บันทึกรายรับรายจ่าย

บัญชีรายรับรายจ่าย วิธีทำเองได้ง่ายสมุดร้านค้าส่งธนาคาร ฟรี?

วิธีทําบัญชีรายรับรายจ่าย

บัญชีรายรับรายจ่าย

รายรับ รายจ่าย หมายถึง

การทําบัญชีรายรับ-รายจ่าย เป็นการจดบันทึกรายการข้อมูลราคาด้านการเงินของการปฏิบัติงานทั้งที่เกี่ยวข้องกับรายการที่รับเข้ามาและรายการที่ต้องจ่ายออกไป เพื่อให้มีข้อมูลที่เกี่ยวข้องด้านการเงินตลอดจนผลของการดำเนินงานนั้นไว้ว่าคงเหลือเงินหรือไม่ จำนวนเท่าไรและ เปรียบเทียบผลการดำเนินกิจการว่าได้กำไรหรือขาดทุน ซึ่งการบันทึก รายการรับจ่าย เป็นพื้นฐานขั้นต้นของการจัดการด้านการเงินเพื่อใช้ใน การวางแผน การควบคุมการใช้เงินให้เกิดประโยชน์

บัญชีรายรับรายจ่าย ทำเอง

สมุดรายรับรายจ่าย ทําเอง การทำบัญชีรายรับรายจ่าย นับว่าเป็นสิ่งจำเป็นที่ทุกธุรกิจควรทำ เพื่อเป็นการตรวจสอบถึงที่มาของรายได้ในแต่ละเดือน และรายจ่ายที่ต้องจ่ายออกไป เพื่อจะได้ทราบถึงรายการที่ต้องจ่ายออกไป ซึ่งการทำบัญชีรายรับ รายจ่ายสามารถช่วยกำหนดทิศทางให้กับการดำเนินธุรกิจได้โดยตรง เพราะเมื่อคุณรู้ถึงรายการบัญชีในแต่ละเดือน ว่ามีทิศทางหรือแนวโน้มจากเดือนที่ผ่าน ๆ มาเป็นอย่างไรแล้ว ก็สามารถนำมาเป็นตัวกำหนดทิศทางการดำเนินธุรกิจในเดือนถัดไปได้ด้วย

 • รายรับ คือ เงินหรือรายได้ที่เข้ามาจากการทำธุรกิจ รวมทั้งผลประโยชน์ที่สืบเนื่องมาจากการทำธุรกิจด้วย การลงบัญชีรายรับรายจ่ายต้องลงรายการทุกวัน หรือไม่เช่นนั้นก็ไม่ควรปล่อยให้เกิน 3 วัน เพื่อที่จะได้ไม่เกิดความคลาดเคลื่อนของรายการบัญชี
 • รายจ่าย คือ เงินที่ถูกจ่ายออกไปเนื่องในกิจการนั้น ๆ ซึ่งการคำนวณรายรับและรายจ่ายนั้น ให้คำนวณในแต่ละเดือนเป็นคราว ๆ ไป

ขั้นตอนการทําบัญชีรายรับรายจ่าย

การจัดทำรายงานเงินสดรับจ่าย จะต้องมีรายการและข้อความอย่างน้อยตามแบบที่อธิบดีกรมสรรพากรประกาศกำหนด ซึ่งผู้ประกอบการสามารถเพิ่มช่องรายการให้เหมาะสมกับสภาพของกิจการได้

วิธีทําบัญชีรายรับรายจ่าย รายวัน มีดังนี้

 1. ต้องจัดทำเป็นภาษาไทย ถ้าทำเป็นภาษาต่างประเทศให้มีภาษาไทยกำกับ
 2. ต้องลงรายการในรายงานเงินสดรับ – จ่าย ภายใน 3 วันทำการ นับแต่วันที่มีรายได้หรือรายจ่าย
 3. รายการนำมาบันทึก ต้องเป็นรายจ่ายที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการประกอบกิจการ และ ต้องมีเอกสารประกอบการลงรายงาน เช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษี ฯลฯ
 4. หากมีการขายสินค้า/ให้บริการ ซื้อสินค้า และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เป็นเงินเชื่อ ให้บันทึกรายการในวันที่ได้รับชำระหรือวันที่จ่ายชำระค่าสินค้า/บริการนั้น โดยอธิบายเพิ่มเติมในช่องหมายเหตุ
 5. ให้สรุปยอดรายรับ และรายจ่าย เป็นรายเดือนเพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการยื่นแบบเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

หมายเหตุ : การลงรายการรายรับและรายจ่ายให้ลงเป็นยอดรวมของแต่ละวันทำการ โดยมีเอกสารประกอบรายรับ และรายจ่ายดังกล่าว หรือสามารถลงรายการรายรับและรายจ่ายโดยลงรายละเอียดรายการของรายรับ – รายจ่ายที่เกิดขึ้น ก็สามารถทำได้เช่นกัน

รับทําบัญชี รายรับรายจ่าย โทร.081-931-8341 (คุณจ๋า)

วิธีทำบัญชีรายรับรายจ่าย

วิธีทำบัญชีรายรับรายจ่าย

พ่อค้า แม่ค้า วิธี ทํา บัญชีรายรับ รายจ่าย ส่ง ธนาคาร

การจัดทำบัญชีรับจ่ายส่งธนาคาร เพื่อยืนกู้สินเชื่อต่าง ๆ สิ่งที่จำเป็นต้องมี ( เอกสารที่ใช้ยื่นขอสินเชื่อ )

 1. ต้องนำรายรับที่ได้จากการประกอบกิจการเข้าบัญชีเพื่อแสดงรายการใน STATEMENT
  1. ควรนำเงินสดฝากกับบัญชีธนาคาร
  2. ฝากอย่างสม่ำเสมอ หรือหากเป็นไปได้ ทุก หรือทุกสัปดาห์ เพื่อจะแสดงให้สถาบันการเงินของท่านเห็นว่า ท่านมีรายได้อย่างสม่ำเสมอ
  3. ไม่ควรนำเงินเข้า แล้วถอนออกภายในวันเดียวอย่างต่อเนื่อง เพราะธนาคารจะมองว่าเป็นการผ่านบัญชีเฉยๆ
  4. ควรฝากในชื่อของผู้ที่ต้องการกู้ เป็นระยะเวลาหนึ่ง
 2. เก็บทั้งใบเสร็จรับเงิน และใบเสร็จค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่จ่ายเพื่อประโยชน์ของกิจการเมื่อมีการรับเงินหรือจ่ายเงิน
  1. ใบเสร็จรับเงิน
  2. บิลซื้อของที่นำมาใช้เป็นต้นทุน
  3. บิลส่งของ
  4. ใบเสร็จต่าง ๆ

*** โดยมากมักจะต้องทำ บัญชีรายรับ รายจ่าย ย้อนหลัง6เดือน

ตัวอย่าง วิธีทําบัญชีรายรับรายจ่ายร้านค้า , ขายของ

วันที่ 1               ซื้อสินค้า A        80     ชิ้น  ชิ้นละ        300   บาท

วันที่ 2               ขายสิ้นค้า          5      ชิ้น  ชิ้นละ         450   บาท

ขายสินค้า         10     ชิ้น ชิ้นละ          600   บาท

จ่ายค่าไฟของเดือนที่แล้ว                     200   บาท

วันที่ 3              ซื้อสิ้นค้า  B      20     ชิ้น ชิ้นละ            200   บาท

จ่ายค่าขนส่งสินค้า                                  50   บาท

ขายสิ้นค้า A     15     ชิ้น ชิ้นละ             450   บาท

ซื้อของใส่สินค้า                                       50   บาท

วันที่  7             ขายสิ้นค้า A     15     ชิ้น ชิ้นละ             550   บาท

วันที่ 30           ขายสิ้นค้า B    10     ชิ้น ชิ้นละ              320  บาท

จ่ายค่าโทรศัพท์                                     100  บาท

จ่ายค่าน้ำประปา                                     30  บาท

วิธีทําบัญชีรายรับรายจ่ายส่งธนาคาร

วิธีทําบัญชีรายรับรายจ่ายส่งธนาคาร

วิธี ทํา บัญชี รายรับ รายจ่าย ส่ง ธนาคาร

วิธี ทํา บัญชี รายรับ รายจ่าย ส่ง ธนาคาร

ทําไมต้องทำ รับจ่ายส่งธนาคาร

ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 161) กำหนดให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ที่ไม่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม และมีเงินได้พึงประเมิน ตาม มาตรา 40(5)-(8) แห่งประมวลรัษฎากร เพื่อประโยชน์ในการจัดเก็บภาษีอากร

การทำบัญชีรายรับรายจ่าย ส่วนใหญ่ จะทำเพื่อ

  1. รับรู้รายรับของกิจการตัวเอง
  2. ยื่นกู้กับสถาบันการเงินต่าง ๆ

ใครบ้างต้องทำ รับจ่ายส่งธนาคาร ตัวอย่าง เช่น

  • อาชีพค้าขาย ธุรกิจร้านค้า งานบริการ ประเภทต่าง ๆ
  • รับจ้างทั่วไป
  • เกษตรกร ทำไร ทำนา ทำสวน
  • ผู้ประกอบที่เป็นบุคคลธรรมดา และไม่ได้อยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม
  • ธุรกิจร้านค้า
  • ขายของออนไลน์ เป็นต้น

หมายเหตุ : ตัวอย่างประเภทนี้ ล้วนแล้วแต่เป็นอาชีพอิสระ ใช้สูตรการทำบัญชีเหมือนกันหมด คือ นำรายได้-ต้นทุน (ค่าใช้จ่าย) = กำไร/ขาทุน และข้อมูลที่จะนำมาใช้จะมีข้อแตกต่างกันบ้าง ต้องศึกษาเพิ่มเติมในธุรกิจของท่าน  เมื่อได้ข้อมูลในแต่ละวันให้นำไปใส่ลงในบัญชีรายรับ-รายจ่าย ที่จัดทำขึ้น

รายงานเงินสด รับจ่าย

กรมสรรพากรได้ออกประกาศกรมสรรพากรเพื่อช่วยให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ที่เป็นบุคคลธรรมดาสามารถทราบถึงรายได้ และค่าใช้จ่ายของกิจการที่เกิดขึ้นในแต่ละรอบเดือนและรอบปีภาษีอันจะเป็นประโยชน์ในการประกอบกิจการและไม่เป็นการเพิ่มการะจนเกินไป โดยใช้ระบบการบันทึกบัญชีอย่างง่ายซึ่งจะเป็น การบันทีกบัญชีเงินสดรับ-จ่ายเพียงเล่มเดียว

ส่วนประกอบรายงานเงินสด รับจ่าย มีดังนี้

 1. ช่อง “วัน/เดือน/ปี” ใช้บันทึกวันที่ เดือน และ ปี พ.ศ. ที่มีรายการรับเงินและจ่ายเงิน
 2. ช่อง “รายการ” ใช้บันทีกรายละเอียดของรายการรับเงิน และจ่ายเงิน เช่น ขายสินค้า ค่าซื้อสินค้า ค่าเช่าบ้านค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า เงินเดือน เป็นต้น
 3. ช่อง “รายรับ” ใช้บันทึก “จำนวนเงิน” ที่ได้รับเข้ามา ตามรายละเอียดในช่องรายการ
 4. ช่อง “รายจ่าย” เป็นการซื้อสินค้า ใช้บันทีก “จำนวนเงิน” ที่จ่ายในการซื้อสินค้าที่เที่ยวข้องกับกิจการ
 5. ช่อง “รายจ่าย” เป็นค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ใช้บันทึก “จำนวนเงิน” เป็นค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจการ
 6. ช่อง หมายเหตุ กรณีขายสินค้าเป็นเงินเชื่อ หรือซื้อสินค้าเป็นเงินเชื่อ ให้บันทึกในวันที่ได้รับชำระหรือวันที่จ่ายค่าสินค้านั้นโดยอธิบายเพิ่มเติมในช่องหมายเหตุ
บัญชีรายรับรายจ่ายร้านค้า

บัญชีรายรับรายจ่ายร้านค้า

ตัวอย่างร้านค้า

ขายสินค้าเบ็ดเตล็ด ขายรองเท้า ขายคอมพิวเตอร์ ขายขนมหวาน ขายยำ จำหน่ายผลิตภัณฑ์ความงาม อาหาร กาแฟ คาเฟ่ ขายโทรศัพท์ ขายเค้ก สะดวกซื้อ ขายเสื้อผ้า อุปกรณ์กีฬา สเต็ก ส่งของ ขายไอติม ขายเครื่องประดับ ขายชานม อาหารญี่ปุ่น ชาบู เหล้า ขายเกม ซักรีด พิซซ่า คลับบาร์ ขายของเล่นผู้ใหญ่ ขายกระเป๋า ขายไวน์ เบอร์เกอร์ ไก่ทอด กรอบรูป กระจกรถยนต์ wrap รถ กระเบื้อง ขายกล่อง กล้อง เสริมสวย ขายการ์ด กุญแจ ขายกุ้ง ก่อสร้าง ขายก๋วยเตี๋ยว ขนมจีน ของช่ำ ของฝาก ของเก่า ของเล่น ของแต่งมอไซค์ ขายจักรยาน ขายนาฬิกา ขายต้นไม้ ขายสัตว์เลี้ยง ขายกีต้าร์ ขายของมือสอง ขายข้าวสาร ขายดอกไม้ปลอม ขายอุปกรณ์จับปลา ร้ายขายตุ๊กตา ขายตู้เสื้อผ้า ขายตู้แช่ ขายทอง ขายน้ำปั่น ขายน้ำแข็งใส ขายบุหรี่ไฟฟ้า ขายผัก ขายปุ๋ย ขายผ้าม่าน ขายผ้า ขายมอเตอร์ไซค์ ขายยา ขายยาง รถยนต์ ขายยาง มอไซค์ ขายรถยนต์ ขายรูปภาพ ขายวิกผม ขายสีทาบ้าน ขายอะไหล่รถ ขายหนังสือ ขายหมวกกันน็อค ขายหุ่นโชว์ ขายจิ๊กซอว์ ขายชุดว่ายน้ำ ขายชุดแต่งงาน ขายช็อกโกแลต ขายถุงเท้า ขายนก ขายน้ำหอม ขายพระพุทธรูป ขายมังงะ ขายรูปภาพ ขายลำโพง ขายร่ม ขายสีทาบ้าน ขาย อะไหล่ แอร์ แต่งรถ แว่นตา แอร์ โทรศัพท์มือสอง ไปรษณีย์ ซ่อมกระเป๋า ซ่อมกางเกงยีนส์ ซ่อมกีต้าร์ ซ่อมคอม ซ่อมจักรเย็บผ้า ซ่อม รถยนต์ ซ่อมล้อแม็ก ซ่อมวิทยุสื่อสาร ซ่อมหนังสือ ซ่อมเก้าอี้สํานักงาน ซ่อมเครื่องตัดหญ้า ขายดอกไม้ ตัดผม ติดฟิล์มรถยนต์ ถ่ายรูป นวด เครื่องดนตรี เครื่องเขียน เครื่องใช้ไฟฟ้า เช่าชุด เฟอร์นิเจอร์ ขายกระต่าย ขาย ของ เกาหลี ขาย ของ ญี่ปุ่น ขาย ท่อ ขาย ที่นอน ขาย อุปกรณ์ ทางการแพทย์ ขาย อุปกรณ์ต่อยมวย ขาย อุปกรณ์สัตว์เลี้ยง ขาย อุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์ ขาย อุปกรณ์ เบเกอรี่ขาย อุปกรณ์ ไฟฟ้า ขาย เครื่องครัวขายเครื่องออกกำลังกาย ขายเมล็ดพันธุ์

ตารางรายรับรายจ่าย

ตารางรายรับรายจ่าย เป็นการบันทึกรายรับรายจ่าย ลงในสมุดบัญชีรายรับรายจ่ายประจำวันโดยการทำแบบฟอร์มรายรับรายจ่าย ไม่ว่าจะจัดทำในรูปแบบของสมุดรายรับ รายจ่าย หรือใช้ โปรแกรมรายรับ รายจ่าย เช่น การจัดทำบัญชีรายรับ รายจ่ายด้วย excel ง่าย ๆ

สมุดรายรับรายจ่าย ทําเอง

การทำสมุดรายรับรายจ่ายเองสามารถทำได้โดยใช้เครื่องมือและวิธีการต่าง ๆ ตามความสะดวก โดยปกติแล้วสมุดรายรับรายจ่ายจะประกอบด้วยหัวข้อพื้นฐานดังนี้

 1. วันที่ (Date): บันทึกวันที่เกิดรายรับหรือรายจ่าย
 2. รายละเอียด (Description): บันทึกรายละเอียดหรือรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายการรับหรือจ่าย เช่น รายละเอียดการซื้อสินค้าหรือบริการ, ชื่อผู้รับหรือผู้จ่าย, หมายเลขใบเสร็จรับเงิน, หรือข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
 3. รายรับ (Income): บันทึกรายได้ที่ได้รับในวันที่นั้น เช่น เงินเดือน, รายได้จากธุรกิจ, รายได้จากการลงทุน, หรือรายรับอื่น ๆ
 4. รายจ่าย (Expense): บันทึกรายจ่ายที่จ่ายออกในวันที่นั้น เช่น ค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้าหรือบริการ, ค่านายหน้า, ค่าเช่า, ค่าน้ำประปา, ค่าไฟฟ้า, ค่าอาหาร, ค่าเดินทาง, หรือรายจ่ายอื่น ๆ
 5. ยอดคงเหลือ (Balance): บันทึกยอดคงเหลือหลังจากรายรับและรายจ่ายถูกบันทึกลงในสมุด โดยคำนวณโดยการเอายอดคงเหลือก่อนหน้าบวกกับรายรับและลบด้วยรายจ่าย

สมุดรายรับรายจ่ายเอง สามารถทำด้วยวิธีการทางกระดาษหรือใช้เครื่องมือดิจิทัลเช่น Microsoft Excel, Google Sheets, หรือแอปพลิเคชันทางการเงินที่สามารถดาวน์โหลดได้ในสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต เครื่องมือดิจิทัลมีประสิทธิภาพและความสะดวกในการคำนวณและสรุปข้อมูล.

สมุดรายรับรายจ่าย ทําเอง

สมุดรายรับรายจ่าย ทําเอง

ประโยชน์รายรับรายจ่าย

 1. รับรู้รายรับ-รายจ่าย ของกิจการ
 2. ใช้เป็นข้อมูลเพื่อประกอบการวางแผนธุรกิจ
 3. ช่วยให้มีการควบคุมภายในและมีระบบการจัดเก็บเอกสารที่ดี
 4. กำหนดทิศทางการตลาด

การทำบัญชีรายรับ รายจ่าย เมื่อคุณรู้ถึงรายการบัญชีในแต่ละเดือน ว่ามีทิศทางหรือแนวโน้มจากเดือนที่ผ่าน ๆ มาเป็นอย่างไรแล้ว ก็สามารถนำมาเป็นตัวกำหนดทิศทางการดำเนินธุรกิจในเดือนถัดไปได้ด้วย

ใครบ้างที่ต้องทําบัญชีรับจ่ายส่งธนาคาร

– อาชีพค้าขาย ธุรกิจร้านค้า งานบริการ ประเภทต่าง ๆ
– รับจ้างทั่วไป
– เกษตรกร ทำไร ทำนา ทำสวน
– ผู้ประกอบที่เป็นบุคคลธรรมดา และไม่ได้อยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม
– ธุรกิจร้านค้า
– ขายของออนไลน์ เป็นต้น

ตัวอย่างประเภทนี้ ล้วนแล้วแต่เป็นอาชีพอิสระ ใช้สูตรการทำบัญชีเหมือนกันหมด คือ นำรายได้-ต้นทุน (ค่าใช้จ่าย) = กำไร/ขาทุน

เพราะเหตุใดผู้ประกอบการจึงควรเริ่มต้น การทําบัญชี รายรับ รายจ่าย

เพราะ การเริ่มต้นทำบัญชีรายรับ รายจ่ายตั้งแต่เริ่มต้นธุรกิจจะช่วยทำให้ผู้ประกอบการเกิดความคุ้นชินในการจัดทำ  อีกทั้งยังเป็นการง่ายยิ่งกว่าหากเริ่มจัดทำบัญชีรายรับ รายจ่ายในช่วงกลางของการดำเนินธุรกิจ เพราะอาจไม่ได้รายรับ รายจ่ายตามความจริง เนื่องจากระยะเวลาผ่านไป การเก็บข้อมูลต่าง ๆ ก็อาจคลาดเคลื่อนได้นั่นเอง ดังนั้นจึงควรเริ่มต้นการทำบัญชีตั้งแต่เปิดกิจการนั้นเอง

วิธีทํารายรับ รายจ่ายแบบง่าย ๆ ทําอย่างไร

1. เริ่มบันทึกรายการรับ รายจ่ายในแต่ละวันโดยแบ่งรายการออกเป็นวันในแต่ละเดือน กำหนดให้มีช่องรายการรับและจ่าย ชื่อรายการ และจำนวนเงินที่รับหรือจ่ายนั้น ๆ ด้วย รวมทั้งควรมีช่องระบุหมายเหตุที่สามารถทำให้ผู้บันทึกเข้าใจได้ง่ายด้วย
2. ลงบันทึกรายการรับ รายจ่าย ภายใน 3 วัน นับแต่เกิดรายการนั้น ๆ ทั้งนี้เพื่อลดความคลาดเคลื่อนที่อาจเกิดขึ้นได้
3. บันทึกรายรับ รายจ่ายควรแนบหลักฐาน ที่เป็นการรับหรือจ่ายเงินออกทุกครั้งไม่ว่าจะเป็นใบเสร็จ หลักฐานการรับหรือจ่ายเงินอื่น ๆ แต่ต้องคำนึงถึงรายการทุกชนิดที่จะนำมาบันทึกรายการในแต่ละวันนั้น ต้องเป็นรายการที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับธุรกิจหรือเกี่ยวเนื่องจากการทำธุรกิจด้วย
4. วันสุดท้ายของแต่ละเดือน ให้สรุปยอดบัญชีทั้งรายรับและรายจ่ายจากนั้นเราก็จะรู้ผลกำไรที่เป็นส่วนต่างของการดำเนินธุรกิจในเดือนนั้น ๆ ทั้งยังสามารถนำบัญชีรายรับ รายจ่ายนี้ไปแสดงเพื่อเป็นหลักฐานประกอบการยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาอีกด้วย ซึ่งผู้ประกอบการสามารถนำบัญชีรายรับ รายจ่ายนี้มาหักค่าใช้จ่ายเพื่อคำนวณเงินได้สุทธิในการเสียภาษีบุคคลธรรมดาตามจริงด้วยนั่นเอง

รายงานเงินสดรับ จ่าย คืออะไร สำคัญอย่างไร

เป็นรายงานที่อธิบดีกรมสรรพากรได้ประกาศกำหนดให้ผู้ที่มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และมิได้เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม มีหน้าที่จัดทำบัญชี หรือรายงานแสดงรายได้และรายจ่ายเป็นประจำวัน โดยได้กำหนดให้ผู้ประกอบการเริ่มจัดทำรายงานเงินสดรับ – จ่าย ตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2549

เอกสารที่มีภาษีซื้อลงเป็นค่าใช้จ่ายได้หรือไม่

สามารถนำมาลงในรายงานรับจ่ายได้ แต่ต้องเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับกิจเท่านั้น สามารถนำมาลงเป็นต้นทุนของสินค้าหรือค่าใช้จ่ายได้ทั้งจำนวน เนื่องจากผู้ประกอบการไม่ได้เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

รับจ้างทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย

การทำบัญชีรายรับ-ร่ายจ่าย โดยปกติทั่วไป หากท่านเป็นผู้ประกอบการคนเดียว ไม่ต้องการจดทะเบียน ไม่ต้องการจัดทำบัญชีเพื่อ นำส่งส่งการเงิน แต่แค่อยากรับรู้ รายได้ ค่าใช้จ่าย ว่าอาชีพที่ทำอยู่ ก่อให้เกิด กำไร หรือขาดทุน
ในกรณีที่ท่านไม่สามารถจัดทำเองได้

1.พอทราบข้อมูลอยู่บ้างแล้ว
2.ไม่มีเวลา ไม่อยากทำเอง
3.อาชีพที่ท่านทำอยู่มีภาษีมูลค่าเพิ่มเข้ามาเกี่ยว (เนื่องจากท่านมีรายได้เกินกว่า 1,800,000 บาท)
4.กลัวผิดพลาด

ท่านสามารถจ้างบุคคล หรือ สำนักงานบัญชี  ให้จัดทำบัญชีรายรับ – รายจ่ายได้ ไม่ถือว่าผิด

ตัวอย่างบัญชีรายรับ รายจ่ายประจำเดือน

ตัวอย่าง ตารางรายรับรายจ่ายน่ารัก ๆ

ตารางรายรับรายจ่ายน่ารักๆ

ตารางรายรับรายจ่ายน่ารักๆ

ดาวน์โหลดตัวอย่าง สมุดรายรับ รายจ่าย

แบบฟอร์มบัญชีรายรับรายจ่าย pdf

แบบฟอร์มบัญชีรายรับรายจ่ายdoc

ตารางรายรับรายจ่าย ฟรี

บัญชีรายรับรายจ่าย สรรพากร excel

บัญชีรายรับรายจ่าย excel ฟรี

สูตร excel บัญชีรายรับ รายจ่าย

แสดงสูตร excel บัญชีรายรับ รายจ่าย ในแต่ละเซลล์

รายการค้าที่บันทึกบัญชีในสมุดรายวันทั่วไปสามารถแบ่งออกได้ 2 ประเภท

1.รายการเปิดเลขบัญชี เป็นการบันทึกรายการแรกในสมุดรายวันทั่วไป อาจจะเกิดจากการลงทุนในครั้งแรก หรือเป็นการเริ่มรอบระยะเวลาบัญชีใหม่
2.รายการปกติของกิจการ คือการบันทึกรายการค้าต่างๆ ที่เกิดขึ้นหลังจากการลงทุนหรือเริ่มระยะเวลาบัญชีใหม่แล้ว ซึ่งในแต่ละวันบันทึกรายการค้าตามปกติของกิจการโดยจะเรียงตามลำดับก่อนหลังของรายการค้าที่เกิดขึ้น

การทำรูปแบบของสมุดรายวันทั่วไปจะต้องมีรายละเอียดของช่องให้ชัดเจนคือ ช่องวันที่ ช่องรายการ ช่องเลขที่บัญชี ช่องเดบิต ช่องเครดิต สำหรับช่องบันทึกรายการบัญชีคือช่องที่ต้องบันทึกรายละเอียดให้ครบถ้วน

เพื่อประโยชน์สำหรับในอนาคตหากมีการตรวจสอบย้อนหลัง ก็จะสามารถเข้าใจได้ง่าย และการบันทึกตัวเลขลงในช่องเดบิตและเครดิตควรที่จะลงให้ถูกช่องตามสมการบัญชีที่ทั้งสองข้างจะต้องมีค่าเท่ากันจึงจะเป็นบัญชีที่ถูกต้อง

แอพรายรับรายจ่าย

บัญชีรายรับรายจ่าย คือ
บัญชีรายรับรายจ่าย คือ

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )