองหรือค่าบริการส่วนที่จ่ายเกินสมควรหรือเกินกว่าเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด
++3)การถอนเงินของหุ้นส่วนโดยไม่มีค่าตอบแทนในห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล
++4)เงินเดือนของผู้ถือหุ้นหรือผู้เป็นหุ้นส่วนที่จ่ายเกินสมควร
3.รายจ่ายเพื่อทรัพย์สินหรือค่าใช้ทรัพย์สิน รายจ่ายเพื่อการได้มาซึ่งทรัพย์สินหรือเนื่องจากการใช้ทรัพย์สิน ที่ประมวลรัษฎากรบัญญัติห้ามมิให้นำมาหักเป็นรายจ่ายนั้น ได้แก่
++1)รายจ่ายอันมีลักษณะเป็นการลงทุน
++2)ค่าตอบแทนแก่ทรัพย์สินที่บริษัทเป็นเจ้าของและใช้เอง
3)ค่าซื้อทรัพย์สินที่เกินสมควร
++4)ค่าของทรัพยากรธรรมชาติที่สูญสิ้นไป
++5)ค่าของทรัพย์สินที่ตีราคาต่ำลง
4.รายจ่ายที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ รายจ่ายที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ตามที่ประมวลรัษฎากรห้ามมิให้นำมาหักเป็นรายจ่าย ได้แก่
++1)เบี้ยปรับ เงินเพิ่ม ค่าปรับทางอาญา และภาษี
++2)รายจ่ายภาษีมูลค่าเพิ่ม
++3)ดอกเบี้ยที่คิดให้สำหรับเงินทุน เงินสำรอง หรือเงินกองทุนของตนเอง
++4)ผลเสียหายและผลขาดทุนจากรอบบัญชีก่อน
++5)รายจ่ายซึ่งมิใช่รายจ่ายเพื่อหากำไรหรือเพื่อกิจการโดยเฉพาะ
++6)รายจ่ายซึ่งมิใช่รายจ่ายเพื่อกิจการในประเทศไทยโดยเฉพาะ
5.รายจ่ายที่กำหนดขึ้นเองหรือพิสูจน์ไม่ได้ รายจ่ายที่กำหนดขึ้นเองหรือพิสูจน์ไม่ได้ ตามที่ประมวลรัษฎากรกำหนดห้ามมิให้หักเป็นรายจ่าย ได้แก่
++1)รายจ่ายที่กำหนดขึ้นเองโดยไม่มีการจ่ายจริง หรือรายจ่ายซึ่งควรจะได้จ่ายในรอบระยะเวลาบัญชีอื่น
++2)รายจ่ายซึ่งพิสูจน์ไม่ได้ว่าใครเป็นผู้รับ
++3)รายจ่ายที่กำหนดจ่ายจากกำไร สามาถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ ++ http://elearning2.utcc.ac.th/officialtcu/ECONTENT/AC327/AC327ch6_2.pdf

 
สาขาในประเทศไทยที่จะนำมาถือเป็นค่าใช้จ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิได้หรือไม่
สาขาในประเทศไทยที่จะนำมาถือเป็นค่าใช้จ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิได้หรือไม่

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )