รายได้ซึ่งเป็นผลตอบแทนของจำนวนเงินซึ่งลงทุนซื้อห้นกู้

รับทำบัญชี.COM | รายได้จากหุ้นกู้ผลตอบแทนของทุนหุ้นกู้?

รายได้ซึ่งเป็นผลตอบแทนของจำนวนเงินซึ่งลงทุนซื้อห้นกู้

การลงทุนในหุ้นกู้เป็นทางเลือกหนึ่งที่ผู้ลงทุนสามารถทำเงินได้ในรูปแบบของรายได้จากผลตอบแทนที่เกิดจากการลงทุนเงินลงทุนดังกล่าว โดยอัตราผลตอบแทนที่เกิดขึ้นนั้นเรียกว่า “Effective Rate” ซึ่งอาจแตกต่างจากอัตราดอกเบี้ยที่กำหนดไว้ในใบหุ้นกู้เอกสารต้นแบบ

อัตราผลตอบแทนของหุ้นกู้ที่เรียกว่า “Bond Yield” เป็นรายได้ที่ผู้ลงทุนได้รับจากการลงทุนซื้อหุ้นกู้ รายได้นี้อาจไม่เท่ากับอัตราดอกเบี้ยที่ระบุในใบหุ้นกู้ หากผู้ลงทุนจ่ายราคาซื้อหุ้นกู้ในราคาที่สูงหรือต่ำกว่าราคาตั้งต้นที่ระบุไว้ในใบหุ้นกู้ สิ่งที่มีผลต่ออัตราผลตอบแทนคืออัตราดอกเบี้ยที่กำหนดในใบหุ้นกู้เอกสารต้นแบบ ไม่ลดลงตามอัตราดอกเบี้ยในตลาดที่มีการปรับตัวตามการขายซื้อขายหุ้นกู้ของผู้ลงทุน ซึ่งขึ้นอยู่กับการปรับสภาพภาวะของการเสนอขายและการต้องการเงินลงทุน

ในทางกลับกัน ถ้าอัตราดอกเบี้ยในตลาดสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยที่กำหนดไว้ในใบหุ้นกู้ ราคาขายหุ้นกู้ในตลาดจะลดลงต่ำกว่ามูลค่า รายได้จริงที่ผู้ลงทุนจะได้รับก็จะลดลงให้เท่ากับอัตราดอกเบี้ยในตลาด เป็นเหตุผลที่เป็นอีกหนึ่งวิธีที่การปรับตัวของรายได้เพื่อให้เป็นอัตราผลตอบแทนที่แท้จริงนั้น นักลงทุนจะต้องคำนวณรายได้ค่าดอกเบี้ยที่ได้รับตามอัตราดอกเบี้ยที่ระบุ (Nominal Rate) และปรับปรุงด้วยส่วนต่างของมูลค่าหรือส่วนต่ำกว่ามูลค่าของเงินลงทุน รายได้ที่แท้จริงเช่นนี้เรียกว่า “Effective Rate”

ด้วยเหตุนี้ การเข้าใจและการคำนวณ Effective Rate ที่ถูกต้องเป็นสิ่งสำคัญสำหรับผู้ลงทุน เนื่องจากมันช่วยให้เข้าใจถึงผลกระทบของอัตราดอกเบี้ยในตลาดและสภาพตลาดที่ส่งผลต่อรายได้จริงจากการลงทุนในหุ้นกู้ อีกทั้งยังช่วยให้ผู้ลงทุนปรับตัวให้เหมาะสมเพื่อรับรายได้ที่เป็นไปตามคาดหวัง

รายได้จากดอกเบี้ย เสียภาษี

รายได้จากดอกเบี้ยเป็นรายได้ที่ได้รับจากการลงทุนในระบบการเงิน เช่น เงินฝากธนาคารหรือการลงทุนในตราสารทางการเงิน เป็นต้น รายได้ดอกเบี้ยมักจะต้องชำระภาษีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อัตราภาษีจะขึ้นอยู่กับประเทศและนโยบายภาษีของแต่ละประเทศ

ตัวอย่าง คุณสมศรีลงทุนในเงินฝากธนาคารและได้รับดอกเบี้ยรายปีในอัตรา 5% ต่อปี รายได้จากดอกเบี้ยที่ธนาคารจ่ายให้คุณสมศรีในปีนั้นคือ 5,000 บาท ถ้าอัตราภาษีดอกเบี้ยเป็น 10% คุณสมศรีต้องชำระภาษีดอกเบี้ยในปีนั้นเป็นเงิน 500 บาท (10% ของ 5,000 บาท)

หุ้น ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มี ประกัน คือ

หุ้นที่ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันหมายถึงหุ้นที่ไม่ได้รับการขายหรือถอนกำไรเป็นอย่างต่อเนื่อง โดยผู้ถือหุ้นจะได้รับเงินปันผลหรือเงินสดจากกำไรของบริษัทหรือหน่วยงานที่เป็นเจ้าของหุ้น รายได้จากหุ้นที่ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันอาจเกิดขึ้นเป็นรายได้ประจำหรือรายได้ไม่แน่นอน การได้รับรายได้จากหุ้นที่ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันไม่ต้องเสียภาษีจากต้นทุนหุ้นที่ขายหรือได้รับกลับ (capital gain) แต่อาจมีการเสียภาษีอื่น ๆ เช่นภาษีเงินได้จากเงินปันผลหุ้น อัตราภาษีที่ต้องเสียจะขึ้นอยู่กับกฎหมายและนโยบายภาษีของแต่ละประเทศ

ตัวอย่าง นายสุรัตน์ถือหุ้นของบริษัท ABC ในปีนี้ บริษัทได้ประกาศเงินปันผลรายปีในอัตรา 10% จากกำไรที่ได้ นายสุรัตน์ครอบครองหุ้น 1,000 หน่วย รายได้จากหุ้นที่ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของนายสุรัตน์ในปีนี้คือ 10,000 บาท (1,000 หน่วย x 10 บาท) นายสุรัตน์ต้องเสียภาษีเงินได้จากเงินปันผลภาษีตามอัตราภาษีที่ใช้ในประเทศของเขา

ภาษีตราสารหนี้ นิติบุคคล

ภาษีตราสารหนี้นิติบุคคลเป็นภาษีที่อาจมีกำหนดให้เสียต่อรายได้ที่ได้จากการถือตราสารหนี้ของนิติบุคคล เช่น ตราสารหนี้อาจเป็นตั๋วแลกเปลี่ยนสินทรัพย์หรือสัญญาเงินกู้อื่น ๆ ภาษีตราสารหนี้นิติบุคคลจะคำนวณตามกฎหมายและนโยบายภาษีของแต่ละประเทศ

การไถ่ถอนหุ้น คือ

การไถ่ถอนหุ้นหมายถึงการขายหุ้นที่ผู้ถือหุ้นทำเพื่อรับเงินสดหรือทรัพย์สินอื่น ๆ จากการลงทุนในหุ้น การไถ่ถอนหุ้นสามารถเกิดขึ้นเมื่อผู้ถือหุ้นต้องการเงินสดหรือต้องการลดความเสี่ยงในการลงทุน การไถ่ถอนหุ้นอาจเป็นไปได้ทั้งในบริษัทที่มีการซื้อขายหุ้นเปิดเผยและตลาดหลักทรัพย์ และในบริษัทที่ไม่เปิดเผยหรือตลาดที่ไม่เปิดเผย

ตัวอย่าง นางสาวประณีตลงทุนในหุ้นของบริษัท XYZ และได้รับผลกำไรเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นผลมาจากการเติบโตของบริษัท นางสาวประณีตต้องการเงินสดเพิ่มเพื่อใช้ในการลงทุนในโครงการใหม่ ดังนั้นเธอตัดสินใจที่จะไถ่ถอนหุ้นที่เธอถืออยู่และขายให้กับผู้ซื้อที่สนใจ และได้รับเงินสดจากการขายหุ้นนี้

หมายเหตุ กรุณาระบุประเทศที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ข้อมูลที่ถูกต้องและสอดคล้องกับกฎหมายและนโยบายภาษีของประเทศนั้น

Click to rate this post!
[Total: 133 Average: 5]

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )