รับทำบัญชี.COM | รีไซเคิลใบอนุญาตของเก่าลงทุนเท่าไร?

รีไซเคิล

รีไซเคิลเป็นกระบวนการหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการนำของเก่าหรือของที่ไม่ได้ใช้แล้วมาใช้ใหม่ โดยการรีไซเคิลจะเป็นการทำให้วัตถุดิบหรือวัสดุที่ถูกทิ้งท้าย ๆ หรือเสียไปนั้นกลายเป็นสิ่งมีค่าและสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ โดยทั่วไปแล้ว รีไซเคิลจะเกี่ยวข้องกับการลดปัญหาขยะและการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน

ตารางรายรับรายจ่าย ตัวอย่างบัญชี รีไซเคิล

รายการ รายรับ (บาท) รายจ่าย (บาท)
การรับซื้อวัสดุรีไซเคิล 50,000
การขายสินค้ารีไซเคิล 150,000
ค่าใช้จ่ายในการปรับแต่งวัสดุรีไซเคิล 20,000
ค่าใช้จ่ายในการส่งสินค้า 10,000
ค่าใช้จ่ายในการตลาดและโฆษณา 5,000
กำไรสุทธิ 100,000

อาชีพ ที่เกี่ยวข้องกับ รีไซเคิล

อาชีพที่เกี่ยวข้องกับรีไซเคิลได้แก่

 1. ผู้ประกอบการรีไซเคิล คนที่เปิดกิจการในการรับซื้อวัสดุรีไซเคิลหรือขายสินค้ารีไซเคิล และจัดการกระบวนการที่เกี่ยวข้อง เช่น การตรวจสอบสภาพวัสดุรีไซเคิลและการตลาดสินค้ารีไซเคิล
 2. ช่างทำของรีไซเคิล คนที่มีความเชี่ยวชาญในการปรับแต่งหรือแก้ไขวัสดุรีไซเคิลให้สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้
 3. ผู้ประกอบการการทำธุรกิจรีไซเคิลออนไลน์ คนที่เปิดธุรกิจออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับการรีไซเคิล เช่น การซื้อขายสินค้ารีไซเคิลผ่านเว็บไซต์หรือแพลตฟอร์มออนไลน์

วิเคราะห์ SWOT รีไซเคิล

การวิเคราะห์ SWOT ในระบบรีไซเคิลจะช่วยให้เราทำความเข้าใจเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อธุรกิจรีไซเคิลได้อย่างละเอียด โดยองค์ประกอบของ SWOT จะประกอบด้วย

 1. Strengths (จุดแข็ง) จุดแข็งของธุรกิจรีไซเคิล เช่น ความเชี่ยวชาญในการรีไซเคิลวัสดุ ความคล่องตัวในการปรับแต่งสินค้ารีไซเคิล เป็นต้น

 2. Weaknesses (จุดอ่อน) จุดอ่อนของธุรกิจรีไซเคิล เช่น ความยุ่งยากในการหาวัสดุรีไซเคิลที่มีคุณภาพสูง การจัดการสต็อกสินค้ารีไซเคิลที่ไม่เหมาะสม เป็นต้น

 3. Opportunities (โอกาส) โอกาสที่ธุรกิจรีไซเคิลอาจได้รับ เช่น ความเพิ่มขึ้นของตลาดสินค้ารีไซเคิล การส่งเสริมการรีไซเคิลจากภาครัฐหรือองค์กรเอกชน เป็นต้น

 4. Threats (อุปสรรค) อุปสรรคที่อาจส่งผลต่อธุรกิจรีไซเคิล เช่น การแข่งขันจากธุรกิจอื่น นโยบายหรือกฎระเบียบที่มีผลกระทบต่อการรีไซเคิล เป็นต้น

การวิเคราะห์ SWOT จะช่วยให้ธุรกิจรีไซเคิลมีการกำหนดยุทธศาสตร์และการวางแผนที่เหมาะสมในการพัฒนาและเติบโตอย่างยั่งยืนในตลาดรีไซเคิล

คําศัพท์พื้นฐาน รีไซเคิล ที่ควรรู้

 1. รีไซเคิล (Recycle) – กระบวนการทำให้วัตถุดิบหรือวัสดุที่ถูกทิ้งหรือไม่ได้ใช้แล้วกลายเป็นสิ่งมีค่าและนำกลับมาใช้ใหม่ได้

 2. วัสดุรีไซเคิล (Recyclable materials) – วัสดุหรือวัตถุที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้หลังจากที่ผ่านกระบวนการรีไซเคิล

 3. สินค้ารีไซเคิล (Recycled products) – สินค้าที่ผลิตขึ้นจากวัสดุรีไซเคิลและสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้

 4. การลดใช้ทรัพยากร (Resource reduction) – กระบวนการหรือกิจกรรมที่เน้นการลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ เช่น การลดใช้พลาสติกหรือกระดาษ

 5. การนำหางาน (Upcycling) – กระบวนการที่นำวัสดุหรือสิ่งของที่ไม่ได้ใช้แล้วมาแปลงเป็นสิ่งมีค่าสูงขึ้นหรือมีประโยชน์ได้อย่างใหม่

 6. การนำร่อง (Downcycling) – กระบวนการที่นำวัสดุหรือสิ่งของที่ไม่ได้ใช้แล้วมาแปลงเป็นสิ่งมีค่าหรือมีประโยชน์น้อยลง

 7. สถานการณ์ขยะ (Waste management) – การจัดการและการควบคุมการกำจัดขยะให้มีประสิทธิภาพและไม่เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

 8. วัสดุที่มีราคาต่ำ (Low-value materials) – วัสดุหรือวัตถุที่มีราคาต่ำและมีความยุ่งยากในการรีไซเคิลหรือนำกลับมาใช้ใหม่ได้น้อย

 9. วัสดุที่มีราคาสูง (High-value materials) – วัสดุหรือวัตถุที่มีราคาสูงและมีความง่ายในการรีไซเคิลหรือนำกลับมาใช้ใหม่ได้มาก

 10. วงจรเซาท์ (Circular economy) – ระบบเศรษฐกิจที่เน้นการลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ การรีไซเคิล และการให้ค่าเพิ่มในสิ่งของในขั้นตอนต่าง ๆ ของวงจรการผลิตและการบริโภค

ธุรกิจ รีไซเคิล ต้อง จดทะเบียนบริษัท หรือไม่

เมื่อต้องการเริ่มต้นธุรกิจรีไซเคิลในประเทศไทย คุณจำเป็นต้องจดทะเบียนบริษัทเป็นนิติบุคคลที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าของรัฐตามกฎหมายเลข 3.1 และกรอกเอกสารที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจรวมถึง

 1. การจดทะเบียนบริษัท คุณต้องจดทะเบียนบริษัทเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายประเภทที่เหมาะสม เช่น บริษัทจำกัด ห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือบริษัทมหาชน

 2. ใบอนุญาตธุรกิจ ขึ้นอยู่กับประเภทธุรกิจรีไซเคิลที่คุณต้องการดำเนินการ อาจมีความจำเป็นต้องขอใบอนุญาตเฉพาะ เช่น ใบอนุญาตธุรกิจรีไซเคิลขององค์กรประเภทเอกชนหรือการขอใบอนุญาตการจัดการขยะที่กรมทรัพยากรทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 3. การลงทะเบียนธุรกิจ คุณอาจต้องลงทะเบียนธุรกิจรีไซเคิลที่เป็นพาณิชย์กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น การลงทะเบียนทางธุรกิจและสำนักงานพาณิชย์ในเขตที่ตั้งธุรกิจ

การจดทะเบียนและเรื่องที่เกี่ยวข้องอาจแตกต่างไปตามกฎหมายและข้อกำหนดท้องถิ่นของแต่ละประเทศ คุณควรปรึกษาทนายความหรือผู้เชี่ยวชาญท้องถิ่นเพื่อให้ข้อมูลและคำแนะนำที่เป็นปัจจุบันและสอดคล้องกับสถานการณ์ของประเทศที่คุณต้องการดำเนินธุรกิจรีไซเคิลในนั้น

บริษัท รีไซเคิล เสียภาษีอย่างไร

ธุรกิจรีไซเคิลอาจมีการเสียภาษีตามกฎหมายภาษีของแต่ละประเทศ โดยภาษีที่อาจเกี่ยวข้องกับธุรกิจรีไซเคิลอาจมีดังต่อไปนี้

 1. ภาษีอากรขาย (Value Added Tax, VAT) – ภาษีที่เรียกเก็บจากการขายสินค้าและบริการ อาจมีการเสียภาษีอากรขายสำหรับการซื้อขายสินค้ารีไซเคิล

 2. ภาษีราคาพิเศษ (Special Commodity Tax) – ภาษีที่เรียกเก็บจากการผลิตและการซื้อขายสินค้าที่มีราคาสูงหรือเป็นสิ่งพิเศษ เช่น สินค้ารีไซเคิลที่มีความมีค่าสูง

 3. ภาษีเงินได้นิติบุคคล (Corporate Income Tax) – ภาษีที่เรียกเก็บจากกำไรของนิติบุคคล ธุรกิจรีไซเคิลอาจต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลตามกฎหมายภาษีในประเทศที่ดำเนินธุรกิจ

 4. อื่น ๆ – อาจมีภาษีอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจรีไซเคิลตามกฎหมายภาษีท้องถิ่นหรือกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจในแต่ละประเทศ

การเสียภาษีขึ้นอยู่กับลักษณะและขนาดของธุรกิจรีไซเคิล และกฎหมายภาษีที่เกี่ยวข้อง คุณควรปรึกษากฎหมายภาษีและปรึกษาที่เศรษฐกิจหรือผู้เชี่ยวชาญทางการเงินเพื่อให้คำแนะนำที่ถูกต้องสำหรับธุรกิจรีไซเคิลของคุณในแต่ละประเทศ

ใบเสนอราคาตัวอย่าง

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )