รายได้อื่น คือ

รับทำบัญชี.COM | รายได้อื่นรายได้ที่ไม่ได้เกิดมาจากการดำเนินงานตามปกติ?

Click to rate this post!
[Total: 304 Average: 5]

รายได้อื่น

รายได้อื่น (Other Income)  หมายถึง รายได้ที่ไม่ได้เกิดมาจากการดำเนินงานตามปกติของกิจการ แต่เป็นรายได้ที่เกิดจากผลพลอยได้จากการดำเนินงานของกิจการ เช่น การขายสินทรัพย์ที่ดิน อาคาร โรงงาน เครื่องจักร ดอกเบี้ยเงินฝาก หรือเงินปันผลจากการลงทุน เป็นต้น

รายได้อื่น (Other Income) เป็นรายได้ที่ไม่ได้รวมถึงรายได้จากกิจกรรมหลักของธุรกิจ หรือรายได้จากการขายสินค้าหรือบริการหลักขององค์กร รายได้อื่นมักเป็นรายได้จากกิจกรรมหรือเหตุการณ์ที่ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลัก และมักมีลักษณะเป็นรายได้ชั่วคราว นอกจากนี้ รายได้อื่นอาจมาจากแหล่งที่ไม่ได้มีการกำหนดลักษณะของรายได้เฉพาะ หรือรายได้ที่ไม่สามารถจัดเป็นรายได้หลักได้ ดังนั้น รายได้อื่นๆ อาจมีลักษณะหลายแบบและมาจากแหล่งที่หลากหลาย

ตัวอย่างของรายได้อื่น ๆ รวมถึง

  1. ดอกเบี้ยที่ได้จากการลงทุน รายได้จากดอกเบี้ยที่ได้รับจากการลงทุนในหลักทรัพย์ เช่น เงินฝากธนาคารหรือพันธบัตร

  2. รายได้จากค่าเช่า รายได้ที่ได้รับจากการเช่าอสังหาริมทรัพย์หรืออสังหาริมทรัพย์ที่ไม่ใช่ส่วนหลักของธุรกิจ

  3. รายได้จากการขายทรัพย์สินไม่ใช่ส่วนหลัก รายได้จากการขายทรัพย์สินที่ไม่ใช่ส่วนหลักของธุรกิจ เช่น การขายทรัพย์สินถาวรหรือเงินที่ได้จากการขายสินค้าที่เก็บไว้เป็นระยะ

  4. รายได้จากส่วนลดหรือโปรโมชั่น รายได้ที่ได้รับจากการให้ส่วนลดหรือโปรโมชั่นในการขายสินค้าหรือบริการ

  5. รายได้จากการดำเนินกิจกรรมที่ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลัก รายได้ที่ได้รับจากกิจกรรมอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลัก อาจเป็นงานอิสระหรือโครงการพิเศษ

รายได้อื่นๆ มักถูกรายงานในรายงานทางการเงินเพื่อให้กับผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในองค์กรเพื่อทำให้เขาเข้าใจรายได้ทั้งหมดขององค์กร การตรวจสอบรายได้อื่นๆ และการรายงานให้ครบถ้วนและชัดเจนเป็นสิ่งสำคัญเพื่อความโปร่งใสและการประเมินสถานะการเงินขององค์กร

รายได้อื่น คือ

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )